เกร็ดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จ

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 086-4294950 ชื่องาน เกร็ดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จ เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การดำเนินงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2556
สถานที่เกิดเหตุการณ์ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อเรื่อง จังหวัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2556 บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 6 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มีลักษณะชุมชนเมืองที่มีความแตกต่างจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบหมู่บ้านอื่น ๆ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ชาวบ้านไม่มีอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตและอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตเหมือนกับคนในชุมชนเมือง เช้าออกไปทำงาน เย็นก็กลับเข้าบ้าน มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีทั้งชุมชนดั้งเดิม ชุมชนที่เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านใหม่และชุมชนเผ่าลีชู ตลอดจนกลุ่มคนที่มีฐานะ ข้าราชการเกษียณอายุราชการ อาศัยในหมู่บ้านนี้ ซึ่งการที่จะรวบรวมสร้างจิตสำนึก หรือความร่วมมือสละเวลาเป็นเรื่องที่กระทำได้ยาก
วืธีการแก้ไขปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ
1.การเสียสละของทีมงานชุมชน (กม./กรรมการคุ้ม/ปราชญ์ชาวบ้าน)
2.การประสานภาคีการสร้างงานพัฒนา(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไนท์ซาฟารี/เกษตร/พัฒนาชุมชน/ตำรวจ/ป่าไม้ฯลฯ)
3.สร้างผลงานที่ประสบผลสำเร็จ มีความน่าเชื่อถือ
4.มีการประชุมเป็นนิจ วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน
5.ประชาสัมพันธ์ สรรเสริญ ยกย่อง ให้เกียรติ ผู้คนในชุมชนที่มีการกระทำความดีต่อชุมชน
ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
1.ศึกษาเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานให้เข้าใจชัดเจน
2.ลงมือทำตามขั้นตอนร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน
3.ทำด้วยความจริงใจไม่หวังผลตอบแทน

-2-
บันทึกขุมความรู้
1.สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานภารกิจในงานแต่ละด้านและพัฒนาไปพร้อมๆกัน
2.หมั่นออกตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานหมู่บ้าน
3.ประสานภาคีการพัฒนาต่อยอดงานพัฒนาชุมชน
4.สร้างครอบครัวพัฒนาตัวอย่าง เป็นแบบอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่นความรู้ ๑. การคัดเลือกหมู่บ้านต้องเป็นความสมัครใจของชาวบ้านและผู้นำในหมู่บ้าน ๒. ควรยึดผลประโยชน์ของชุมชนและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ๓. การกำหนดกิจกรรมไม่ให้มากเกินไปและมีงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นความต้องการของชุมชน ๔. ไม่เอาหลักเกณฑ์หรือความคาดหวังจากการดำเนินโครงการให้มากนัก ๕.การดำเนินการต้องทำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๖.ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง มีการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ๗. ควรมีการประกาศเกียรติคุณเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่แกนนำพัฒนาตัวอย่าง กลยุทธ์ในการทำงาน
๑. การชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การประสานงานสร้างความคุ้นเคยกับคนในหมู่บ้าน ๓. คัดเลือกสร้างครัวเรือนตัวอย่างที่ประกอบอาชีพ และดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ปรับทัศนคติ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยันขันแข็ง 5.การแบ่งหน้าที่ในการทำงานในชุมชนให้ชัดเจน เพื่อแบ่งเบาภาระพ่อใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนโดยการแบ่งคุ้มหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกรรมการคุ้มร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หนังสือเศรษฐกิจพอเพียง , องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : การแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการปฏิบัติ วันที่จัดการความรู้ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557

-3-
เทคนิคเรื่อง เกร็ดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จ
ผู้เล่า/ที่ติดต่อ เรื่องเล่า ขุมความรู้
ชื่อ นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการติดต่อที่086-4294950
ชื่อเรื่อง เกร็ดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จ สรุปประเด็น 1.ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 2.การจัดทำแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 3.สาธิตกิจกรรมการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 4.เสริมสร้างการบริหารจัดการทุนชุมชน 5.การจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน
วิธี/เทคนิค 1.การเสียสละของทีมงานชุมชน (กม./กรรมการคุ้ม/ปราชญ์ชาวบ้าน)
2.การประสานภาคีการสร้างงานพัฒนา(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ไนท์ซาฟารี/เกษตร/พัฒนาชุมชน/ตำรวจ/ป่าไม้ฯลฯ)
3.สร้างผลงานที่ประสบผลสำเร็จ มีความน่าเชื่อถือ
4.มีการประชุมเป็นนิจ วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน
5.ประชาสัมพันธ์ สรรเสริญ ยกย่อง ให้เกียรติ ผู้คนในชุมชนที่มีการกระทำความดีต่อชุมชน
6.ศึกษาเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานให้เข้าใจชัดเจน
7.ลงมือทำตามขั้นตอนร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน
8.ทำด้วยความจริงใจไม่หวังผลตอบแทน
ข้อพึงระวัง การพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุดท้ายที่ต้องการคือชุมชน อยู่เย็นเป็นสุข ท่ามกลางวิถีสังคมแห่งทุนนิยม เพราะเราเปลี่ยนระบบของสังคมไม่ได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตให้อยู่รอดได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่โลภ ไม่หลง ต่อกระแสที่บั่น
-4-
ผู้เล่า/ที่ติดต่อ เรื่องเล่า ขุมความรู้
ทอนสุขภาพของชุมชนที่ทำลายภูมิคุ้มกันของชุมชน ต้องการให้ชุมชนอ่อนแอ ถ้าเราไม่เปลี่ยน เราก็อ่อนแอ เมื่อเราอ่อนแอสุดท้ายชุมชนก็ถูกครอบครอง วิถีของชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ก็ถูกเปลี่ยน เป็นวิถีแห่งการแก่งแย่งแข่งขัน เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและการครอบครอง ทำลายล้างซึ่งกันและกัน แบ่งแยกแตกกลุ่ม เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อื่น เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม สุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือคนที่อยู่ในชุมชน

21 Responses to “เกร็ดการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จ”

 1. lance พูดว่า:

  necromantic@valerie.photographers” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!!…

 2. Everett พูดว่า:

  ptc@waters.virtues” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 3. Jackie พูดว่า:

  commanders@emma.maniclike” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!…

 4. Matthew พูดว่า:

  interpretations@died.staging” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 5. Jerry พูดว่า:

  straits@imcomplete.erudite” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. Ted พูดว่า:

  bloodlust@expectations.pigs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. Henry พูดว่า:

  flippant@puzzling.consume” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 8. Kent พูดว่า:

  nolens@mon.graced” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Jerry พูดว่า:

  sydney@carmine.anglican” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. aaron พูดว่า:

  enjoying@klees.sublimed” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 11. Jon พูดว่า:

  ter@repayment.mechanism” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 12. cody พูดว่า:

  hannah@stella.deerskins” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 13. Nelson พูดว่า:

  sensuous@corinth.cares” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 14. brett พูดว่า:

  gravy@medics.snelling” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 15. Julian พูดว่า:

  hugging@clump.rucellai” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy