Posts tagged: กองทุนแม่ของแผ่นดิน

วิธีการระดมทุนเพื่อดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโทกเสือ

By admin, เดือนพฤศจิกายน 3, 2011

ชื่อ-นามสกุล        นายอำพล    ทุนกุล
ตำแหน่ง              นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่
                    บ้านโทกเสือ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จำนวน ๘,๐๐๐.- บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้พระราชทานเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมรับพระราชทานเงินขวัญถุง ทั้งสิ้น ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.- บาท
                  ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง หมู่บ้านโทกเสือได้มีกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการฯ หลากหลาย เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด การปลูกต้นไม้
การออกตรวจของชุดรักษาความสงบ (ชรบ.) ของหมู่บ้าน เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆตลอดจนกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในการดำเนินกิจกรรมต่างๆตามโครงการฯ ต้องมีงบประมาณในการดำเนินงานซึ่งหมู่บ้านโทกเสือมีการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจกรรม อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นต้นแบบ
แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านอื่นได้ โดยปัจจุบันหมู่บ้านโทกเสือมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนรวม ๕๗,๙๕๙.๖๕ บาท   ฝากธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์ สาขาดอยหล่อ
ชื่อบัญชี กองทุนเงินแม่ของแผ่นดิน ม.๑๘ บัญชีเลขที่ ๑๙๒-๒-๔๗๔๑๑-๓ โดยหมาบ้านโทกเสือมีหลักการโดยใช้การประชาคมเป็นมติ ดังนี้
๑.คนในหมู่บ้านร่วมกันแลกเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธนบัตรราคา ๒๐ บาทแลกต่อเงิน ๙๙ บาท (ดำเนินการในปี ๒๕๕๑ เพื่อระดมทุนครั้งแรก)
๒.ทอดผ้าป่าสมทบทุนตามจิตศรัทธา ปีละ ๑ ครั้ง (ดำเนินการในเดือนสิงหาคมของทุกปี)
๓.ทุกกองทุนของหมู่บ้านที่มีผลกำไรจะต้องนำสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร้อยละสิบ  โดยการดำเนินการอยู่ในการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านในการที่จะทำให้กองทุนแม่ของแผ่นดินยั่งยืน สามารถทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้และรู้จักการจัดการทุนที่มีในหมู่บ้าน๑.ผู้ร่วมดำเนินการจัดการความรู้
๑.๑ นายอดุลย์ กาญจนประโชติ พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ
๑.๒ นายอำพล ทุนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑.๓ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโทกเสือ
๒.วัน/เดือน/ปี ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ๒๓/ก.ย./๕๔
๓.สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้บ้านโทกเสือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสรุปกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโทกเสือ ปี ๒๕๕๔

OfficeFolders theme by Themocracy