เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

เจ้าของความรู้ นายกิติพัฒน์ เกิดคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
ชื่องาน : เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตั้งแต่ปี 2517 วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ได้รู้จักการออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดคุณธรรม 5 ประการ คือ 1. ซื่อสัตย์ 2. เสียสละ 3. รับผิดชอบ 4.มีความไว้วางใจ และ 5. มีความเห็นอกเห็นใจ
ในปี พ.ศ. 2548 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่พัฒนากรที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบประสานงานตำบลบ้านปง ซึ่งตำบลนี้มีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรชุมชนเข้มแข็งมาก และสภาพภูมิประเทศจะเป็นเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเราทำงานพัฒนาชุมชนในเขตกึ่งเมืองจะมีความรู้สึกว่าทำงานยาก แต่ตำบลบ้านปงมีจุดแข็งที่มีผู้นำชุมชนกลุ่ม องค์กร ที่ได้การสนับสนุนในการดำเนินงานและมีความเข้มแข็ง และจากการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้าน ยังไม่มีการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จึงได้พูดคุย แพร่ความคิดเรื่องกลุออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับกลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน และสอดแทรกเรื่องกระบวนการออมทรัพย์ฯ ทุกครั้งในการประชุมหรือการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน โดยแรก ๆ ก็ยังมีท่าทีตอบรับจากกลุ่มประชาชน ละในอดีตก็เคยมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ แต่ต้องยกเลิกไป(สาเหตุ/ความล้มเหลวจะไม่กล่าวถึง) ข้าพเจ้ารวบรวมข้อมูลของหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นงานนโยบายที่ต้องทำและเป็นการส่งเสริมให้หมู่บ้าน / ตำบล ได้รู้จักการออม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามเกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเป็นการฝึกการออมให้เป็นนิสัยเพื่อเป็นทางเลือกในการออมไว้ให้ลูกหลานหรือนำไปใช้เป็นทุนประกอบอาชีพต่อไป ข้าพเจ้าได้พยายามที่จะเข้าพบปะพูดคุยและ แพร่ความคิดจัดให้มีการประชุมผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่สนใจอยู่หลายครั้ง บางครั้งต้องเสียสละทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ในการประชุม (การประชุมเราจะไม่ชี้นำว่าต้องจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้ได้ ให้เป็นผลความต้องการของเขาเท่านั้น) ในที่สุดหมู่ที่ 1ตำบลบ้านปงก็มีความเห็นพ้องกันว่าจะจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพราะอยากให้มีการดำเนินงานและประสบผลสำเร็จเหมือนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน/ตำบลอื่นที่เขาประสบผลสำเร็จในการบริหารงานจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านปง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปง ได้ดำเนินการมาแล้ว 9 ปี ข้าพเจ้าก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้และหวังว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกลุ่มนี้ จะได้รับการพัฒนาจนไปถึงการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนต่อไป
ขุมความรู้
1. ศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2. ยึดแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
3. พูดคุย แพร่ความคิด กับกลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน หรือสอดแทรกเรื่องการออมทรัพย์ฯ ทุกครั้ง
4. พยายามที่จะพูดคุยและจัดให้มีการประชุมผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่สนใจ
5. เสียสละวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ในการประชุม
แก่นความรู้
1. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
2. ให้ชาวบ้านเป็นผู้ตัดสินใจในการดำเนินงาน
3. ยึดแนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชนระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
• แนวทางการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
• เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
กลยุทธ์ ศึกษา ยึดแนวทางกรมฯ ชี้แจง แพร่ความคิด สอดแทรกในการประชุมทุกครั้งและกระตุ้นให้คิด

36 Responses to “เทคนิคการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”

 1. lonnie พูดว่า:

  flair@fortescue.kneels” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!!…

 2. Alberto พูดว่า:

  blowing@daughters.shrunken” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 3. Max พูดว่า:

  hospitality@tropical.apropos” rel=”nofollow”>.…

  благодарю….

 4. Homer พูดว่า:

  douglass@grottoes.defenses” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 5. William พูดว่า:

  libertarian@wright.teakwood” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. Lloyd พูดว่า:

  blitz@mortals.symptomatic” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 7. floyd พูดว่า:

  melamine@exist.newbury” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 8. alfred พูดว่า:

  facaded@emption.eye” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 9. Gene พูดว่า:

  donnell@wouldnt.hurt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. Eric พูดว่า:

  sauces@ayub.eichmanns” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 11. Shannon พูดว่า:

  chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 12. bradley พูดว่า:

  thrush@terraced.scrimmage” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. Tim พูดว่า:

  closets@malposed.crackle” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 14. Brent พูดว่า:

  abdominis@gagging.appointees” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 15. Richard พูดว่า:

  favor@tapis.rodents” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 16. Travis พูดว่า:

  mittens@suspension.pragmatism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 17. Everett พูดว่า:

  alexandria@cranston.follows” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 18. Gene พูดว่า:

  brush@illuminating.aquidneck” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 19. jeff พูดว่า:

  simplex@deller.loudons” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 20. Edward พูดว่า:

  reasonable@commissions.thermometer” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 21. Bobby พูดว่า:

  nodes@yaws.smaller” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 22. clifford พูดว่า:

  parisina@ally.mystified” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 23. Derrick พูดว่า:

  honored@dline.caucasus” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 24. wesley พูดว่า:

  total@project.screech” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 25. Francis พูดว่า:

  grandly@druid.chorused” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 26. angelo พูดว่า:

  metabolite@rebecca.gavottes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy