Posts tagged: กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

By admin, เดือนธันวาคม 8, 2011

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัดกลุ่ม/องค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงาน เพื่อการวางฐานการทำงานและเป็นการพัฒนางานกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิต รวมไปถึงการเตรียมวางเป้าหมายในการทำงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตัวเองโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสม โดยปลูกฝังหลักคุณธรรม 5 ประการ คือความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกันเป็นแนวทางในการปฎิบัติ จากจุดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมฯได้มีการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้หมั่นออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรายงานผล รวมไปถึงมีการจัดระดับเพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ และในปี 2549 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการด้วย ทำให้พัฒนากรจะต้องมีความแม่นยำและทราบข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อจะได้นำไปวางฐานการปฎิบัติงานตามคำรับรองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์อำเภอ ต้องมีการวางแผนโดยดูห้วงการรายงาน
๒ แจ้งพัฒนากรประสานตำบล ได้ติดตามและวางแผนการติดตามตามห้วงเวลา
๓. เข้าร่วมติดตามการจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนากลุ่ม
๔. ตรวจสอบทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกรมฯให้ครบถ้วนทุกประเด็น
(เงินสัจจะ เงินฝาก เงินกู้ และบัญชี ส/จ/ร)

บันทึกขุมความรู้
๑. พัฒนากรต้องรู้และ เข้าใจในหลักการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒. พัฒนากรต้องมีหน้าที่ติดตาม และให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และเมื่อพบว่าไม่ปฎิบัติตามแนวทางกรมฯ ต้องแจ้งยกเลิกในการให้การส่งเสริม และจะได้ไม่ต้องนำมากำหนดเป็นคำรับรองการปฎิบัติราชการ
แก่นความรู้ (นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้)
เกิดการทำงานที่มีความพร้อม ในการปฎิบัติงาน มีการวางแผนในการพัฒนายกระดับของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางเป้าหมายคำรับรองการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันตามห้วงเวลา
กลยุทธ์ในการทำงาน (นำแก่นความรู้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน)

OfficeFolders theme by Themocracy