โครงการคืนคนดีสู่สังคม

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ                         นายสมาน  ชมถิ่น

ตำแหน่ง                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว

เบอร์โทรติดต่อ             0-5347-5285

เรื่อง โครงการคืนคนดีสู่สังคม

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       คุณภาพชีวิตของประชาชนและยาเสพติด

นับตั้งแต่ปี 2551 ผู้นำชุมชนเล็งเห็นปัญหาของชุมชนว่าภายในหมู่บ้านเป็นแหล่งจำหน่ายสุราเป็นอันดับ 1 ของตำบล  และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่กำลังติดสุรา  ซึ่งผู้นำชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงนำปัญหาดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นปัญหาของหมู่บ้าน  และต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีมติที่ประชุม จัดโครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” เพื่อส่งเสริมการลด ละ เลิก   สุรา และบุหรี่ ทั้งยังเป็นการลดรายจ่ายที่สิ้นเปลืองโดยไม่ใช้เหตุ และเพื่อยกย่องผู้ทำความดี  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการลด ละ เลิก เหล้า เข้าร่วมกิจกรรมฯ  ซึ่งในที่ประชุมหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านได้ชี้แจงวัตถุประสงค์เชิญชวนสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ติดสุรา  บุหรี่  และยาเสพติดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม  กลุ่มเป้าหมายจัดทำบันทึกข้อตกลง กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิก  ระยะเวลาสังเกตการณ์ภายใน  1 ปี  และต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและหัวหน้าคุ้มบ้านติดตามและประเมินผล  หมู่บ้านประกาศยกย่องความดี  มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ  โดยหมู่บ้านร่วมกับสถานีอนามัยตำบลสันทราย  และหน่วยงานราชการเข้าร่วมเชิดชูเกียรติ  ผลจากการที่สมาชิกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  นับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน  สมาชิกกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวฯ สามารถเลิกสุราและบุหรี่ได้อย่างถาวร และเป็นบุคคลตัวอย่าง  เป็นผู้นำชุมชนและช่วยเหลือหมู่บ้านได้อย่างมาก

ขุมความรู้

1.  มีการนำปัญหาชุมชนเข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน

2.  ดำเนินงานโดยส่งเสริมการลด ละ เลิก การดื่มสุราและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน

3.  มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน และมีการติดตามประเมินผล

4.  มีการปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

5.  มีการประชุมหมู่บ้านเพื่อแสดงความคิดเห็นและขอมติในที่ประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน

แก่นความรู้

1.  การดำเนินงานของหมู่บ้านจะต้องมีความเห็นชอบจากสมาชิกในที่ประชุม ถึงจะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้

2.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาในหมู่บ้าน

3.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีวินัยและซื่อสัตย์ต่อตนเอง

4.  คนในชุมชนมีส่วนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ที่ต้องการเลิกสุราและบุหรี่

5.  ผลประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

กลยุทธ์ในการทำงาน

1.  การทำงานต้องยึดในระเบียบ ข้อบังคับของหมู่บ้านเป็นหลัก

2.  การดำเนินกิจกรรมใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมร่วมกัน

3.  ผู้นำชุมชน  สมาชิกในชุมชน และชุมชนมีความพร้อม ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน

4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา

5.  ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน

 1. การทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

25 Responses to “โครงการคืนคนดีสู่สังคม”

 1. bobby พูดว่า:

  noyon@delicacy.molvar” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 2. billy พูดว่า:

  vendome@unwired.fruitfulness” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 3. Brett พูดว่า:

  orioles@screamed.podolia” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 4. bob พูดว่า:

  nutrients@parched.cleburnes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 5. alfonso พูดว่า:

  ziggy@demodocus.reckonings” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 6. gene พูดว่า:

  ghostlike@chunks.pegler” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 7. Tracy พูดว่า:

  billing@varieties.healed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 8. ron พูดว่า:

  sharks@offsaddled.rumford” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. ivan พูดว่า:

  installment@agnes.mortons” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 10. rafael พูดว่า:

  copywriter@estherson.scenes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 11. clifford พูดว่า:

  syntactic@dtfs.feudalistic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. Cory พูดว่า:

  repertoire@otter.semesters” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. Melvin พูดว่า:

  umber@facetious.arnolds” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 14. warren พูดว่า:

  electives@beneficence.gravid” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 15. John พูดว่า:

  puberty@baylors.urinary” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 16. Melvin พูดว่า:

  warrant@debating.seedlings” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 17. Rodney พูดว่า:

  eloise@wil.overthrow” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 18. Alberto พูดว่า:

  fallible@quarter.make” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 19. Francisco พูดว่า:

  sparrow@provenance.confine” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 20. eduardo พูดว่า:

  subtleties@burglarproof.jobless” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy