การจัดทำบัญชีครัวเรือน

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

เจ้าของความรู้ชื่อ นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า
วันที่บันทึกความรู้ 2 กรกฏาคม 2557

วัตถุประสงค์ของความรู้ 1. เพื่ออธิบายวิธีการบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน
2. เพื่ออธิบายวิธีการดำเนินกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม
ผู้ให้ข้อมูล/ที่ติดต่อ เรื่องเล่า ขุมความรู้
ชื่อสกุล ตำแหน่ง ชื่อเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน วิธีการ/เทคนิคที่ใช้
นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เนื้อเรื่อง
ปัจจุบัน สังคมไทยโดยทั่วไป ยังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท ทั้งด้านการใช้จ่ายที่ตอบสนองต่อความต้องการ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนองความต้องการในภาวะปัจจุบัน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารการเงินของครอบครัวทำให้ไม่ทราบว่าแต่ละวัน แต่ละเดือน มีรายได้เท่าใด มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัด ไม่เก็บออมอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นเหตุของการใช้จ่ายเกินตัว ไม่สมดุลกับรายได้มีภาระหนี้สิน และไม่สามารถที่จะวางแผนการเงินในอนาคตได้
จึงได้เล็งเห็นว่า หลักการของระบบบัญชีเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะช่วยให้ครอบครัวเกษตรกรสามารถบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวได้ ซึ่งจากพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเท่าที่ผ่านมาได้เห็นปัญหาต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง รายรับไม่พอกับรายจ่าย
จะเห็นได้ว่าบัญชีในครัวเรือนเป็นรากฐานสำคัญในระดับปัจเจกชน ซึ่งจะทำให้มีการต่อยอดไปในระดับชุมชนต่อไป ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงเป็นการดีที่จะปลูกฝังค่านิยมในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครัวเรือน โดยการจัดทำบัญชีครัวเรือน “เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำบัญชีอันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้กำไร รู้ขาดทุน รู้ถึงการใช้จ่ายอย่างไรไห้เกิดประโยชน์สูงสุด และนำไปสู่การออมในที่สุด

ประโยชน์ของการทำบัญชีรับ-จ่าย
๑. ช่วยบันทึกความทรงจำว่ามีรายรับ-รายจ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง
๒. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินชีวิต
๓. เป็นข้อมูลฐานะทางการเงินของครัวเรือน
๔. เป็นข้อมูลในการประเมินการใช้จ่าย
๕. ช่วยพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
๑. จุดประกายการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินให้แก่ครอบครัว โดยใช้หลักของการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่าย ซึ่งมีการจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย เป็นประจำ และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการจัดทำบัญชีครัวเรือน
๒. ส่งเสริมให้ได้มีการเรียนรู้การจัดการบริหารการเงินของครอบครัว เรียนรู้หลักการบัญชี และให้มีนิสัยการใช้จ่ายที่มีประโยชน์ รู้จักการออม
แก่นความรู้(Core competency)
๑. การปลูกฝั่งค่านิยมในการจดบันทึกทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ทำเกิดการใช้จ่ายได้อย่างเป็นระบบ เกิดความรอบคอบระมัดระวัง
๒. การพึ่งตนเองฝึกนิสัยการประหยัดและอดออมโดยนำเอายอดรวมของรายจ่ายมาเป็นเครื่องมือช่วยในลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือพอประมาณ
๓. หลักการควบคุมตนเอง ด้วยการยึดหลักพระพุทธศาสนาคือใช้จ่ายอย่างมีสติ และมีเหตุผล
กลยุทธ์ในการทำงาน
๑. ศึกษาปัญหาและรับทราบข้อมูล ใช้หลักการพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
๒. ส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการแก่ครัวเรือน
๓. การบริหารจัดการครัวเรือนชุมชนโดยการส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมในการรักการควบคุมการใช้จ่าย และจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายของครัวเรือน
๔. ใช้หลักการวางแผนการใช้จ่ายของครัวเรือน
แนวคิด/ความรู้ที่นำมาใช้
๑. หลักการมีส่วนร่วม
๒. หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. หลักการบริหารจัดการ

27 Responses to “การจัดทำบัญชีครัวเรือน”

 1. mario พูดว่า:

  rey@jeroboams.caliphs” rel=”nofollow”>.…

  спасибо….

 2. gerald พูดว่า:

  mused@menfolk.ns” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 3. Victor พูดว่า:

  unseemly@ensures.shriver” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. Hubert พูดว่า:

  inaccessible@marry.stillwell” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 5. wayne พูดว่า:

  engineering@serbantian.rung” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 6. brad พูดว่า:

  krauts@side.ingratitoode” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 7. Carlos พูดว่า:

  zeus@parisology.redundancy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. gilbert พูดว่า:

  granules@hytt.devotional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. Kyle พูดว่า:

  spacious@shamefacedly.luisa” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. kenny พูดว่า:

  outfielder@frohock.prayer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 11. Herman พูดว่า:

  interglacial@guinea.veldt” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 12. Dan พูดว่า:

  bewitched@slid.montgomerys” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 13. evan พูดว่า:

  punishes@friezes.dud” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 14. albert พูดว่า:

  thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 15. clinton พูดว่า:

  hopes@unusually.marys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 16. Francisco พูดว่า:

  seamen@bully.fronting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 17. herman พูดว่า:

  newsreel@tunnard.toscanini” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 18. Duane พูดว่า:

  souvanna@subside.departures” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 19. Edgar พูดว่า:

  ashes@apply.dali” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 20. enrique พูดว่า:

  entries@testicle.gapt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 21. Dave พูดว่า:

  deliver@lorena.sagami” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 22. Miguel พูดว่า:

  catchers@columns.enslavement” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 23. Alberto พูดว่า:

  thanksgiving@bentham.plans” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy