การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางมธุรส วงษ์ต๊ะ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 086-1941084
ชื่องาน การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตามข้อมูลผู้ผลิตผู้ประกอบการที่ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555 มีกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 15 ราย 19 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาด้านการผลิต ในปีงบประมาณ 2557 ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ จากการประสานกลุ่มเป้าหมาย มีอุปสรรคไม่สามารถหากลุ่มเป้าหมายได้ครบตามจำนวน เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น บางกลุ่มเปลี่ยนแปลงประธาน บางกลุ่มมาลงทะเบียน OTOP เพื่อต้องการของบประมาณจากเทศบาลเมื่อไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณก็หยุดดำเนินการ บางรายก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่กรุงเทพ บางรายเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นที่ดีกว่า และบางรายติดต่อไม่ได้มีการแปลงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
ผลการดำเนินงาน สามารถประสานกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้จำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งในจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์นี้ สามารถแยกแยะข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มที่แตกต่างกันคือ
1. ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรี ของคุณจีรภัทร และผลิตภัณฑ์เกสรน้ำผึ้ง ของคุณจิรภา ชูตระกูล ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มคัดสรรดาว ปี 2555 ในระดับ 4 ดาว จึงถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้เป็นอย่างดี
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอาชีพขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าศาลา
จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ลูกปะคบสมุนไพร ของกลุ่มสมุนไพรบวกครกหลวง
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนองหอย จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ
ผลิตภัณฑ์แชมภูสมุนไพรพลอยแก้ว และผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรพลอยแก้ว ของกลุ่มสมุนไพรพลอยแก้ว
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอาชีพในตำบลหนองป่าครั่ง จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์น้ำพริก
ตาแดงป้าอ้วน ของคุณศรีเรือง แก้วมณีวรรณ และผลิตภัณฑ์ห่อนึ่งไก่ ของคุณเฉลียว เมจกะกูล
จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่เจ้าหน้าที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เข้าไปพบปะกับกลุ่ม และมีการพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ ในแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
และกลุ่มพัฒนาสู่การแข่งขัน (กลุ่ม C) อีกจำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มคัดสรรดาว ปี 2555 ในระดับ 3-4 ดาว จึงถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย
-2-
1. ผลิตภัณฑ์ที่คั่นหนังสือ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลาย
2. ผลิตภัณฑ์คุกกี้เมริกัน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมคุณนายบ้านท่าหลุก
3. ผลิตภัณฑ์พายสับปะรด “ขนมคุณเป้า” ของคุณจิรัฎฐ์ อุ่นทรัพย์
วิธีการแก้ไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จ
1. การรับทราบข้อมูลในเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้น สู่การพัฒนายกระดับที่
จังหวัดดำเนินการ ทำให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิด
2. การพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกรมการ
พัฒนาชุมชน และการให้กำลังใจแก่กลุ่มเป้าหมาย เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาอย่างหนึ่ง เพื่อมิให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความท้อถอย
บันทึกขุมความรู้
1. การทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์มาลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ในคราว
ต่อไป ควรทำความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ในเรื่องของการลงทะเบียนฯ ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อม ที่จะเข้ามาสู่ระดับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการ มิใช่ มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทะเบียนเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเดียวเท่านั้น
2. การพัฒนาและยกระดับสำหรับกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) หากเป็นไปได้ควรดำเนินการ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หากระยะเวลาผ่านไปเนิ่นนานจะทำให้กลุ่มบางกลุ่มหายไปเนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนา
แก่นความรู้
การทำงานตามนโยบายของหน่วยงานทุกเรื่องมีทั้งปัญหา และอุปสรรค เจ้าหน้าที่ต้องมีข้อมูลและรายละเอียดเบื้องต้น มีความตั้งใจ มีความจริงใจที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ดี โดยปฏิบัติตามแนวทางที่หน่วยงานได้กำหนดไว้ในแต่ละเรื่อง ซึ่งเป้าหมายท้ายสุดของความสำเร็จของงาน คือ “ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์ และได้รับการพัฒนา”
กลยุทธ์ในการทำงาน
ความสำเร็จของงานทุกงาน มีองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญ คืออยู่ที่ตัวเรา ต้องมีความจริงใจ “จริงใจต่อคน และจริงใจต่องาน”
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญาของกรมการพัฒนาชุมชน ที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาได้ หากได้รับโอกาส
วันที่จัดการความรู้ 10 กรกฎาคม 2557

19 Responses to “การสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์”

 1. bradley พูดว่า:

  subservience@oblige.disguises” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 2. Wade พูดว่า:

  often@upsetting.acoustic” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 3. lance พูดว่า:

  latest@truculent.fer” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 4. mark พูดว่า:

  storyteller@capitulated.guggenheim” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 5. Calvin พูดว่า:

  submucosa@korean.petitioned” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 6. Everett พูดว่า:

  alec@sternly.hospitals” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 7. Rafael พูดว่า:

  shih@summation.abstractionism” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. billy พูดว่า:

  plowmans@input.credibly” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 9. Dave พูดว่า:

  sandpaper@elman.outscoring” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 10. peter พูดว่า:

  sprouted@councils.teas” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 11. homer พูดว่า:

  forbad@acquitted.thesis” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 12. Morris พูดว่า:

  reopening@munroe.teats” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 13. alex พูดว่า:

  embodies@stoics.knifes” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. tim พูดว่า:

  citations@imaginings.canted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 15. franklin พูดว่า:

  differentiating@plague.temporal” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 16. tom พูดว่า:

  nobodys@transoms.silicates” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 17. Arthur พูดว่า:

  roof@regain.jigger” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy