โมเดล A การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549

By admin, เดือนสิงหาคม 1, 2010

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่า โมเดล A ที่เผยแพร่นี้ เป็นบทเขียนของตัวผมเอง  ที่เขียนแล้วทดลองทำจริง เมื่อปี 2549  แต่หากดูเนื้อหาก็ยังพอมีประโยชน์แก่องค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ที่จะหยิบไปใช้ได้   ผมเขียนไว้เป็น 2 โมเดล  เมื่อ 4-5 ปี  ที่แล้ว  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสมัยนั้น(นายวิทยา  จันทร์ฉลอง) พิจารณา  คือ โมเดล A  และ โมเดล B   

เอาโมเดล A ไปก่อน  ระบบนี้เป็นระบบเต็ม  มีค่าใช้จ่ายสูง ดดยเฉพาะหากจะทำสำนักงานเป็นอินทราเน็ต ใช้เซิฟเวอร์เก็บฐานข้อมูลกลาง หรือเว็บเบสภายใน

โมเดล A การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

 1. 1.       แนวทางตาม โมเดล A การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในระดับจังหวัด

image002

-การปรับโครงสร้าง  ได้แก่การมีคณะทำงานด้านสารสนเทศในระดับจังหวัด (3 -10 คน)  เพื่อให้กลไกวางกรอบในการขับเคลื่อนสารสนเทศให้สอดคล้องสารสนเทศกรมฯ เขต และจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ   การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสารสนเทศขององค์การในการกำหนดทิศทางการทำงาน  และให้มีคณะทำงานสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

                -การปรับแนวทาง  เป็นการระบุกลยุทธ์หลักว่ากรอบการทำงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมีแนวทางการทำงานหลักๆอย่างไรบ้าง เพื่อให้สนองตอบต่อยุทธศาสตร์สารสนเทศ ในที่นี้หมายถึง กรอบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเบื้องต้นที่ควรพัฒนา  ด้านการพัฒนาอินทราเน็ต  ด้านการพัฒนาอินเตอร์เน็ต  ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอที  เป็นแนวทางหลัก 

                -การปรับวิธีการ  ซึ่งหากจะเดินตามแนวทางให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการกำหนดวิธีการทำงานสารสนเทศในแต่ละด้านดังนี้ 

                                – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีวิธีการดำเนินงานโดยการขยายจุดบริการสัญญาณ wireless อีกหนึ่งจุด บริเวณหน้าห้องประชุมของสำนักงาน หรือขยายการเชื่อมต่อสายแลนโดยการติดตั้ง hub/switch hub อีกหนึ่งจุดในบริเวณห้องประชุม (ราคา wireless modem router  อยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท มี 4 พอร์ต  ส่วนราคา switch-hub  อยู่ที่ประมาณ 650-690  บาท มี 8 พอร์ต  ส่วน accesspoint (ตัวกระจายสัญญาณ) ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท )

                                – ด้านอินทราเน็ต  ควรมีการจัดหาและตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 ตัว (อาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแทนเครื่อง server ก็ได้) เพื่อกำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นแม่ข่ายในการรองรับการจัดทำเป็น webbase และ การอัพโหลดไฟล์ข้อมูล (FTP)หรือแชร์ไฟล์ ภายในองค์กร (วงแลนเดียวกัน) และเป็นที่เก็บของฐานข้อมูลกลาง

                                – ด้านอินเตอร์เน็ต ควรมีการเช่าโฮสต์หรือพื้นที่ในการทำเว็บไซด์บริการที่สามารถรองรับระบบที่เป็นไดนามิคได้ และมีพื้นที่พอสมควรในการให้บริการกับ 24 อำเภอ  ระบบที่ควรจัดทำในด้านอินเตอร์เน็ตได้แก่  เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์  ,ระบบ e-document  ระบบ online realtime  , GIS ,ระบบร้องทุกข์กับ พจ., ระบบเว็บบอร์ด

                                -ด้านฐานข้อมูล  ควรจัดฐานข้อมูลทุกด้าน ให้อยู่ในคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์กลางด้วย  และควรจัดให้มีการจัดระบบแฟ้มเอกสารในฐานข้อมูล พร้อมใช้ ให้เป็นรูปแบบของระบบฐานข้อมูลกลางให้มากที่สุด

                                -ด้านการพัฒนาบุคลากร  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของกับระบบต่างๆที่ได้จัดทำให้เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อให้แต่ระบบใช้งานได้จริงและถูกต้อง  อย่างน้อยควรมีการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีปีละ 2 ครั้ง  และควรมีการยกระดับมาตรฐานบุคลากรเพื่อให้รองรับแนวทางด้านการพัฒนาโครงสร้างและระบบอินเตอร์เน็ต  อย่างน้อยบุคลากรทุกคน (ทั้งจังหวัดและอำเภอ) ควรจะมีมาตรฐานขั้นต่ำสุดคือสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อดูข่าวสารบ้านเมืองได้

ในระดับอำเภอ

image004

-การปรับโครงสร้าง  ได้แก่การมีคณะทำงานด้านสารสนเทศในระดับอำเภอ (2 -5 คน)  เพื่อให้กลไกวางกรอบในการขับเคลื่อนสารสนเทศให้สอดคล้องสารสนเทศจังหวัดฯและอำเภอ อย่างมีประสิทธิภาพ   การกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสารสนเทศขององค์การในการกำหนดทิศทางการทำงาน  และให้มีผู้รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

                -การปรับแนวทาง  เป็นการระบุกลยุทธ์หลักว่ากรอบการทำงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรมมีแนวทางการทำงานหลักๆอย่างไรบ้าง เพื่อให้สนองตอบต่อยุทธศาสตร์สารสนเทศ ในที่นี้หมายถึง กรอบด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเบื้องต้นที่ควรพัฒนา  ด้านการพัฒนาอินเตอร์เน็ต  ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและด้านการพัฒนาบุคลากรด้านไอที  เป็นแนวทางหลัก 

                -การปรับวิธีการ  ซึ่งหากจะเดินตามแนวทางให้ได้ผลและเป็นรูปธรรม ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการกำหนดวิธีการทำงานสารสนเทศในแต่ละด้านดังนี้

                                – ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของกรมฯ ซึ่งปัจจุบัน เช่าบริษัท TOT  มีความเร็วอยู่ที่ 1024/512 kb ราคาค่าเช่าสัญญาณเดือนละ 2,700 บาท ให้คุ้มค่าและให้ใช้อินเตอร์เน็ตดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลทุกคน โดยอำเภอให้การสนับสนุนมีวิธีการดำเนินงานโดยการขยายจุดบริการสัญญาณ wireless อีกหนึ่งจุด บริเวณสำนักงาน หรือขยายการเชื่อมต่อสายแลนโดยการติดตั้ง hub/switch hub อีกหนึ่งจุดในบริเวณสำนักงาน ตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์  (ราคา wireless modem router  อยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท มี 4 พอร์ต  ส่วนราคา switch-hub  อยู่ที่ประมาณ 650-690  บาท มี 8 พอร์ต  ส่วน accesspoint (ตัวกระจายสัญญาณ) ราคาอยู่ที่ประมาณ 2,300 บาท )

ภาคผนวกโมเดล A

 

องค์ประกอบในการวางและออกแบบระบบที่ใช้ในด้านอินเตอร์เน็ต

(เหตุผลประกอบการออกแบบระบบต่างๆ เน้นภาครับ-ส่งที่สัมพันธ์กัน)

image006

โมเดลการออกแบบการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเน็ตเวริคของสำนักงาน (มุมตัด)

(เหตุผลประกอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวริค)

image008

โมเดลการออกแบบการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเน็ตเวริคของสำนักงาน (ด้านบน)

(เหตุผลประกอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวริคต่อ)

image010

ภาพความสัมพันธ์ของตำแหน่งคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูล

(เหตุผลประกอบการมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจัดทำฐานข้อมูลกลาง)

image012

เอกสารประกอบการเช่าโฮสต์พื้นที่ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆด้านอินเตอร์เน็ต

 

AppServ Hosting Solution

Solution

Atom

Nano

Lite

Diamond

Platinum

Elite

Operating System

Debian GNU/Linux 4.0 Etch

ค่าบริการรายปี (บาท)

800

1,200

1,800

2,499

3,200

4,999

Multi Domain

-

2

4

6

8

10

Disk Space

650MB

1.2GB

2GB

3GB

4GB

6GB

Data transfer/Month

65GB

120GB

200GB

300GB

600GB

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Web Control Panel

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web Statistic

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

SSL Support

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Database and File Features

MySQL Databases

3

6

9

12

15

20

Storage Engine

MyISAM, MEMORY, InnoDB, ARCHIVE, CSV, FEDERATED, MERGE

phpMyAdmin

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

FTP Accounts

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Web File Manager

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Email Features

Email Accounts

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Unlimited

Anti Spam
(Amavisd-new)

Anti Spam System Powered by SpamAssassin, Razor, Pyzor, RulesDuJour

Anti Virus (ClamAV)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Webbase Email

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

POP3,IMAP,SMTP

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Email Forward, Alias,
Auto Response,
Catch-All

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Web Programming Features

PHP5

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Zend Optimizer

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Perl, CGI

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

AJAX, XML

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Data Backup and Security Features

Web
Weekly Backup

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

System Database
Daily Backup
(30 Day Cycle)

ระบบ Backup ฐานข้อมูล MySQL เป็นประจำทุกวัน
และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 30 วัน

System Web
Weekly Backup
(4 Week Cycle)

ระบบ Backup เว็บไซต์เป็นประจำทุกสัปดาห์
และทำการ Roll Back ย้อนหลังได้ 4 สัปดาห์

Directory Protect
(HTTP Authen)

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

 

 

สำหรับแพกเกจที่แนะนำในการเช่าโฮสต์ของเซริฟเวอร์บริการของ http://www.appservhosting.com คือ  NANO  ราคาค่าเช่าโฮสต์ปีละ 1,200 บาท ค่าโดเมนเนมปีละ 450 บาท รวมทั้งสิ้น 1,650 บาท เหตุผลประกอบ ได้แก่

- สเปคเครื่อง Server ที่ได้เลือกใช้ LINUX ที่สามารถรองรับการทำงานหลายภาษาทั้ง HTML, Perl, CGI, PHP, AJAX, CSS, XML, WAP  และเป็นเซิฟเวอร์ที่รองรับงานหนักประเภท Heavy Load  
       Server 1
        – CPU Core 2 Duo E6300 1.86Ghz
        - Memory DDR2 Bus 667Mhz ขนาด 2GB
        – Harddisk Drive SATA2 ขนาด 250GB และ 400GB
       Server 2
        – CPU Core 2 Duo E6600 2.40Ghz
        - Memory DDR2 Bus 667Mhz ขนาด 2GB
        – Harddisk Drive SATA2 ขนาด 320GB จำนวน 3 ลูก

- ความน่าเชื่อถือของการจัดการระบบทั้งหมดดูแลโดยนายภาณุพงศ์  ปัญญาดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Linux Security มากว่า 10 ปี และเป็นนักพัฒนาโปรแกรม AppServ

1.2GB Disk Space    ความจุของพื้นที่รองรับข้อมูลบนโฮสต์   

  120GB Data Transfer/month   การเคลื่อนย้ายไฟล์สูงสุดต่อเดือน
    Unlimited Subdomains  ชื่อโดเมนย่อยไม่จำกัด
    Unlimited Email Accounts  ตั้งเมล์บริการไม่จำกัด
    Unlimited FTP Accounts สามารถตั้งผู้ใช้ระบบอัพ-โหลดไฟล์ผ่านระบบ FTP ไม่จำกัด
    6 MySQL Databases  สร้างระบบต่างๆบนเว็บไซด์ที่เชื่อมโยงกับดาต้าเบส Mysql 6 ฐานข้อมูล

