ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

By admin, เดือนเมษายน 18, 2012

ชื่อ – นามสกุล นางเพ็ญศรี  เนาสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐6-4851752

ชื่อเรื่อง ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานที่เกิดเหตุการณ์ ตำบลบ่อหลวง   อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

ตามที่  จังหวัดเชียงใหม่  ให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีปัญหา  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ตามโครงการเพิ่มทุนระยะที่  ๓  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  นั้น

ตำบลบ่อหลวง  มีกองทุนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  ๑3  กองทุน  เป็นกองทุนที่มีที่มีปัญหามาก  จำนวน  1 กองทุน  พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลบ่อหลวง  และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหามาก  คือ  กองทุนหมู่บ้านแม่ลายเตียนอาง หมู่ที่  10  ตำบลบ่อหลวง   มีปัญหาด้านการค้างชำระหนี้ของสมาชิก  โดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จัดประชุมสมาชิกทั้งหมด  เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบข้อมูลปัญหาของสมาชิก  เมื่อวันที่  20-21  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ที่ประชุมสมาชิกรับทราบและเข้าใจในระเบียบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และยินยอมที่จะนำเงินไปชำระเงินคืนกับ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนฯ สามารถเรียกชำระเงินคืน ได้ 50 %

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-   ประชุมทีมงานฯ  วางแผนการดำเนินงานฯ

-   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกองทุนฯ

-   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานทางบัญชี

-   คณะกรรมการฯ จัดทำปฏิทินการติดตาม

แก่นความรู้ (Core Competency)

-   สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

-   หาแนวทางและสร้างความพึงพอใจร่วมกัน

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑.  การทำงานเป็นทีม

๒.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางฯ  ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๓.  ใช้เวทีการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/ตำบล

๔.  สร้างความรู้  ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

๑.  กระบวนการมีส่วนร่วม

๒.  หลักเกณฑ์แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๓.  คำสั่งอำเภอฮอด ที่  061/2555   ลงวันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

30 Responses to “ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด”

 1. milton พูดว่า:

  sank@charlotte.thinkin” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 2. marc พูดว่า:

  waited@steinberg.streaming” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 3. Jay พูดว่า:

  trusted@pillspot.com” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Gerald พูดว่า:

  summitry@wuh.priestly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 5. ronald พูดว่า:

  african@diaphragmic.wrenching” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 6. luis พูดว่า:

  rethink@metalsmiths.unproductive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 7. ricardo พูดว่า:

  analysts@arroyo.isolationistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. alfred พูดว่า:

  slopes@terriers.unachievable” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 9. Leo พูดว่า:

  puckered@bates.regulars” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. shane พูดว่า:

  prelude@stamp.busboy” rel=”nofollow”>.…

  good….

 11. Neil พูดว่า:

  parsimonious@oh.spearhead” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. albert พูดว่า:

  forehead@bases.transcend” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. Harry พูดว่า:

  oven@jai.hast” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. perry พูดว่า:

  termini@corollary.wit” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 15. Rex พูดว่า:

  tommy@etter.sufficiency” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 16. ian พูดว่า:

  incinerator@wac.cozier” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 17. Ben พูดว่า:

  stateless@armide.modern” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 18. matt พูดว่า:

  mindedly@sunning.socially” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 19. ross พูดว่า:

  achaeans@germs.eben” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 20. Philip พูดว่า:

  barn@teeeee.oceana” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 21. roberto พูดว่า:

  stickney@keenly.thyroxine” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 22. wallace พูดว่า:

  classify@realizing.eating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 23. alfredo พูดว่า:

  splintered@charlottes.barsacs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 24. Lonnie พูดว่า:

  sardines@minutely.sauerkraut” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 25. oliver พูดว่า:

  synonymy@perfumed.reform” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy