Category: หมวดองค์ความรู้อื่นๆ

เส้นทาง…….กาดหมั้ว ครัวแลง เวียงแหง แหล่งวัฒนธรรม อำเภอเวียงแหง

By admin, เดือนกรกฎาคม 11, 2011

เส้นทาง…….กาดหมั้ว ครัวแลง เวียงแหง แหล่งวัฒนธรรม

มีกลไกขับเคลื่อน โดย คณะกรรมการการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแหง(ป่าไผ่)
ซึ่งประกอบด้วย
ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน สถานีตำรวจภูธร ชพส.ที่ 32 กศน. อบต.เมืองแหง โรงพยาบาล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านป่าไผ่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ/ตำบล ผู้นำชุมชน และ ทางวัดป่าไผ่ โดยเฉพาะพระครูปราการ วรสาท ได้กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแหง(ป่าไผ่) หรือ กาดหมั้ว ครัวแลง เวียงแหง แหล่งวัฒนธรรม ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีการกระจายรายได้
2. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเวียงแหง
3. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
4. เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรม ถนนคนเดินเมืองแหง(ป่าไผ่) ใช้ถนนจากแยกสายหลักตรงข้ามโรงพยาบาลเวียงแหง ถึงบริเวณหน้าวัดป่าไผ่ ความยาวประมาณ 150 เมตร
มียอดผู้จองขายสินค้า จำนวน 51 ราย แยกเป็น ประเภทอาหาร 34 ราย ประเภทของใช้และเสื้อผ้า จำนวน 17 ราย

มีการประชุมนอกรอบก่อนการดำเนินการ ประมาณ 3 เดือน อย่างต่อเนื่อง จนเป็นรูปธรรม

จับฉลากถนนคนเดินเวียงแหง270654

เตรียมถนนคนเดินป่าไผ่280654


พิธีเปิดถนนคนเดินป่าไผ่290654

บรรยากาศ ถนนคนเดินป่าไผ่060754

การขับเคลื่อนในระยะ ต่อไป
1.ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม
2.ถนนคนเดินสายปลอดเหล้า
3.ถนนคนเดินเรียงร้อยสายใยครอบครัว

59494_1285812485203_1826889071_584187_4333178_n
nailek
โฉมหน้าผู้เผยแพร่

OfficeFolders theme by Themocracy