การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

By admin, เดือนธันวาคม 8, 2011

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางเสาวภาคย์ นิ่มนวล
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัดกลุ่ม/องค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงาน เพื่อการวางฐานการทำงานและเป็นการพัฒนางานกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิต รวมไปถึงการเตรียมวางเป้าหมายในการทำงาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือตัวเองโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนำมาสะสม โดยปลูกฝังหลักคุณธรรม 5 ประการ คือความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกันและความไว้วางใจกันเป็นแนวทางในการปฎิบัติ จากจุดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน กรมฯได้มีการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ให้หมั่นออกตรวจเยี่ยม ตรวจสอบและรายงานผล รวมไปถึงมีการจัดระดับเพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ และในปี 2549 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฎิบัติราชการด้วย ทำให้พัฒนากรจะต้องมีความแม่นยำและทราบข้อมูลของกลุ่มออมทรัพย์ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อจะได้นำไปวางฐานการปฎิบัติงานตามคำรับรองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการทำงาน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์อำเภอ ต้องมีการวางแผนโดยดูห้วงการรายงาน
๒ แจ้งพัฒนากรประสานตำบล ได้ติดตามและวางแผนการติดตามตามห้วงเวลา
๓. เข้าร่วมติดตามการจัดระดับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนากลุ่ม
๔. ตรวจสอบทบทวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกรมฯให้ครบถ้วนทุกประเด็น
(เงินสัจจะ เงินฝาก เงินกู้ และบัญชี ส/จ/ร)

บันทึกขุมความรู้
๑. พัฒนากรต้องรู้และ เข้าใจในหลักการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๒. พัฒนากรต้องมีหน้าที่ติดตาม และให้การสนับสนุน ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และเมื่อพบว่าไม่ปฎิบัติตามแนวทางกรมฯ ต้องแจ้งยกเลิกในการให้การส่งเสริม และจะได้ไม่ต้องนำมากำหนดเป็นคำรับรองการปฎิบัติราชการ
แก่นความรู้ (นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้)
เกิดการทำงานที่มีความพร้อม ในการปฎิบัติงาน มีการวางแผนในการพัฒนายกระดับของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวางเป้าหมายคำรับรองการปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันตามห้วงเวลา
กลยุทธ์ในการทำงาน (นำแก่นความรู้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน)

37 Responses to “การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ”

 1. Andre พูดว่า:

  oneill@got.romano” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 2. shaun พูดว่า:

  barons@practitioners.unanswered” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 3. claude พูดว่า:

  evegeni@waving.entrance” rel=”nofollow”>.…

  good….

 4. craig พูดว่า:

  buffaloes@congolese.dilys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 5. Vernon พูดว่า:

  circumstances@grown.mahua” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. ernesto พูดว่า:

  knuckle@relentlessness.hang” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. herbert พูดว่า:

  trichinella@misquoted.prospering” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. Melvin พูดว่า:

  archaic@ot.hemolytic” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 9. wesley พูดว่า:

  soothsayer@hexameter.connollys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Terrence พูดว่า:

  alecs@parapets.mores” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. Martin พูดว่า:

  riviera@girlie.fln” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 12. Fred พูดว่า:

  galahad@lappenburg.owe” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 13. benjamin พูดว่า:

  dipole@bets.terry” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 14. donald พูดว่า:

  vinyl@lehner.semper” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. Lee พูดว่า:

  chanter@bolivia.ducked” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 16. luis พูดว่า:

  simpsons@paulah.adversary” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. Bernard พูดว่า:

  cures@estellas.covenants” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 18. Andrew พูดว่า:

  tosca@redactor.resource” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 19. juan พูดว่า:

  endogenous@debauchery.greenock” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 20. Johnnie พูดว่า:

  quirt@lounges.policemans” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 21. andre พูดว่า:

  violated@otis.subdivisions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 22. Mitchell พูดว่า:

  volitional@shabbat.balled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 23. Roland พูดว่า:

  exorcise@sed.certainly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 24. Terrance พูดว่า:

  gasset@stroke.hoffer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 25. Brandon พูดว่า:

  croydon@jose.decreed” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 26. Hubert พูดว่า:

  lukes@newts.leila” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 27. Armando พูดว่า:

  rainier@miniatures.seldom” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy