Posts tagged: อำเภอเคลื่อนที่

อำเภอคลื่อนที่ เป้าหมายการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

By admin, เดือนพฤศจิกายน 7, 2011

ชื่อ                นางมลิลา  ดวงฤทธิ์
ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สังกัด             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่
                การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ของแต่ละอำเภอนั้น มีการกำหนดรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ แต่ละอำเภอ แต่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือ การออกให้บริการประชาชน เป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นการติดตามการทำงานของแต่ละหน่วยราชการในพื้นที่ อำเภอสะเมิง มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล 11 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
34 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 45 หมู่บ้าน ซึ่งทุกเดือนจะมีการวางแผนการออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีการหมุนเวียนออกบริการเป็นรายหมู่บ้าน/ตำบล สำหรับการให้บริการจะมีการออกหน่วยบริการทุกส่วนราชการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุข ปกครอง เกษตร พัฒนาชุมชน กศน.ฯลฯ ซึ่งจากที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

เทคนิค
1. วางแผนการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจให้กับทีมงานในเรื่องการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ภายในหมู่บ้าน/ตำบล
2. พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลจัดเตรียมข้อมูลปัญหา อุปสรรค กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่
3. ประสานความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน ในการนัดกลุ่มเป้าหมาย และออกตรวจเยี่ยม ติดตามเพื่อแก้ไขปัญหา
4. ประชาสัมพันธ์การทำงานแต่ละด้านให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาในงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ในการทำงาน
1. ความพร้อมของข้อมูล ทั้งในเรื่องของข้อมูลทั่วไป ระเบียบ แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การนำเสนอ หรือการจัดนิทรรศการ ต้องให้เป็นที่สนใจของผู้มารับบริการ
3. การให้คำแนะนำสำหรับผู้มารับบริการ ต้องให้เข้าใจง่าย และเป็นกันเองกับผู้มารับบริการ
4. การสื่อสารกับคนในพื้นที่ ต้องไม่ซับซ้อน หากเป็นชนเผ่าจำเป็นต้องมีล่ามเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้น

OfficeFolders theme by Themocracy