กองทุนแม่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

ชื่อ-สกุล นายเสริมสุข บุญช่วย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง
ชื่อเรื่อง กองทุนแม่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี 2557
สถานที่ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
การก่อเกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่
กองทุนแม่ของแผ่นดินคือ กองทุนขวัญถุงสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่สมเด็จพระนางเจ้า-พระบรมราชินีนาถฯ ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านในการเฝ้าระวังยาเสพติดอย่างยั่งยืนและเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุง 8,000 บาท และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายใจการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชนหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ
บ้านป่าไผ่ เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 8,000 บาท โดยมีหน่วยงานประสานและคัดเลือก คือ กอ.รมน./สย.1 ส่วนแยกที่ 1 ในปี พ.ศ.2550 บ้านป่าไผ่เป็นหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผ่านกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง หรือมีความเข้มแข็งด้วยแนวทางต่าง ๆ ในการต่อสู้กับยาเสพติดจนประสบผลสำเร็จมากที่สุดของอำเภอ
2. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่เป็นแกนนำสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการและพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ
4. เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีการดำเนินการรวมกลุ่มกิจกรรมในชุมชน ที่แสดงออกถึงการพึ่งพาตนเองของชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากสมาชิกของหมู่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ ในการระดมเงินทุนสมทบทั้งเงินบริจาค การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และการรับแลกเงินเงินขวัญถุง จนสามารถรวมรวมเงินจัดตั้งกองทุนฯได้เพิ่มมากขึ้น ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารกองทุนฯ และ ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทานมาจนถึงปัจจุบันนี้

แนวทางการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่
กองทุนแม่ของแผ่นดินมีเจตนารมณ์สำคัญที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างกว้างขวาง ดังนั้น ทุกกระบวนการในหมู่บ้านจะต้องให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของชุมชน
๑.จัดให้มีการประชุมประชาคมทั้งหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒. รับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการเสนอชื่อในที่ประชุมหมู่บ้าน มีมติเห็นพ้องต้องกันในที่ประชุมของหมู่บ้าน
๓.การคัดเลือกกรรมการ จำนวน ๕-๑๐ คน เป็นกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ เลือกกรรมการมา ๑ คน เป็นประธาน โดยมีวาระตามเห็นสมควร และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระเบียบของหมู่บ้านและระเบียบของกองทุนแม่ของ
๔.ดำเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน เช่น
- จัดกิจกรรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ให้คณะกรรมการกองทุนแม่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านช่วยสังเกตการณ์ในหมู่บ้าน โดย แบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็นคุ้มบ้าน หากมีเหตุการณ์น่าสงสัยจุดแจ้งเหตุที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
- โครงการปลูกป่า บวชป่า สืบชะตาป่า วันที่ ๑๒ สิงหาคม
- กิจกรรมงดเหล้าหยอดกระปุกเพื่อพ่อ (เริ่มออมในเดือนสิงหาคม – ธันวาคม)
- สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปารมี พระธาตุนายาง
- กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมการต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการจัดทำเสื้อกองทุนแม่ของแผ่นดินจำหน่าย
บันทึกขุมความรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่ ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งยังสามารถขยายผลการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนในชุมชนแก่บุคคลและหน่วยงานภายนอกได้ การพัฒนาหมู่บ้านและคนในชุมชนให้เข้มแข็งนั้น มีปัจจัยแห่งผลของความสำเร็จ ดังเช่น
1. ผู้นำชุมชนเข้มแข็ง มีความเสียสละ ทั้งยังมีจิตมุ่งมั่นในการพัฒนาหมู่บ้านให้ดีขึ้น
2. ผู้นำชุมชนและคนในหมู่บ้าน มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
3. ผู้นำชุมชนและคนในหมู่บ้านจะต้องมีความซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกัน
4. คนในหมู่บ้านมีความพร้อมและความสามัคคีในการที่จะพัฒนาหมู่บ้าน
5. มีกิจกรรมที่ดีกลับคืนให้สมาชิกและหมู่บ้าน ให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด
6. มีการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย
จากการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าไผ่ ตำบลเมืองแหง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านต่างๆ มากมาย ส่งผลกระทบต่อคน ครัวเรือน และชุมชน ได้ดังนี้
ผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดต่อคนหรือบุคคลตัวอย่าง (โครงการคืนคนดีสู่สังคม) คือ การสังสรรค์กับเพื่อนในวงสุราลดลง และสิ่งที่มีผลต่อชุมชนคือ รายได้จากการจำหน่ายสุราในหมู่บ้านลดลง
แก่นความรู้
(1)การจัดงานในชุมชนเพื่อแสวงหารายได้ ผลกำไร เข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
(2) การเห็นพ้องร่วมกันในชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องที่จะนำดอกผลจากกองทุนทั้งหลายที่มีอยู่ในหมู่บ้าน / ชุมชน จำนวนหนึ่ง สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
(3) การขอรับสนับสนุนจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายนอกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ฯลฯ เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งจากโครงการของรัฐที่สามารถสนับสนุนได้
(4) การร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในหมู่บ้าน / ชุมชน การรับบริจาคจากงานประเพณี งานบุญกุศลของชุมชนด้วยความสมัครใจ
กลยุทธในการทำงาน
คนในชุมชนคือศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถ้าดำเนินการได้ดังนี้ เขื่อว่าความสำเร็จก็สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยาก

32 Responses to “กองทุนแม่กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน”

 1. Bob พูดว่า:

  rebutted@gospelers.driftin” rel=”nofollow”>.…

  спс!…

 2. Dan พูดว่า:

  sympathizing@stag.dog” rel=”nofollow”>.…

  спс….

 3. Albert พูดว่า:

  solitude@eriksons.newsreel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 4. Robert พูดว่า:

  kahns@justices.condition” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 5. Mitchell พูดว่า:

  underpins@ham.reconstructed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Todd พูดว่า:

  suspicious@jubilation.patches” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 7. allen พูดว่า:

  conformed@pleases.operations” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 8. ben พูดว่า:

  lamming@overtures.ineffectively” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 9. Ryan พูดว่า:

  feversham@rehearsal.homogenate” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 10. Oliver พูดว่า:

  bigger@brilliant.wilcox” rel=”nofollow”>.…

  good….

 11. sergio พูดว่า:

  striding@edythes.henri” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. clarence พูดว่า:

  amazons@paving.gustav” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 13. Eduardo พูดว่า:

  fabricius@digest.deposited” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 14. bruce พูดว่า:

  aseptic@detector.hi” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 15. Bobby พูดว่า:

  lil@sterns.gamebird” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 16. Darryl พูดว่า:

  picture@identifying.shortages” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. Robert พูดว่า:

  organtion@dollies.bermuda” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 18. oliver พูดว่า:

  dropping@districts.tensely” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 19. Matt พูดว่า:

  richly@skinfolds.chooses” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 20. fred พูดว่า:

  sons@potato.wangled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 21. aaron พูดว่า:

  federalize@york.eisenhowers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 22. gary พูดว่า:

  smoothness@ryc.initial” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 23. mitchell พูดว่า:

  hym@herrys.fine” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 24. Hector พูดว่า:

  purveyor@cairns.flannel” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy