230555 ตระเวณนำชมป้ายคุ้มบ้านพัฒนา ของบ้านปางกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

By admin, เดือนพฤษภาคม 23, 2012

<code>
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”480″ height=”385″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”allowscriptaccess” value=”always” /><param name=”src” value=”http://www.youtube.com/v/TJkFOj0A-do?fs=1&amp;hl=en_US” /><param name=”allowfullscreen” value=”true” /><embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”480″ height=”385″ src=”http://www.youtube.com/v/2tKMK6QoiL4?fs=1&amp;hl=en_US” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed></object></code>
230555 ตระเวณนำชมป้ายคุ้มบ้านพัฒนา ของบ้านปางกอง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เขาแบ่งการปกครองภายในหมู่บ้านกันเป็น 12 คุ้ม เป็นรูปธรรม สวยงาม จับต้องได้

OfficeFolders theme by Themocracy