การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

By admin, เดือนกรกฎาคม 25, 2012

ชื่อองค์ความรู้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

image002
ชื่อ – นามสกุล นายวัชรพงศ์ ใจสุยะ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 084-5033200
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง
เรื่องเล่า
บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ อีกหลายชุมชน โดยชุมชนบ้านแม่ทัง มีแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การประหยัด การออมทรัพย์มีการร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวกล้อง ด้านการเรียนรู้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเกื้อหนุนธรรมชาติ เช่นการปลูกป่าชุมชน ไม่ตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการไม่เผ่าป่า

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
1. การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ที่ชัดเจน โดยการรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน สร้างความตระหนักค้นหาศักยภาพชุมชน โดยการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนภายในหมู่บ้าน
2. การสร้างความยอมรับ/แสวงหาส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎรของหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจ
3. ยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน
4. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และ ร่วมติดตามผล
แก่นความรู้ (Core Competency)
1. การศึกษาข้อมูลและนำไปวิเคราะห์กำหนดทิศทางเป้าหมาย
2. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
3. การกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ

——-

OfficeFolders theme by Themocracy