โมเดล B การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549

By admin, เดือนสิงหาคม 1, 2010

 

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่า โมเดล B    ผมเขียนไว้เมื่อ 4-5 ปี  ที่แล้ว  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสมัยนั้น(นายวิทยา  จันทร์ฉลอง) พิจารณา เป็นแบบประหยัดกว่า โมเดล A   จะตัดในส่วนของระบบอินทราเน็ตที่จะใช้เชิฟเวอร์บนสำนักงานออก  และก็ไม่มีแผนยุทธศาสตร์ในการเคลื่อน    โมเดลนี้ จังหวัดกับอำเภอ มีภารกิจเท่าๆกัน  ใช้คนที่มีทักษะคนเดียวเชื่อมกัน  ประมาณนั้น  บางหน่วยงาน บางจังหวัดอาจจะเหมาะสม  ลงทุนไม่กี่บาท  และ หากดูๆไปเป็นระบบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกรมฯ หรือว่าจะใช้ในวงจังหวัดกันเอง   ก็ลองเอาไปใช้กันดู

 

โมเดล B

การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. 1.       แนวทางตาม โมเดล B การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับจังหวัด
image002

-การปรับโครงสร้าง  ให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

                -การปรับแนวทาง  เป็นการระบุกลยุทธ์หลักว่ากรอบการทำงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมีแนวทางการทำงานหลักๆอย่างไรบ้าง เพื่อให้สนองตอบต่อยุทธศาสตร์สารสนเทศ ในที่นี้หมายถึง กรอบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเบื้องต้นที่ควรพัฒนา  ด้านการพัฒนาอินทราเน็ต  ด้านการพัฒนาอินเตอร์เน็ต  ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอที  เป็นแนวทางหลัก 

                -การปรับวิธีการ  ซึ่งหากจะเดินตามแนวทางให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการกำหนดวิธีการทำงานสารสนเทศในแต่ละด้านดังนี้ 

                                – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีวิธีการดำเนินงานโดยการขยายจุดบริการสัญญาณ wireless อีกหนึ่งจุด บริเวณหน้าห้องประชุมของสำนักงาน หรือขยายการเชื่อมต่อสายแลนโดยการติดตั้ง hub/switch hub อีกหนึ่งจุดในบริเวณห้องประชุม (ราคา wireless modem router  อยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท มี 4 พอร์ต  ส่วนราคา switch-hub  อยู่ที่ประมาณ 650-690  บาท มี 8 พอร์ต  ส่วน accesspoint (ตัวกระจายสัญญาณ) ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท )

                                – ด้านอินเตอร์เน็ต ควรมีการเช่าโฮสต์หรือพื้นที่ในการทำเว็บไซด์บริการที่สามารถรองรับระบบที่เป็นไดนามิคได้ และมีพื้นที่พอสมควรในการให้บริการกับ 24 อำเภอ  ระบบที่ควรจัดทำในด้านอินเตอร์เน็ตได้แก่  เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์  ,ระบบ e-document  ระบบ online realtime  , GIS ,ระบบร้องทุกข์กับ พจ., ระบบเว็บบอร์ด

                                -ด้านฐานข้อมูล  ควรจัดฐานข้อมูลทุกด้าน ให้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนั้น  และควรจัดให้มีการจัดระบบแฟ้มเอกสารในฐานข้อมูล พร้อมใช้ ให้เป็นรูปแบบของระบบฐานข้อมูลกลางให้มากที่สุด  

                                -ด้านการพัฒนาบุคลากร  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับระบบต่างๆที่ได้จัดทำให้เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อให้แต่ระบบใช้งานได้จริงและถูกต้อง  อย่างน้อยควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีปีละ 2 ครั้ง  และควรมีการยกระดับมาตรฐานบุคลากรเพื่อให้รองรับแนวทางด้านการพัฒนาโครงสร้างและระบบอินเตอร์เน็ต  อย่างน้อยบุคลากรทุกคน (ทั้งจังหวัดและอำเภอ) ควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำสุดคือสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อดูข่าวสารบ้านเมืองได้

 

ในระดับอำเภอ

 

image004

-การปรับโครงสร้าง  ได้แก่ให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

                -การปรับแนวทาง  เป็นการระบุกลยุทธ์หลักว่ากรอบการทำงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมีแนวทางการทำงานหลักๆอย่างไรบ้าง เพื่อให้สนองตอบต่อยุทธศาสตร์สารสนเทศ ในที่นี้หมายถึง กรอบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเบื้องต้นที่ควรพัฒนา    ด้านการพัฒนาอินเตอร์เน็ต  ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอที  เป็นแนวทางหลัก

                -การปรับวิธีการ  ซึ่งหากจะเดินตามแนวทางให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการกำหนดวิธีการทำงานสารสนเทศในแต่ละด้านดังนี้

                                – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบัน เช่าบริษัท TOT  มีความเร็วอยู่ที่ 1024/512 kb ราคาค่าเช่าสัญญาณเดือนละ 2,700 บาท ให้คุ้มค่าและให้ใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลทุกคน โดยอำเภอให้การสนับสนุนมีวิธีการดำเนินงานโดยการขยายจุดบริการสัญญาณ wireless อีกหนึ่งจุด บริเวณสำนักงาน หรือขยายการเชื่อมต่อสายแลนโดยการติดตั้ง hub/switch hub อีกหนึ่งจุดในบริเวณสำนักงาน ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  (ราคา wireless modem router  อยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท มี 4 พอร์ต  ส่วนราคา switch-hub  อยู่ที่ประมาณ 650-690  บาท มี 8 พอร์ต  ส่วน accesspoint (ตัวกระจายสัญญาณ) ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท )

ภาคผนวก โมเดล B

 

องค์ประกอบในการวางและออกแบบระบบที่ใช้ในด้านอินเตอร์เน็ต

(เหตุผลประกอบการออกแบบระบบต่างๆ เน้นภาครับ-ส่งที่สัมพันธ์กัน)

image006

โมเดลการออกแบบการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเน็ตเวริคของสำนักงาน (มุมตัด)

(เหตุผลประกอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวริค)

image008

โมเดลการออกแบบการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเน็ตเวริคของสำนักงาน (ด้านบน)

(เหตุผลประกอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวริคต่อ)

image010

ภาพความสัมพันธ์ของตำแหน่งคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูล

(เหตุผลประกอบการมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดทำฐานข้อมูลกลาง)

image012

เอกสารประกอบการเช่าโฮสต์พื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้านอินเตอร์เน็ต

 

AppServ Hosting Solution

Solution

Atom

Nano

Lite

Diamond

Platinum

Elite

Operating System

Debian GNU/Linux 4.0 Etch

ค่าบริการรายปี (บาท)

800

1,200

1,800

2,499

3,200

4,999

Multi Domain

-

2

4

6

8

10

Disk Space

650MB

1.2GB

2GB

3GB

4GB

6GB

Data transfer/Month

65GB

120GB

200GB

300GB

600GB

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Web Control Panel

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web Statistic

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

SSL Support

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Database and File Features

MySQL Databases

3

6

9

12

15

20

Storage Engine

MyISAM, MEMORY, InnoDB, ARCHIVE, CSV, FEDERATED, MERGE

phpMyAdmin

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

FTP Accounts

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Web File Manager

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Email Features

Email Accounts

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Anti Spam
(Amavisd-new)

Anti Spam System Powered by SpamAssassin, Razor, Pyzor, RulesDuJour

Anti Virus (ClamAV)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Webbase Email

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

POP3,IMAP,SMTP

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Email Forward, Alias,
Auto Response,
Catch-All

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web Programming Features

PHP5

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Zend Optimizer

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Perl, CGI

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AJAX, XML

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Data Backup and Security Features

Web
Weekly Backup

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

System Database
Daily Backup
(30 Day Cycle)

ระบบ Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน
และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 30 วัน

System Web
Weekly Backup
(4 Week Cycle)

ระบบ Backup เว็บไซต์เป็นประจำทุกสัปดาห์
และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 4 สัปดาห์

Directory Protect
(HTTP Authen)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

 

 

สำหรับแพกเกจที่แนะนำในการเช่าโฮสต์ของเซริฟเวอร์บริการของ http://www.appservhosting.com คือ  NANO  ราคาค่าเช่าโฮสต์ปีละ 1,200 บาท ค่าโดเมนเนมปีละ 450 บาท รวมทั้งสิ้น 1,650 บาท เหตุผลประกอบ ได้แก่

- สเปคเครื่อง Server ที่ได้เลือกใช้ LINUX ที่สามารถรองรับการทำงานหลายภาษาทั้ง HTML, Perl, CGI, PHP, AJAX, CSS, XML, WAP  และเป็นเซิฟเวอร์ที่รองรับงานหนักประเภท Heavy Load  
       Server 1
        – CPU Core 2 Duo E6300 1.86Ghz
        - Memory DDR2 Bus 667Mhz ขนาด 2GB
        – Harddisk Drive SATA2 ขนาด 250GB และ 400GB
       Server 2
        – CPU Core 2 Duo E6600 2.40Ghz
        - Memory DDR2 Bus 667Mhz ขนาด 2GB
        – Harddisk Drive SATA2 ขนาด 320GB จำนวน 3 ลูก

- ความน่าเชื่อถือของการจัดการระบบทั้งหมดดูแลโดยนายภาณุพงศ์  ปัญญาดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Linux Security มากว่า 10 ปี และเป็นนักพัฒนาโปรแกรม AppServ

1.2GB Disk Space    ความจุของพื้นที่รองรับข้อมูลบนโฮสต์   

  120GB Data Transfer/month   การเคลื่อนย้ายไฟล์สูงสุดต่อเดือน
    Unlimited Subdomains  ชื่อโดเมนย่อยไม่จำกัด
    Unlimited Email Accounts  ตั้งเมล์บริการไม่จำกัด
    Unlimited FTP Accounts สามารถตั้งผู้ใช้ระบบอัพ-โหลดไฟล์ผ่านระบบ FTP ไม่จำกัด
    6 MySQL Databases  สร้างระบบต่างๆบนเว็บไซด์ที่เชื่อมโยงกับดาต้าเบส Mysql 6 ฐานข้อมูล

ที่สำคัญที่สุดโฮสต์นี้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของฐานข้อมูลมากที่สุดโดยจะมีระบบแบ็คอัพทุกวัน( สามารถดำเนินการเสร็จภายใน 7 วัน)

หน้าตาของระบบอัพ-โหลดไฟล์

image016

ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะการส่งงานทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างอำเภอกับจังหวัด อำเภอกับอำเภอ เจ้าหน้าที่กับอำเภอ เจ้าหน้าที่กับจังหวัด

ดังภาพข้างต้น

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบที่สามารถอัพ-โหลดไฟล์ทั้งขาไปและกลับ  ไว้ในโฟล์เดอร์บนโฮสต์โดยผ่านหน้าจอ จำนวน 25  โฟลเดอร์  คือ จังหวัด 1 โฟลเดอร์ อำเภอ 22 โฟลเดอร์ และกิ่งอำเภอ 2 โฟลเดอร์ ซึ่งออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้ส่งและรับไฟล์เอกสารหรือหนังสือสั่งการ รายงาน จากไฟล์ต้นฉบับ ได้แบบง่าย เพียงแต่เข้ามาที่ช่องนกกระจอกของตนเองแล้วเลือกไฟล์ที่ตนทำไว้แล้ว  กรอกรายละเอียดหัวเรื่อง(ควรเป็นรหัสที่บ่งบอกอำเภอด้วยเพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำกัน)  แล้วกดไฟล์อัพโหลด เป็นอันเสร็จ

สาเหตุที่เลือกระบบอัพ-โหลดไฟล์หรือระบบ e-document แบบง่ายนี้เนื่องจากมีข้อดีคือ

 1. เหมาะสำหรับบุคลากรที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีมาก เพียงแต่มีความรู้ที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ก็พอ
 2. ไฟล์ที่ส่งขึ้นมาจะมี วัน เวลา  กำหนด อย่างชัดเจน  ไม่สามารถโกหกได้
 3. สามารถกำหนดระยะเวลาของไฟล์ให้คงอยู่ในหน้าเว็บไซด์ได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดให้ช่องจังหวัด กำหนดอายุให้ของไฟล์อยู่ที่ 365 วัน  ส่วนอำเภอและกิ่งอำเภอ กำหนดให้อยู่ได้ 30 วัน ระบบจะทำการลบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันพื้นที่ของโฮสต์ที่เช่าเต็ม
 4. บอกจำนวนครั้งที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดไปใช้แล้ว
 5. รองรับไฟล์ได้เกือบทุกชนิด ได้แก่ .doc .xls .pdf .gif .jpg .swf .ppt  .mp3 .mpeg .avi ยกเว้นไฟล์ .exe (ไฟล์ติดตั้ง)
 6. โชว์ไฟล์วันที่ปัจจุบัน  และมีเมนูซ่อนวันที่ผ่านมา ทำให้ไม่เกะกะหน้าจอ แต่ก็สามารถขยายเมนูที่ซ่อนได้
 7. สามารถต่อยอดไปสู่ระบบที่ยากขึ้นได้

( ระบบสามารถดำเนินการเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากเช่าโฮสต์แล้ว)

ข้อจำกัดระบบนี้  คือ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้อินเตอร์เน็ตและเป็นผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของสำนักงานที่แท้จริง  และมีความรู้เรื่องการจัดการไฟล์ที่จะส่ง เช่น การสแกนลายเซ็นใส่ไฟล์เอกสารหรือแปลงไฟล์เป็น PDF  ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนโปรแกรม

การออกแบบระบบ online realtime

-          เป็นการออกแบบระบบที่เชื่อมต่อกับอำเภอ  อย่างน้อย 2 ระบบ เป็นระบบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกรมฯหรือเขตที่มีแล้ว เพื่อลดภาระของอำเภอ

( ระบบนี้เป็นการดำเนินงาน ในการสร้างระบบขึ้นใหม่เป็นเชิงโปรแกรมเมอร์ อาจต้องใช้ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ช่วงระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 3 – 6 เดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรมและความร่วมมือ )

 

การจัดทำระบบ GIS

-          เป็นการออกแบบระบบที่ใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์มานำเสนอรูปแบบต่างๆ  ควรสอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)  อย่างน้อย 1 ระบบ

( ระบบนี้เป็นการดำเนินงาน ในการทำระบบนี้ต้องใช้รายละเอียดทางกราฟฟิคมาก  และต้องใช้ข้อมูลและความร่วมมือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดโดยเฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์  ช่วงระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 3 –9 เดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรมและความร่วมมือ )

 

การพัฒนาบุคลากร

-          มีการสำรวจสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เพื่อกำหนดกลุ่มที่ง่ายต่อการออกแบบระบบรองรับและการพัฒนาตัวบุคลากร

-          มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านไอทีเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนสารสนเทศตามโมเดล A อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี

 

หมายเหตุ

                กรณีโมเดล B จะเป็นการขับเคลื่อนสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนแบบเน้นทักษะของเจ้าหน้าที่ที่พอมีความรู้ด้านไอทีเป็นหลัก จังหวัดและอำเภอจะขับเคลื่อนได้จะขึ้นอยู่ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นหลัก  ไม่มีกลไกการบริหารจัดการที่ชัดเจนและไม่มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเป็นกรอบดำเนินการ  และมีผู้ปฏิบัติรองรับเพียงคนเดียวไม่สามารถทำการแทนได้

 

 

รวม cost   ระดับจังหวัด  3,950 บาท

-          aceespoint 1 ชุด  2,300 บาท*

-          ค่าเช่าโฮสต์และโดเมนเนมต่อปี 1,650 บาท (ไม่รวม VAT)**

** จำเป็นต้องมี

*,มีก็ได้ไม่มีก็ได้

รวม cost ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ 24 ชุด

                – hub/switchhub   ชุดละ 690 บาท ( 8 พอร์ต) รวม  16,650 บาท **

( หากเลือก  aceespoint ชุดละ  2,300 บาท รวม 55,220 บาท )*

** จำเป็นต้องมี

*,มีก็ได้ไม่มีก็ได้

                                                                                                นายวิทยา  ชุมภูคำ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

31 Responses to “โมเดล B การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549”

 1. Jessie พูดว่า:

  heirs@workman.situation” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 2. Erik พูดว่า:

  leaf@sings.stinging” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 3. Carlos พูดว่า:

  rustled@ruminants.vague” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!!…

 4. Nick พูดว่า:

  unlaced@bimini.incumbents” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 5. kirk พูดว่า:

  subsection@osaka.taking” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!!…

 6. dave พูดว่า:

  accelerometer@blemishes.sociality” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 7. Alexander พูดว่า:

  presentational@slitter.recondite” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 8. Sergio พูดว่า:

  unfolding@mantegna.spills” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 9. wallace พูดว่า:

  hartsfield@tass.disprove” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. andy พูดว่า:

  intimations@evading.supplies” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 11. randy พูดว่า:

  regained@hobbing.sprains” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 12. herbert พูดว่า:

  skeet@deduction.feats” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 13. isaac พูดว่า:

  teter@revery.worthy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 14. Francisco พูดว่า:

  lasalle@lathered.vern” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 15. Roy พูดว่า:

  strindberg@ferris.armchairs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 16. ernest พูดว่า:

  inept@viciousness.burton” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. alan พูดว่า:

  activation@norell.folder” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 18. philip พูดว่า:

  atreus@hisself.philosophical” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 19. charles พูดว่า:

  doctored@blasphemed.keegan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 20. gilbert พูดว่า:

  mccullough@harangued.vitiates” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 21. Jerome พูดว่า:

  tuc@debates.panel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 22. Reginald พูดว่า:

  spectrometric@satirizes.fritzies” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 23. Matt พูดว่า:

  richly@skinfolds.chooses” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 24. Vernon พูดว่า:

  middle@derails.keenest” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 25. angelo พูดว่า:

  canyon@fearsome.despoilers” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 26. arthur พูดว่า:

  intervene@madonna.anemia” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 27. Travis พูดว่า:

  lift@pigeons.bryce” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 28. Nathan พูดว่า:

  portions@indications.sanity” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy