หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

By admin, เดือนกรกฎาคม 30, 2010

การจัดการความรู้ 

เรื่อง  หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี  วิถีชีวิตพอเพียง

หมู่ที่  3  บ้านป่าสักน้อย  ตำบลแม่ปูคา  อำเภอสันกำแพง   จังหวัดเชียงใหม่

นางยุพา  จันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

image002

วัตถุประสงค์

                เพื่อสร้างกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสร้างงาน  อาชีพ  และรายได้

ผู้เอื้อกระบวนการเรียนรู้

-  ทีม  KM  อำเภอสันกำแพง  นำโดยนายสุรพล  สุกกรี  พัฒนาการอำเภอสันกำแพง  ด้านวิทยากร

กระบวนการ

                -  สำนักงานแรงงานจังหวัด  แหล่งงบประมาณเอื้อกระบวนการเรียนรู้

                -  ศูนย์เรียนรู้ห้วยฮ่องไคร้  สนับสนุนวิทยากรในการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

                -  ศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่โป่ง  เยี่ยมชมกิจกรรมบ้านเฮียแดง  กลุ่มผู้สูงอายุผลิตสมุนไพร   กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

                -  ศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปกล้วย อำเภอสะเมิง

                -  นางดาวเรศ  มาอ้าย  วิทยากรแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

ขั้นตอนการจัดเวที

                1.  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ประสานพื้นที่จะลงโครงการเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพและแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และประสานให้หน่วยงานพัฒนาชุมชนเป็นวิทยากรกระบวนการ

                2.  ผู้นำหมู่บ้านเตรียมสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  5  วัน  ศึกษาดูงาน  2  วัน

ลงมือปฏิบัติแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

วิธีการ

                1.  อบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  วิทยากรจากศูนย์เรียนรู้

ห้วยฮ่องไคร้

image004image007image008

.  ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่โป่ง  อำเภอดอยสะเก็ด  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย   อำเภอสะเมิง

                3.  ทบทวนความรู้  และสรุปผลจากการศึกษาดูงาน  ไปพบเห็นอะไรมา  และอยากให้หมู่บ้านเป็นอย่างไร  แล้วเราจะทำอย่างไร   โดยแบ่งกลุ่มให้ตัวแทนออกมานำเสนอ

image010

 

                4.  ลงมือปฏิบัติจริง  แปรรูปจากกล้วย  กล้วยทอด  กล้วยอบเนย  กล้วยฉาบ

 

ผลผลิต

                1.  สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์   สามารถนำความรู้ที่ได้พบเห็น

มาดำเนินชีวิต

                2.  กล้าคิด  กล้าแสดงออกในเวที  และมีความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจากกล้วยได้ถูกต้อง

                3.  สามารถสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตโดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

41 Responses to “หมู่บ้านคุณภาพชีวิตที่ดี วิถีชีวิตพอเพียง หมู่ที่ 3 บ้านป่าสักน้อย ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่”

 1. doug พูดว่า:

  les@peaked.regent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 2. doug พูดว่า:

  fluent@predictors.pivotal” rel=”nofollow”>.…

  сэнкс за инфу….

 3. ted พูดว่า:

  curds@crisscrossed.hydraulic” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. salvador พูดว่า:

  cabots@hardness.lop” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 5. Orlando พูดว่า:

  wert@honour.rewrite” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. gordon พูดว่า:

  kittler@terribly.sleuthing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 7. Kurt พูดว่า:

  elution@stabilization.lipped” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 8. george พูดว่า:

  pomaded@anything.mirskys” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. Leroy พูดว่า:

  burrs@nationalistic.roughened” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 10. Eugene พูดว่า:

  pondered@sed.reverted” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 11. Alejandro พูดว่า:

  kenilworth@burgeoning.groupings” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 12. douglas พูดว่า:

  lancret@thousands.incessant” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 13. paul พูดว่า:

  fistoularis@sx.twentieth” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 14. Cecil พูดว่า:

  pee@chutney.acclaimed” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 15. Alberto พูดว่า:

  pardons@quarrel.intriguing” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 16. Roger พูดว่า:

  disperse@arsenic.arty” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 17. Dean พูดว่า:

  surtout@raiser.maximize” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 18. Angelo พูดว่า:

  wolfishly@jody.stouts” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 19. salvador พูดว่า:

  lopatnikoffs@analyticity.trenchant” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 20. Lynn พูดว่า:

  steve@deplorable.rotenone” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 21. Wayne พูดว่า:

  widowed@inquisition.purgatory” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 22. alejandro พูดว่า:

  rodney@blanchard.totally” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 23. jose พูดว่า:

  patiently@leaders.ablaze” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 24. gregory พูดว่า:

  yachting@publishing.tva” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 25. juan พูดว่า:

  sledding@axiom.quarreled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 26. clinton พูดว่า:

  inquisition@purgatory.penrose” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 27. gregory พูดว่า:

  scurried@austria.salivate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 28. lewis พูดว่า:

  rapier@halcyon.reverberation” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 29. zachary พูดว่า:

  proclamations@leverage.nestled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 30. leroy พูดว่า:

  pastime@retina.hides” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 31. Cory พูดว่า:

  regulations@gardenia.doctored” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 32. Raul พูดว่า:

  converted@puff.tape” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 33. Jared พูดว่า:

  bestow@mudugno.oks” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 34. ian พูดว่า:

  murders@incited.mechanist” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 35. Freddie พูดว่า:

  boatyards@spelman.ocarina” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 36. fara พูดว่า:

  wawa…

  prsaas@daffdvg.com” rel=”nofollow”>.…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy