ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ลำปาง ปี 2548-2550

By admin, เดือนสิงหาคม 4, 2010

 

                         ร่างฯ  นี้ผมเขียนเมื่อปี 2548   ตอนนั้นอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5  เป็นการเขียนร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ลำปาง สมัยนั้นก็มีนายอุดม  มณีขัตย์ เป็นผู้อำนวยการฯ   เพื่อกำหนดทิศทางว่าอีก 3 ปี จะนำพาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ศพช. ไปทางทิศใด    เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ และอาจเป็นองค์ความรู้  ที่หน่วยงานอาจไปประยุกต์ใช้  ได้ไม่มากก็น้อย   แผนแม่บทฯ ถือว่า เป็นหัวใจสำคัญและเป็นเข็มทิศในการนำพาองค์กรอย่างมีหลัก 

ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ลำปาง   ปี 2548-2550

 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นเลิศในการเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน

วิสัยทัศน์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาใช้สนับสนุนการบริหาร และการ

บริการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ลำปาง

พันธกิจ 

เป็นหน่วยหลักในการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาชุมชน โดย

การผลิต พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปตามมาตรฐาน

พันธกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  

1.1. พัฒนาระบบข้อมูล /คลังข้อมูล  

“มีการพัฒนาระบบข้อมูล /คลังข้อมูล ระบบบริหารที่ใช้งานร่วมกัน เพื่อการบริหารจัดการและ

การให้บริการ  ทำให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน  และการเข้าถึงบริการข้อมูลของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ  มีมาตรการจัดทำฐานข้อมูล และเครือข่ายฐานข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนและให้บริการแก่ภาครัฐและประชาชน”

1.2. พัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล  

“มีการพัฒนา บริหารจัดการ และสร้างความปลอดภัย ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้

การติดต่อสื่อสาร  การส่งผ่านข้อมูล การบริการข้อมูลข่าวสาร  มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง”

1.3. พัฒนาบุคลากร การให้ความรู้/การให้คำปรึกษา

“มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคน บนพื้นฐานและหลักการการใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุน และประสานการผลิตกำลังคนด้านการพัฒนาชุมชน”

1.4. เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

“ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่เหมาะสม  สามารถเข้าถึงข้อมูล ได้รับ

บริการความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  ที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว  เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และเหมาะสม และสร้างความเข้มแข็งกลุ่มประชาคมด้านการพัฒนาชุมชน”

1.5. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

“มีการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในชื่อ ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     เพื่อให้เกิดบูรณาการและเอกภาพในการวางแผน การดำเนินงาน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ  การติดตามประเมินผล  และรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ ศพช.เขตที่ 5 ลำปาง  เพื่อการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”

 

ยุทธศาสตร์โดยรวม 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ

-ปรับปรุงระบบและวิธีบริหารงาน บริหารคน และการจัดการทรัพยากรให้สอดรับกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

-ปรับเปลี่ยนบทบาทและกลไกการบริหารจัดการที่ส่งเสริมหลักการกระจายอำนาจ                                                                                              

-ปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณเป็นแบบมุ่งเน้นผลงาน  และการเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงาน

-พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชน  ให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อการใช้ประโยชน์ระหว่างภาคีเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

-พัฒนาระบบการส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนและชุมชนให้ตระหนัก  และมีสำนึกต่อสาธารณะ

เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน

-พัฒนากระบวนการให้ความรู้  และการส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมหวงแหนท้องถิ่น

ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับหลักวิชาการเพื่อการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม  

-สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายภายในชุมชนและระหว่างชุมชนเพื่อเกิดการเรียนรู้

อย่างเท่าทัน  และร่วมมือพิทักษ์สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ                                                                                                            

-เสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นในการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ดำเนินการด้านการพัฒนาชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม                             

-สร้างและสนับสนุนบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น  ในกระบวนการแก้ไข

ปัญหา การกำกับ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี

-สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมองค์ความรู้

และเทคโนโลยีที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า                                                                                                    

-สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการศึกษาวิจัย  และการผลิตเทคโนโลยีทั้งในระดับท้องถิ่นและการ

พัฒนาสู่สากล      

-สร้างศักยภาพและทักษะของนักวิชาการในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อผสาน

เทคโนโลยี / องค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                                                            

-สร้างและพัฒนาทีมงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ทั้งด้านบริหาร  และด้านวิชาการ                                                                                

-พัฒนาระบบให้บริการทางวิชาการ  เพื่อการเข้าถึงข้อมูล และเกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงในทุกระดับ

 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1. บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

2.1.1. ปัจจัยด้านอุปกรณ์  ซอฟต์แวร์ เครือข่าย

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

-หน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบคอมพิวเตอร์

และเครือข่ายภายในหน่วยงานของตนเอง    

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีการพัฒนาระบบงานด้าน

บริหารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

 

จุดอ่อน/ปัญหา

-จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ Personal Computer

 ไม่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่เพียงพอต่อการใช้งานกับโปรแกรมต่างๆ ในปัจจุบัน

-ระบบเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ไม่สามารถ

รองรับการทำงานของระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมถึงปริมาณข้อมูลที่มีการรับ-ส่งระหว่างเครือข่ายในปัจจุบัน  และขาดระบบรักษาความปลอดภัย และระบบบริหารจัดการเครือข่าย

-การพัฒนาระบบสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

ขาดการวางแผนพัฒนาระบบในภาพรวม  ขาดมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล  ทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยง   และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้  

-ขาดการบริหารจัดการด้านกระบวนการเก็บข้อมูล ไม่มีทะเบียนที่อยู่ของข้อมูล มีความ

ซ้ำซ้อนในการจัดเก็บข้อมูล

2.1.2. ปัจจัยด้านบุคลากร

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

-มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

-บุคลากรศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีความต้องการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

จุดอ่อน/ปัญหา

-จำนวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่มี

หน้าที่รับผิดชอบงานด้านอื่น 

-บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-จำนวนบุคลากรมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากการเกลี่ยอัตรากำลัง

 

2.1.3. ปัจจัยด้านงบประมาณ

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

-สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้การจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานราชการ

น้อยลง

จุดอ่อน/ปัญหา

-ไม่มีการวางแผนการใช้งบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้

ขาดทิศทางที่ชัดเจน

2.1.4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ

-ผู้บริหารทุกระดับมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

จุดอ่อน/ปัญหา

-โครงสร้างขององค์กรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ชัดเจน 

-ขาดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

-ขาดการวางแผนและการประสานงาน และติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  

2.2. บทวิเคราะห์สถานภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

        ภายนอก รวมทั้งปัจจัยหรืออิทธิพลจากภายนอกที่มีผลกระทบต่อด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

        ของหน่วยงาน 

2.2.1. หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

โอกาส 

-มีหน่วยงานระดับชาติ กระทรวงและกรม ดำเนินการ / สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

-ความตื่นตัวในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของเจ้าหน้าที่และประชาชน

เพิ่มขึ้น

-มีภาคีการพัฒนาที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง เป็นศูนย์กลางในการบริหารกับสำนักงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัด 6 จังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ 79 แห่ง

-สถานที่ตั้งของศูนย์ฯ อยู่ใกล้กับจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ผลกระทบ/อุปสรรค

-ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำให้บุคลากรไม่

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ได้ทัน

-ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในหน่วยงาน (Hacker , Cracker ,

Virus ) การแพร่กระจายไวรัสคอมพิวเตอร์ การทำลายก่อกวนระบบข้อมูลยากต่อการดูแล

-หน่วยงานภาครัฐขาดการวางแผนและประสานงานกันในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ขาดการบูรณาการและเอกภาพ 

2.2.2. ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และข้อกำหนดในแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศ พ.ศ. 2545-2549

โอกาส 

-รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยงาน

ราชการมีลักษณะเป็น e-government

-รัฐบาลสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภาครัฐมีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร เพื่อให้มีการวางแผนการพัฒนาและการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน 

ผลกระทบ/ภัยคุกคาม

-ผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของหน่วยงาน ขาดความเข้าใจใน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสาร ของประเทศไทย

2.2.3. มาตรฐาน ข้อกำหนด กฎ ระเบียบ กฎหมาย

โอกาส 

-การเผยแพร่ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ. 2540

-มีเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ระบบเปิดจำนวนมาก ที่นำมาพัฒนาต่อยอดได้

 

ผลกระทบ/ภัยคุกคาม

-กฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก 

มีการกำหนดรายละเอียดที่ล้าสมัยไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

-ความล่าช้าในการกำหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศ

 

ส่วนที่ 3 เป้าหมายโดยรวมและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3.1. เป้าหมายโดยรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

“ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายตามภารกิจ  และพัฒนาระบบข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อการเผยแพร่ที่ทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพัฒนาชุมชน  ที่ครบถ้วน รวดเร็ว ง่ายต่อการเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์” 

 

3.2. ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารภายในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

“การพัฒนาซอฟต์แวร์ Back Office เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารขั้นพื้นฐาน เพื่อ

สนับสนุนการปฏิรูประบบราชการโดยการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัย ให้ส่วนราชการใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่าย  เพื่อให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง” 

 

3.2.1. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 1

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบบริหารงานสำนักงานอัตโนมัติ

ได้แก่ ระบบงานสารบรรณและการติดตามเอกสาร ระบบบุคลากร ระบบการประชุมทางไกล  ระบบแผนงาน ภายในปี 2549

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบการกำกับติดตามประเมินผลการ

-ดำเนินงานของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในปี 2549

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้านการสร้างเสริมการพัฒนาชุมชน

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในปี 2549

 

3.2.2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 1

แผนงาน 1.1. การพัฒนาระบบการบริหารงาน

แผนงาน 1.2. การพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 1.3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

แผนงาน 1.4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการการพัฒนาชุมชน

แผนงาน 1.5. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

 

3.3. ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบการให้บริการ

“การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ รวมถึงการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้”

 

3.3.1. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 2

-ทุกหน่วยงานในสังกัด ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีการให้บริการ

ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภายในปี 2549

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถเชื่อมโยง

และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามมาตรฐานกลางที่กำหนด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพัฒนาชุมชน

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายในปี 2549

 

3.3.2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่  2

แผนงาน 2.1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต

แผนงาน 2.2. การพัฒนาสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพัฒนาชุมชน

แผนงาน 2.3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

 

3.4. ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดการบริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศ

“ระบบเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง สามารถรองรับระบบงาน

ปริมาณข้อมูล และผู้ใช้ระบบ ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความปลอดภัย ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ทำให้การติดต่อสื่อสาร การรับส่งข้อมูลมีความรวดเร็วครบถ้วนตลอดเวลา”

 

3.4.1. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 3

-ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2549

-ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ภายในปี พ.ศ. 2549

-ระบบเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีความปลอดภัยจากการ

โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

3.4.2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 3

แผนงาน 3.1. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต

ที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 3.2. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือทาง

วิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

 

3.5. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ให้มีความรู้และ

ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยดำเนินการให้เกิดความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Technology Literacy)  ด้าน

สารสนเทศ  (Information Literacy)”

3.5.1. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 4

-บุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง สามารถใช้ประโยชน์จาก

ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-บุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ได้รับการฝึกอบรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบการให้ความรู้และคำปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

3.5.2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 4

แผนงาน 4.1. การพัฒนาบุคลากร ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

3.6. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

“การจัดโครงสร้างการบริหารด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ที่ชัดเจนในการบูรณาการและเอกภาพในการวางแผน การประสานงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามประเมินผล  ซึ่งสามารถนำไปสู่การปฏิบัติอย่างคุ้มค่า”

3.6.1. เป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ 5

-ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีหน่วยงานบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-มีแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศูนย์ช่วยเหลือทาง

วิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

-หน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีการดำเนินการตามแผน

แม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

 

3.6.2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่ 5

แผนงาน 5.1. การจัดตั้งองค์กร และกลไกขององค์กรเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนงาน 5.2. การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

 

ส่วนที่ 4  การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล   แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร

4.1. การบริหารจัดการ

                                การดำเนินการในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง รับผิดชอบในการบริหารแผน มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานคณะกรรมการฯ และมีกรรมการ 1 ชุด ในการบริหารระบบข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ทุก 3 เดือน

1. ให้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์กรรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารเสนเทศ ทุก 2 เดือน

 

องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แบ่งเป็น 3 ระดับ

1. ระดับศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง       มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับเขต

2. ระดับจังหวัด                    มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับจังหวัด

3. ระดับอำเภอ                     มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ   และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับอำเภอ

  

ผังโครงสร้างการบริหารจัดการงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ    ดังนี้

-กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายของการพัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน  ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง และกรมการพัฒนาชุมชน

-ประสานงานกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัด และอำเภอ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-พิจารณาให้ความเห็นแผนการดำเนินงาน (Implementation plan) ในหน่วยงาน

-รวมทั้งแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

-ติดตาม ควบคุม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

-ผลักดันให้เกิดองค์กรหรือรูปแบบการทำงานภายใต้คณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับหน่วยงาน

-สนับสนุนส่งเสริมและประสานการดำเนินงานของคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

บทบาทและหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-บริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

-การจัดทำร่างแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้าน ICT ของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ให้สอดคล้องกับแผน ICT ของกรมฯ ปรับปรุงแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท ICT ของกรม กระทรวงและระดับชาติ

-กำกับ ดูแลการดำเนินการตามนโยบาย ICTศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

-กำกับดูแล ติดตามประเมินผลโครงการ ICT ของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ

พัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง และรายงานในระดับเขต

-เสนอแนะโครงการด้าน ICT ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการของศูนย์

ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง และจังหวัด/อำเภอ

-กำกับ ดูแลการพัฒนา ICT ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและการพัฒนาการใช้ให้มีประภาพ

เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

-ประสานและให้ความร่วมมือกับผู้บริหารและคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของเขต/จังหวัด/อำเภอ ในการจัดทำโครงการ ICT  เพื่อแลกเปลี่ยนหรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

-ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูล

-เป็นกรรมการที่เกี่ยวกับโครงการ ICT ของเขต

-ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4.2. การติดตามประเมินผล

การกำหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ เพื่อวัดผลสำเร็จของแผนในภาพรวม หรือวัดผลกระทบ

สุดท้ายของการพัฒนาในชั้นต้น ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการบริหารภายใน  

1.1.  ระบบการบริหารงานสำนักงานอัตโนมัติ ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้

1.2.  ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐที่ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3.  ระบบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

1.4.  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

1.5.  ระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบการให้บริการ 

2.1. จำนวนหน่วยงานสังกัดศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปางและจำนวนผู้เข้า

เยี่ยมชม ที่ให้บริการข้อมูลความรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2. ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

2.3. จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อการพัฒนาชุมชน และการจัดการสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน

2.4. จำนวนระบบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้

 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ตัวชี้วัดการจัดการบริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3.1. หน่วยงานภายในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง สามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายในและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.2. ความเร็วในการเข้าถึงโครงข่ายหลัก
3.3. ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง มีระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4.1. จำนวนหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้กับบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

4.2. จำนวนผู้ผ่านหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

4.3. ระบบการให้ความรู้ คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ตัวชี้วัดการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

5.1. หน่วยงานบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

5.3. แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5.4. ระบบกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 

ส่วนที่ 5  สรุปยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน/

               โครงการ/กิจกรรมหลัก  ที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย

               และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย

5.1. ยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนาระบบการบริหารภายในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน 

เขตที่ 5 ลำปาง ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 คือ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.3.(1) ให้เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระทรวงโดยตั้งศูนย์

แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และใช้มาตรฐานข้อมูลเดียวกัน โดยใช้เครือข่าย Intranet ของภาครัฐความเร็วสูงที่มีระบบการกำกับการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม (Government Data Exchange:GDX)

แผนงานกิจกรรมที่ 7.3.(3)  พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงให้ทำหน้าที่สนับสนุน

การตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) การบริหารงานภายในของส่วนราชการ (Back Office) และการให้บริการประชาชน ( Front Office) เช่นการให้บริการประชาชน การลงทะเบียนบุคคล การบริการฐานข้อมูลด้านต่างๆ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.4. รัฐจัดให้มีระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System :

GIS) ของประเทศที่ทันสมัย และนำมาใช้งานกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากร และการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ แบบบูรณาการ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน คือ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการและบริการประชาชน

แผนงานที่ 1.2   พัฒนาระบบบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยให้มี  ประสิทธิภาพและทันสมัย

แผนงานที่ 1.4   พัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริการประชาชน

  

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้างฐานข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการชุมชนและแก้ไขปัญหา

                            ความยากจน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพและขีดความสามารถในการให้บริการ

                                – คุณภาพของระบบสารสนเทศ

- การใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศ

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ

                                               พัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 1.1. การพัฒนาระบบการบริหารงาน

แผนงาน 1.2. การพัฒนาระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 1.3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การตัดสินใจของผู้บริหาร 

แผนงาน 1.4. การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาชุมชน และการจัดการ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงาน 1.5. การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ

พัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง 

 

หมายเหตุ

-การพัฒนาระบบบริหารขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการโดยการใช้เครื่องมือ

การบริหารจัดการที่ทันสมัย ,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

-การพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ที่ใช้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ

หน่วยงานศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

 

5.2. ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบการให้บริการ (Front Office)ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี

       สารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย

แผนงานกิจกรรมที่ 2.3 ให้ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา สร้างเนื้อหาความรู้ และใช้ในการ

เรียนการสอน โดยดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สื่อความรู้ต่างๆ สามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของประเทศไทย

แผนงานกิจกรรมที่ 2.5. ส่งเสริมการพัฒนาข้อมูลและความรู้ที่ช่วยในการครองชีพและยกระดับคุณภาพสังคมของชุมชน อาทิ การศึกษาต่อเนื่อง การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชนไทย การเตือนการป้องกัน ฯ  มาใช้ประโยชน์ร่วมกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอ

หนึ่งที่ส่งเสริมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ

                          การให้บริการของภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.3.(3) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระทรวงให้ทำหน้าที่

สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (MIS) การบริหารงานภายในของส่วนราชการ (Back Office) และการให้บริการประชาชน ( Front Office) เช่นการให้บริการประชาชน การลงทะเบียน การเก็บเงินด้านต่างๆ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.3.(5) จัดให้มีบริการข้อมูลที่เปิดสำหรับประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้ประชาชนมีความใกล้ชิดและมีความเข้าใจดีกับการดำเนินงานของรัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.8.(3)  พัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารสนเทศและบริการภาครัฐ

(e-Government Portal) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือทาง

                                               วิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 2.1. การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อการ

เรียนรู้และมีส่วนร่วม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แผนงาน 2.2. การพัฒนาสื่อความรู้อิเล็กทรอนิกส์ด้านการพัฒนาชุมชน และการจัดการ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาชุมชน

แผนงาน 2.3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต

ที่ 5 ลำปาง ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

หมายเหตุ

-การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารและความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อการเรียนรู้และการมี

ส่วนร่วม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีคุณภาพ

-การพัฒนาระบบข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ที่ใช้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันและใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-การพัฒนาระบบข้อมูลที่ผู้รับบริการสามารถใช้ประโยชน์จากบริการ รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็น

ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้

 

5.3. ยุทธศาสตร์ที่  3  การจัดการบริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ

การให้บริการของภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.5. ให้ส่วนงานภาครัฐของทุกกระทรวง จัดการบริหารการใช้

โครงข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นคงโดยหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ำซ้อน

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ

                                 พัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 3.1. โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการ

พัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 3.2. การรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

 

หมายเหตุ

-การพัฒนาระบบเครือข่ายสามารถรองรับระบบงาน  ปริมาณข้อมูล และผู้ใช้ระบบที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

-การสร้างความปลอดภัย ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ทำให้การติดต่อสื่อสาร การรับส่งข้อมูลมีความ

รวดเร็วครบถ้วนตลอดเวลา

5.4. ยุทธศาสตร์ที่   4  การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.6. พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ซึ่งจะเป็นทรัพยากรสำคัญในการบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

หมายเหตุ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง ให้มีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้อง

กับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 คือ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและ

การให้บริการของภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.2. ดำเนินการปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหน่วยงานของ

หน่วยภาครัฐ

แผนงานกิจกรรมที่ 7.7. ให้พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลด้วยดัชนีชี้วัดตาม

มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อสามารถประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของชาติตามแนวทางแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือ

ทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 5.1. การจัดตั้งองค์กร และกลไกขององค์กรเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร

แผนงาน 5.2. การจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 5 ลำปาง

แผนงาน 5.3. การพัฒนาระบบการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

————

นายเล็ก

นายวิทยา  ชุมภูคำ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

29 Responses to “ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 5 ลำปาง ปี 2548-2550”

 1. Darren พูดว่า:

  forgiveness@phrasing.sucked” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 2. Tyrone พูดว่า:

  raining@malden.fatal” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 3. tony พูดว่า:

  refine@tallahoosa.hodosh” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую….

 4. Randall พูดว่า:

  riddles@dandily.minutemen” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу!!…

 5. donald พูดว่า:

  hookworm@dogmatism.woe” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 6. miguel พูดว่า:

  heeled@breathtaking.quakes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. Robert พูดว่า:

  plasm@sturgeon.hauled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 8. vincent พูดว่า:

  stager@scrutinized.darlin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 9. dustin พูดว่า:

  rechartering@brannon.suspiciously” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. Derrick พูดว่า:

  whynt@torpor.auto” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 11. luis พูดว่า:

  woodburys@sbas.dimensionally” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. edward พูดว่า:

  fredrikshall@dealerships.dialed” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. darryl พูดว่า:

  melbourne@hierarchy.hephzibah” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 14. edward พูดว่า:

  slickers@mantles.haughtons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 15. jeff พูดว่า:

  grinds@orchards.chevalier” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 16. warren พูดว่า:

  bertha@dynasties.gather” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 17. Harry พูดว่า:

  romanza@pomham.resuspended” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 18. christopher พูดว่า:

  conlow@stews.dangled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 19. Clifton พูดว่า:

  unauthorized@scarecrowish.krauts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 20. Max พูดว่า:

  card@benched.laws” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 21. Brett พูดว่า:

  chemists@misbranded.isham” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. Thomas พูดว่า:

  bramantes@whitetail.tinkers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 23. ross พูดว่า:

  seen@evidential.voyage” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 24. tony พูดว่า:

  detroit@extend.gristmill” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy