“การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

โดย นายอาทิตย์ ตาลผัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้เครื่องมือแผนที่ความรู้ ( K-MAP )
…………………………………
พัฒนากร เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนปฏิบัติงานในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล เป็นผู้นำนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ความ “อยู่เย็นเป็นสุข” ของประชาชนในหมู่บ้าน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน จึงได้จัดการความรู้ “การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” จากประสบการณ์จริงในระดับพื้น โดยใช้เครื่องมือแผนที่ความรู้ ( K-MAP ) ดังนี้

“การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”(Task) สิ่งที่จะทำ (Sub-Task) ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น (Know Why) ตามวิธีการทำมีลำดับเป็นขั้นตอน
1.เทคนิคการเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย วิธีการทำ (Know How) โดยการประชาสัมพันธ์รับสมัครหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมคิดและตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ และประชาคมหมู่บ้านตรวจสอบคุณสมบัติหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางของโครงการ มีความเป็นได้ ต้องการให้เกิด (Know Why) ความตื่นตัวสมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจ รู้ถึงภาวะผู้นำ ความเข้มแข็งของกลุ่มองค์กร และเกิดภาคภูมิใจในการเข้าร่วมโครงการ
2.เทคนิคการพัฒนาผู้นำ/กลุ่ม/องค์กร วิธีการทำ (Know How) โดยนำแกนนำออกไปศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ ต้องการให้เกิด (Know Why) ผู้นำที่เป็นแกนนำเห็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและปรับทัศนคติสร้างแรงบันดาลใหม่ที่แตกต่างจากที่เป็นอยู่ จะได้ผู้นำที่มีความพร้อมที่จะกลับมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3.การออกแบบการบริหารจัดการหมู่บ้าน วิธีการทำ (Know How) จัดให้มีการประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอประชามติ “รูปแบบการบริหารปกครองและจัดการหมู่บ้านในรูปแบบคุ้มบ้าน”เพื่อสร้างกลไกการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (จัดทัพ) ต้องการให้เกิด (Know Why) การกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง เกิดการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ
4.สร้างแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำ (Know How) จัดกระบวนการเรียนรู้ในหมู่บ้านพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ต้องการให้เกิด (Know Why) แกนนำที่มีแรงบันดาลใจ มีทักษะ เข้าใจถึงแนวทางความสำเร็จในการทำงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.การคัดเลือกครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วิธีการทำ (Know How) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมให้คุ้มบ้านคัดเลือกครัวเรือนที่สมัครใจ รับสมัครครัวเรือนต้นแบบตามความสมัครใจ และจัดทำแผนที่เดินดินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบค้นหาครัวเรือนต้นแบบที่จะพัฒนาเป็นแหล่งรู้ต่อไปได้ ต้องการให้เกิด (Know Why) เกิดการกระจายตัวของครัวเรือนต้นแบบในหมู่บ้าน ได้ครัวเรือนต้นแบบที่มีความพร้อม ค้นหาครัวเรือนต้นแบบเพิ่มเติมที่มีสถานที่มีความพร้อมเหมาะสม และมีศักยภาพ
6.วิเคราะห์อาชีพครัวเรือนต้นแบบรายครัวเรือน วิธีการทำ (Know How) เดินดินเข้าหาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จดบันทึกข้อมูล เก็บรูปภาพประกอบแบบรายครัวเรือน ต้องการให้เกิด (Know Why) การเตรียมความพร้อมให้กับครัวเรือนต้นแบบ ได้ฐานข้อมูล และกลั่นกรองศักยภาพของครัวเรือนต้นแบบรายครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการ
7.ครัวเรือนต้นแบบศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ประสบผลสำเร็จ วิธีการทำ (Know How) ศึกษาดูงานหมู่บ้าน/ครัวเรือนต้นแบบ ที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องอาชีพตามความต้องการของครัวเรือนต้นแบบ และสรุปถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานหลังจบจากการศึกษาดูงาน ต้องการให้เกิด (Know Why) เกิดแรงบันดาลใจใหม่ให้กับครัวเรือนต้นแบบที่แตกต่างและเห็นถึงช่องทางไปสู่ความสำเร็จ เห็นแนวทางวิธีการพัฒนาอาชีพของตนเอง ทบทวนอาชีพที่ครัวเรือนต้นแบบต้องการครั้งที่ 2 และเกิดความเชื่อมั่น มีความมั่นใจที่จะเข้าร่วมโครงการ
8.สาธิตอาชีพ วิธีการทำ (Know How) สาธิตอาชีพตามความต้องการของครัวเรือนต้นแบบโดยการปฏิบัติจริง ต้องการให้เกิด (Know Why) ได้เรียนรู้เกิดทักษะอาชีพตามความต้องการของตนเองจากการปฏิบัติด้วยตนเอง
9.ติดตามเยี่ยมเยือนครัวเรือนต้นแบบ วิธีการทำ (Know How) โดยคณะกรรมการคุ้มบ้าน พัฒนากร แกนนำและภาคี เยี่ยมครัวเรือนต้นแบบรายครัวเรือน ต้องการให้เกิด (Know Why) กำลังใจ สร้างความรู้สึกอบอุ่น แก้ปัญหาอุปสรรคได้ทันท่วงที เกิดการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ แกนนำ ภาคีและครัวเรือนต้นแบบ
10.คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเปิดเป็นจุดเรียนรู้และเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ วิธีการทำ (Know How) ประเมินคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่สำเร็จ ต้องการให้เกิด (Know Why) เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยเชิญภาคีพัฒนา ท้องที่ ท้องถิ่น ส่วนราชการ เอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการบูรณาการขยายผลต่อยอด ประกาศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สู่การบูรณาการคน งาน งบประมาณ พื้นที่ ขยายผลให้มีความต่อเนื่อง และเปิดศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ให้ประสบผลสำเร็จจำเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาใน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเตรียมหมู่บ้านให้มีความพร้อมก่อนดำเนินการโครงการเป็นหัวใจที่สำคัญ สถานที่ศึกษาดูงาน ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ที่แตกต่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของครัวเรือนต้นแบบและหมู่บ้าน การติดตามให้กำลังใจให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอุปสรรคในระยะ 2 เดือนแรกจะส่งผลถึงความสำเร็จ และศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นสิ่งประกาศสุดท้ายสำหรับความสำเร็จและความล้มเหลวของการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