ที่สำคัญที่สุดโฮสต์นี้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของฐานข้อมูลมากที่สุดโดยจะมีระบบแบ็คอัพทุกวัน( สามารถดำเนินการเสร็จภายใน 7 วัน)

ระบบรังนกกระจอกออนไลน์

หน้าตาของระบบอัพ-โหลดไฟล์

image016

ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะการส่งงานทั้งขาไปและขากลับ ระหว่างอำเภอกับจังหวัด อำเภอกับอำเภอ เจ้าหน้าที่กับอำเภอ เจ้าหน้าที่กับจังหวัด

ดังภาพข้างต้น

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบที่สามารถอัพ-โหลดไฟล์ทั้งขาไปและกลับ  ไว้ในโฟล์เดอร์บนโฮสต์โดยผ่านหน้าจอ จำนวน 25  โฟลเดอร์  คือ จังหวัด 1 โฟลเดอร์ อำเภอ 22 โฟลเดอร์ และกิ่งอำเภอ 2 โฟลเดอร์ ซึ่งออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้ส่งและรับไฟล์เอกสารหรือหนังสือสั่งการ รายงาน จากไฟล์ต้นฉบับ ได้แบบง่าย เพียงแต่เข้ามาที่ช่องนกกระจอกของตนเองแล้วเลือกไฟล์ที่ตนทำไว้แล้ว  กรอกรายละเอียดหัวเรื่อง(ควรเป็นรหัสที่บ่งบอกอำเภอด้วยเพื่อป้องกันชื่อไฟล์ซ้ำกัน)  แล้วกดไฟล์อัพโหลด เป็นอันเสร็จ

สาเหตุที่เลือกระบบอัพ-โหลดไฟล์หรือระบบ e-document แบบง่ายนี้เนื่องจากมีข้อดีคือ

 1. เหมาะสำหรับบุคลากรที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านไอทีมาก เพียงแต่มีความรู้ที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ก็พอ
 2. ไฟล์ที่ส่งขึ้นมาจะมี วัน เวลา  กำหนด อย่างชัดเจน  ไม่สามารถโกหกได้
 3. สามารถกำหนดระยะเวลาของไฟล์ให้คงอยู่ในหน้าเว็บไซด์ได้ โดยเบื้องต้นได้กำหนดให้ช่องจังหวัด กำหนดอายุให้ของไฟล์อยู่ที่ 365 วัน  ส่วนอำเภอและกิ่งอำเภอ กำหนดให้อยู่ได้ 30 วัน ระบบจะทำการลบโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันพื้นที่ของโฮสต์ที่เช่าเต็ม
 4. บอกจำนวนครั้งที่ไฟล์นั้นถูกดาวน์โหลดไปใช้แล้ว
 5. รองรับไฟล์ได้เกือบทุกชนิด ได้แก่ .doc .xls .pdf .gif .jpg .swf .ppt  .mp3 .mpeg .avi ยกเว้นไฟล์ .exe (ไฟล์ติดตั้ง)
 6. โชว์ไฟล์วันที่ปัจจุบัน  และมีเมนูซ่อนวันที่ผ่านมา ทำให้ไม่เกะกะหน้าจอ แต่ก็สามารถขยายเมนูที่ซ่อนได้
 7. สามารถต่อยอดไปสู่ระบบที่ยากขึ้นได้

( ระบบสามารถดำเนินการเสร็จภายใน 7 วัน หลังจากเช่าโฮสต์แล้ว)

ข้อจำกัดระบบนี้  คือ เจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้อินเตอร์เน็ตและเป็นผู้ที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตของสำนักงานที่แท้จริง  และมีความรู้เรื่องการจัดการไฟล์ที่จะส่ง เช่น การสแกนลายเซ็นใส่ไฟล์เอกสารหรือแปลงไฟล์เป็น PDF  ซึ่งต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนโปรแกรม 

การเซ็ตเว็บเบสและระบบ ftp /sharefile  ในอินทราเน็ตภายใน

-          เว็บเบสภายในคือการติดตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือคอมพิวเตอร์กลาง บริการเว็บไซด์ภายในองค์กร โดยเว็บเบสที่ต้องการจะให้บริการภายในองค์กรนั้นๆจัดทำขึ้น โดยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆสามารถเรียกหน้าเว็บเบสของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้นได้เลย (ผ่านพอร์ต 80)

-          ระบบ ftp/sharefile  คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ สามารถเรียกอัพหรือโหลดข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้เลย (ผ่านพอร์ต 21)

( ระบบนี้เป็นการดำเนินการโดยทางเทคนิค สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 วัน หลังมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย/กลาง (รวมการทดสอบระบบจนคงที่แล้ว) โดยอาจมีการเพิ่มเติมระบบสตรีมมิ่งหากจำเป็น )

 

การออกแบบระบบ online realtime

-          เป็นการออกแบบระบบที่เชื่อมต่อกับอำเภอ  อย่างน้อย 2 ระบบ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะทำงานสารสนเทศระดับจังหวัด 

-          เป็นระบบที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกรมฯหรือเขตที่มีแล้ว เพื่อลดภาระของอำเภอ

( ระบบนี้เป็นการดำเนินงาน ในการสร้างระบบขึ้นใหม่เป็นเชิงโปรแกรมเมอร์ อาจต้องใช้ลักษณะความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ช่วงระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 3 – 6 เดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรมและความร่วมมือ )

 

การจัดทำระบบ GIS

-          เป็นการออกแบบระบบที่ใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์มานำเสนอรูปแบบต่างๆ  ควรสอดคล้องกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC)  อย่างน้อย 1 ระบบ

( ระบบนี้เป็นการดำเนินงาน ในการทำระบบนี้ต้องใช้รายละเอียดทางกราฟฟิคมาก  และต้องใช้ข้อมูลและความร่วมมือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดโดยเฉพาะลักษณะทางภูมิศาสตร์  ช่วงระยะเวลาที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 3 –9 เดือนขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโปรแกรมและความร่วมมือ )

การพัฒนาบุคลากร

-          มีการสำรวจสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน เพื่อกำหนดกลุ่มที่ง่ายต่อการออกแบบระบบรองรับและการพัฒนาตัวบุคลากร

-          มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรด้านไอทีเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนสารสนเทศตามโมเดล A อย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี

หมายเหตุ

                กรณีโมเดล A จะเป็นการขับเคลื่อนสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนเชิงระบบทั้งหมด ทั้งจังหวัดและอำเภอจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน โดยกำหนดให้มีกลไกการบริหารจัดการค่อนข้างชัดเจนและใช้แผนยุทธศาสตร์สารสนเทศเป็นกรอบดำเนินการ  และมีผู้ปฏิบัติรองรับค่อนข้างชัดเจน

รวม cost   ระดับจังหวัด  33,950 บาท

-          aceespoint 1 ชุด  2,300 บาท*

-          ค่าเช่าโฮสต์และโดเมนเนมต่อปี 1,650 บาท (ไม่รวม VAT)**

-          คอมพิวเตอร์ที่จะใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย/กลาง   ประมาณ  30,000 บาท**

** จำเป็นต้องมี

*,มีก็ได้ไม่มีก็ได้

รวม cost ระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ 24 ชุด

                – hub/switchhub   ชุดละ 690 บาท ( 8 พอร์ต) รวม  16,650 บาท **

( หากเลือก  aceespoint ชุดละ  2,300 บาท รวม 55,220 บาท )*

** จำเป็นต้องมี

*,มีก็ได้ไม่มีก็ได้

ข้อแนะนำในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง

ในระดับอำเภอ

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ให้ทุกอำเภอ ไปแล้วนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอำเภอทุกคนได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอ/จังหวัดทุกคน ได้เข้าถึงข่าวสาร/ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนไปแล้ว รวมถึงการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้เสนอแนะในการขยายการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆภายในองค์กรขนาดเล็กขึ้น เพื่อให้อำเภอได้นำไปปรับใช้ ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองขององค์กรที่มีการพัฒนาเครือข่ายเน็ตเวริคภายในจากการใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ข้อแนะนำในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL)

เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง

ในระดับอำเภอ

image018

ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้สนับสนุนติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ให้ทุกอำเภอ ไปแล้วนั้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของอำเภอทุกคนได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆได้อย่างทั่วถึง  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอำเภอ/จังหวัดทุกคน ได้เข้าถึงข่าวสาร/ข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่กรมการพัฒนาชุมชนสนับสนุนไปแล้ว รวมถึงการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้เสนอแนะในการขยายการสร้างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายๆภายในองค์กรขนาดเล็กขึ้น เพื่อให้อำเภอได้นำไปปรับใช้ ภาพด้านบนเป็นภาพจำลองขององค์กรที่มีการพัฒนาเครือข่ายเน็ตเวริคภายในจากการใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

image020

จากภาพดังกล่าว เป็นลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายเน็ตเวริคภายในองค์กรขนาดเล็ก จากการใช้ประโยชน์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ที่มีอยู่แล้ว

image021

จากภาพ เป็นอุปกรณ์ที่หน่วยงานควรหามาเพิ่มเติมได้แก่ การ์ดแลนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  HUB/SWITCH HUB และสายแลน  รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท หากองค์กรสามารถนำไปพัฒนาได้ในหน่วยงานตนเอง ก็จะเป็นการวางโครงสร้างเครือข่ายเน็ตเวริคภายในองค์กรและช่วยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสามารถเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล และเป็นการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของกรมการพัฒนาชุมชนอย่างสูงสุดอีกทางหนึ่ง

 

 

 

 

การออกแบบภาพจำลอง GIS  จากลักษณธภูมิศาสตร์ POINTASIA

image023

 

นายวิทยา  ชุมภูคำ พัฒนาการอำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่

29 Responses to “โมเดล A การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549”

 1. lance พูดว่า:

  exposited@mmes.crabapple” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 2. Gene พูดว่า:

  loot@macphail.ruffian” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 3. Lonnie พูดว่า:

  acey@vicky.teamster” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 4. jared พูดว่า:

  granddaughter@genre.braced” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 5. Everett พูดว่า:

  fortescue@kneels.romp” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 6. Maurice พูดว่า:

  graphs@alexander.authorize” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. Wayne พูดว่า:

  gerby@enact.jail” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 8. earl พูดว่า:

  goodwill@grapes.kimbell” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 9. otis พูดว่า:

  souvanna@subside.departures” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 10. otis พูดว่า:

  patrols@establishments.backside” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 11. Brandon พูดว่า:

  replenish@timeworn.contradicted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 12. Lester พูดว่า:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 13. manuel พูดว่า:

  piquant@bikinis.label” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. ivan พูดว่า:

  junkers@geographically.palindromes” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 15. Sergio พูดว่า:

  abrogated@taboo.microorganism” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 16. Tommy พูดว่า:

  availabilities@connection.marvelled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 17. dennis พูดว่า:

  pitches@dost.electrical” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 18. shawn พูดว่า:

  gino@clocking.fluctuating” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 19. kirk พูดว่า:

  brooklyn@bruckners.aloud” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 20. peter พูดว่า:

  includes@mellow.optimistic” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 21. Hugh พูดว่า:

  magic@dialects.pretty” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy