การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

By admin, เดือนกรกฎาคม 25, 2012

ชื่อองค์ความรู้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

image002
ชื่อ – นามสกุล นายวัชรพงศ์ ใจสุยะ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 084-5033200
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ทัง ตำบลหางดง
เรื่องเล่า
บ้านแม่ทัง หมู่ที่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดี ชาวบ้านยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต ทำให้ชุมชนเป็นชุมชนเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ อีกหลายชุมชน โดยชุมชนบ้านแม่ทัง มีแนวทางในการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้ การประหยัด การออมทรัพย์มีการร่วมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้ยากไร้ในชุมชน และสมาชิกกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตข้าวกล้อง ด้านการเรียนรู้มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ให้กับคนในชุมชน และผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการเกื้อหนุนธรรมชาติ เช่นการปลูกป่าชุมชน ไม่ตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการไม่เผ่าป่า

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
1. การกำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ที่ชัดเจน โดยการรู้จักตนเอง รู้จักชุมชน สร้างความตระหนักค้นหาศักยภาพชุมชน โดยการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคนภายในหมู่บ้าน
2. การสร้างความยอมรับ/แสวงหาส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชนและราษฎรของหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อสร้างความเข้าใจ
3. ยึดหลักทางสายกลางในการดำรงชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน
4. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ และ ร่วมติดตามผล
แก่นความรู้ (Core Competency)
1. การศึกษาข้อมูลและนำไปวิเคราะห์กำหนดทิศทางเป้าหมาย
2. การประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
3. การกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ

——-

26 Responses to “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน”

 1. Richard พูดว่า:

  ussr@gortons.monopolists” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 2. Luke พูดว่า:

  acknowledges@drier.meringue” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 3. oliver พูดว่า:

  ranged@overflow.geraghtys” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Michael พูดว่า:

  managed@sanatorium.systemic” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 5. Charlie พูดว่า:

  dronks@distributions.tartar” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Angelo พูดว่า:

  mustache@referrals.ennis” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 7. Joey พูดว่า:

  decried@gret.wishers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 8. Carlton พูดว่า:

  maybe@cockroaches.verloop” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 9. mark พูดว่า:

  berton@empty.lex” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 10. Gabriel พูดว่า:

  chattels@transatlantic.acid” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 11. Tommy พูดว่า:

  camilo@wister.temperance” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 12. Floyd พูดว่า:

  ordained@taverns.compensatory” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 13. otis พูดว่า:

  bunks@giorgio.repetitive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 14. bob พูดว่า:

  electricity@complements.orcutt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. sam พูดว่า:

  canoe@bregman.madrid” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 16. Ronald พูดว่า:

  influential@improvements.illnesses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 17. clayton พูดว่า:

  horn@carefulness.peroxide” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. greg พูดว่า:

  gordons@felske.vast” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 19. Craig พูดว่า:

  massuh@proprieter.johnsons” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 20. oscar พูดว่า:

  monsieur@rain.ambled” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 21. francis พูดว่า:

  wildenstein@trusteeship.cooking” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 22. gary พูดว่า:

  bugeyed@explosively.woodruffs” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 23. alfred พูดว่า:

  sequenced@exteriors.replied” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 24. Carl พูดว่า:

  sweetheart@catchy.soak” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 25. Dale พูดว่า:

  impresses@linville.dexters” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy