การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่วาง

By admin, เดือนเมษายน 18, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ – นามสกุล นายสนิท  พรมใจ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘๑-๘๘๓๕๑๓๘

ชื่อเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่วาง

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ระบบการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่เกิดเหตุการณ์ อำเภอแม่วาง     จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

ตามที่  กรมการพัฒนาชุมชน  ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบการจัดทำทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ทุก ๒ ปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน  นั้น  ในฐานะที่เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ  รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ  ได้กำหนดกรอบแนวแนวทางการดำเนินงานฯ ร่วมกับศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรอำเภอแม่วาง  และเครือข่าย OTOP อำเภอแม่วาง  เกี่ยวกับ  นการขับเคลือนการดำเนินงานอข่ายการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง  ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง  และสามารถมาลงทะเบียนฯ  ได้ทันกำหนดเวลา  ประการแรก โดยการแจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  และการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำทุกเดือน  และประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุชุมชน  ทุกวันพฤหัสบดี  ประการที่สอง  ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  รายเดิม  ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ฯ   ประการที่สาม  ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรอำเภอแม่วาง  และการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอแม่วาง  โดยเฉพาะจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ทั้งรายเดิมและรายใหม่

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-   ประชุมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วางฯ  วางแผนการขับเคลื่อนเครือข่าย กทบ.อำเภอแม่วางให้เข้มแข็ง

-   จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอและระดับตำบล ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการ

เครือข่ายระดับอำเภอและระดับตำบลให้เข้าใจถึงเหตุผล ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล กทบ.ระดับ

อำเภอ

-   คณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบลร่วมกับทีมงาน พช. จัดประชุมคณะกรรมการ กทบ.ทุกกองทุน ชี้แจง

รายละเอียด ข้อดี ข้อเสียของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก

กองทุนฯเข้าใจและรับรู้

-   เมื่อคณะกรรมการเครือข่ายทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอได้ดำเนินการประสาน กทบ.ทุกหมู่บ้าน และ

ได้รับการตอบรับจากทุกกองทุนฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯขึ้นมาแล้ว คณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ

จัดประชุม กำหนด กฏเกณฑ์ ในการรับสมัครพนักงานผู้ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

ศูนย์ข้อมูลฯ และดำเนินการประกาศรับสมัครฯ และกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกพนักงานศูนย์ฯ

แก่นความรู้ (Core Competency)

-   สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก่คณะกรรมการเครือข่าย กทบ.ทั้งระดับตำบลและระดับอำเภอ

-   หาแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯให้ต่อเนื่องและเข้มแข็ง

-   เตรียมสถานที่รับสมัครฯ สอบสัมภาษณ์ และเอกสารการรับลงทะเบียนฯ ให้พร้อม/เพียงพอ

-   จัดเตรียมจัดตั้งศูนย์ข้อมูลฯโดยใช้สถานที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑.  การทำงานเป็นทีม

๒.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางฯ  ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๓.  ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการ เครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอและระดับตำบล เป็นตัวขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานฯ

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

๑.  กระบวนการมีส่วนร่วม

๒.  หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล กทบ.

One Response to “การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอแม่วาง”

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy