โครงการคืนคนดีสู่สังคม

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ                         นายสมาน  ชมถิ่น

ตำแหน่ง                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

เบอร์โทรติดต่อ             0-5347-5285

เรื่อง โครงการคืนคนดีสู่สังคม

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       คุณภาพชีวิตของประชาชนและยาเสพติด

นับตั้งแต่ปี 2551 ผู้นำชุมชนเล็งเห็นปัญหาของชุมชนว่าภายในหมู่บ้านเป็นแหล่งจำหน่ายสุราเป็นอันดับ 1 ของตำบล  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่กำลังติดสุรา  ซึ่งผู้นำชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงนำปัญหาดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้าน  และต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติที่ประชุม จัดโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” เพื่อส่งเสริมการลด ละ เลิก   สุรา และบุหรี่ ทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายที่สิ้นเปลืองโดยไม่ใช้เหตุ และเพื่อยกย่องผู้ทำความดี  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการลด ละ เลิก เหล้า เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ซึ่งในที่ประชุมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ติดสุรา  บุหรี่  และยาเสพติดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมายจัดทำบันทึกข้อตกลง กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก  ระยะเวลาสังเกตการณ์ภายใน  1 ปี  และต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้มบ้านติดตามและประเมินผล  หมู่บ้านประกาศยกย่องความดี  มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  โดยหมู่บ้านร่วมกับสถานีอนามัยตำบลสันทราย  และหน่วยงานราชการเข้าร่วมเชิดชูเกียรติ  ผลจากการที่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  นับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวฯ สามารถเลิกสุราและบุหรี่ได้อย่างถาวร และเป็นบุคคลตัวอย่าง  เป็นผู้นำชุมชนและช่วยเหลือหมู่บ้านได้อย่างมาก

ขุมความรู้

1.  มีการนำปัญหาชุมชนเข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

2.  ดำเนินงานโดยส่งเสริมการลด ละ เลิก การดื่มสุราและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน

3.  มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน และมีการติดตามประเมินผล

4.  มีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

5.  มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอมติในที่ประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

แก่นความรู้

1.  การดำเนินงานของหมู่บ้านจะต้องมีความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุม ถึงจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในหมู่บ้าน

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัยและซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4.  คนในชุมชนมีส่วนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกสุราและบุหรี่

5.  ผลประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

กลยุทธ์ในการทำงาน

1.  การทำงานต้องยึดในระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้านเป็นหลัก

2.  การดำเนินกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมร่วมกัน

3.  ผู้นำชุมชน  สมาชิกในชุมชน และชุมชนมีความพร้อม ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน

4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา

5.  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

  1. การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

OfficeFolders theme by Themocracy