หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

By admin, เดือนกรกฎาคม 30, 2010

การจัดการความรู้ 

เรื่อง  หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี  วิถีชีวิตพอเพียง

หมู่ที่  3  บ้านป่าสักน้อย  ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่

นางยุพา  จันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

image002

วัตถุประสงค์

                เพื่อสร้างกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสร้างงาน  อาชีพ  และรายได้

ผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้

-  ทีม  KM  อำเภอสันกำแพง  นำโดยนายสุรพล  สุกกรี  พัฒนาการอำเภอสันกำแพง  ด้านวิทยากร

กระบวนการ

                -  สำนักงานแรงงานจังหวัด  แหล่งงบประมาณเอื้อกระบวนการเรียนรู้

                -  ศูนย์เรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้  สนับสนุนวิทยากรในการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

                -  ศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่โป่ง  เยี่ยมชมกิจกรรมบ้านเฮียแดง  กลุ่มผู้สูงอายุผลิตสมุนไพร   กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

                -  ศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปกล้วย อำเภอสะเมิง

                -  นางดาวเรศ  มาอ้าย  วิทยากรแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

ขั้นตอนการจัดเวที

                1.  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ประสานพื้นที่จะลงโครงการเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพและแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประสานให้หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรกระบวนการ

                2.  ผู้นำหมู่บ้านเตรียมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  5  วัน  ศึกษาดูงาน  2  วัน

ลงมือปฏิบัติแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

วิธีการ

                1.  อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้

ห้วยฮ่องไคร้

image004image007image008

.  ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย   อำเภอสะเมิง

                3.  ทบทวนความรู้  และสรุปผลจากการศึกษาดูงาน  ไปพบเห็นอะไรมา  และอยากให้หมู่บ้านเป็นอย่างไร  แล้วเราจะทำอย่างไร   โดยแบ่งกลุ่มให้ตัวแทนออกมานำเสนอ

image010

 

                4.  ลงมือปฏิบัติจริง  แปรรูปจากกล้วย  กล้วยทอด  กล้วยอบเนย  กล้วยฉาบ

 

ผลผลิต

                1.  สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์   สามารถนำความรู้ที่ได้พบเห็น

มาดำเนินชีวิต

                2.  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในเวที  และมีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยได้ถูกต้อง

                3.  สามารถสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

OfficeFolders theme by Themocracy