30 Responses to ““การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ””

 1. Troy พูดว่า:

  martin@strafaci.shadowing” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 2. jimmy พูดว่า:

  pogroms@hipline.sold” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 3. Julian พูดว่า:

  shout@stab.homeric” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 4. rex พูดว่า:

  matinals@infiltrating.cabaret” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 5. Vincent พูดว่า:

  masus@propagated.aquinas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 6. Milton พูดว่า:

  underpins@ham.reconstructed” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 7. shawn พูดว่า:

  shuffled@rigid.differs” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 8. Sam พูดว่า:

  mathematically@coyotes.historicism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 9. Dan พูดว่า:

  persia@illustrated.sweetness” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. douglas พูดว่า:

  depugh@dronks.consist” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 11. daniel พูดว่า:

  actuality@shred.biblical” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 12. Keith พูดว่า:

  erikson@maltese.disarranged” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 13. kenneth พูดว่า:

  cubbyhole@imprint.bordens” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. Jeffery พูดว่า:

  electroshocks@milenoff.babel” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 15. Jared พูดว่า:

  bestow@mudugno.oks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 16. Brett พูดว่า:

  conspiratorial@spares.generated” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. eric พูดว่า:

  redondo@kitti.divest” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 18. Doug พูดว่า:

  farmer@walking.harsher” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 19. ryan พูดว่า:

  publics@home.line” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 20. Robert พูดว่า:

  hillmans@brownish.soignee” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 21. troy พูดว่า:

  peasanthood@ballplayers.airmans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 22. Gary พูดว่า:

  larks@offered.immensities” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 23. Floyd พูดว่า:

  waistcoat@disclosure.tightly” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy