“การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ได้มาตรฐาน”

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

ชื่อ – นามสกุล นางสาวประภาพร ปัญญาหาร
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 053 – 350072
ชื่อเรื่อง “การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ได้มาตรฐาน”
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น บ้านเจดีย์เจริญ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อเรื่อง : จากการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเวทีประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนสามปี และข้อบังคับของเทศบาล เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งให้หมู่บ้านจัดทำรูปเล่มแผนชุมชนส่งอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหมู่บ้านแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนชุมชนเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน และสนับสนุนให้หมู่บ้านมีการจัดทำแผนชุมชนให้ได้มาตรฐาน โดยได้ชี้แจงให้ทราบถึงแผนชุมชนที่ดีและการดำเนินการเพื่อให้แผนชุมชนได้มาตรฐาน จะต้องประกอบด้วย
1.โครงการที่หมู่บ้านดำเนินการด้วยตนเอง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ของโครงการทั้งหมด และต้องเป็นโครงการ ที่ทำได้จริงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐
๒. โครงการที่หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนบางส่วนโดยมีหมู่บ้านร่วมดำเนินการด้วยบางส่วน
๓.โครงการที่หมู่บ้านไม่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้ ต้องขอรับการสนับสนุนทั้งโครงการจากการจัดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน ได้แยกโครงการออกเป็นแต่ละประเภท โดยให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆเสนอโครงการเพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม และให้ผู้แทนครัวเรือนรับรองการเสนอโครงการ/กิจกรรม จัดลำดับโครงการ/กิจกรรมตามความเร่งด่วน ในการประชาคมครั้งสุดท้าย โดยต้องมีผู้แทนครัวเรือนที่เข้าร่วมประชาคมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ในความเป็นจริง การจัดประชาคมทำแผนพัฒนาหมู่บ้านมีประชาชนให้ความสนใจร่วมประชุมน้อยมาก คณะทำงานจัดทำแผนชุมชนของหมู่บ้านไม่สามารถจัดทำแผนชุมชนส่งให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตามกำหนด เนื่องจากความไม่แน่ใจในการจัดทำรูปเล่มและการจัดทำเนื้อหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ให้ประสบความสำเร็จ
1. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำแผนชุมชนและการพัฒนาคุณภาพแผน เพื่อให้ได้มาตรฐาน
2. ประสานความร่วมมือกับ อปท. และชุดปฏิบัติการตำบล ร่วมกับ อช,ผู้นำ อช.ในพื้นที่เข้าร่วม ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในชุมชน ให้เข้าใจแนวทางการจัดทำแผนและการพัฒนาแผนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3.ประสานภาคีพัฒนา ร่วมประชุมแกนนำชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น จปฐ. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลด้านบัญชีรับ-จ่ายของ
2
คร. ข้อมูลการเกษตร สาธารณสุข ภัยธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี คนชรา คนพิการ ฯลฯ แล้วนำมาเป็นข้อมูลเพื่อหาปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไข รวมทั้งนำเสนอโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหา ในเบื้องต้น
4. ประสานภาคีพัฒนา จัดประชุมประชาคม จัดทำแผนชุมชน โดยให้ชุมชนเข้าร่วมประชาคมอย่างน้อย 70% ของครัวเรือนทั้งหมด ขึ้นไป ร่วมกันพิจารณาจากปัญหา สาเหตุของปัญหา เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ กม. ได้จัดทำไว้เบื้องต้น ควรเพิ่มเติมหรือปรับแก้ไข และให้แยกเป็น 3 ประเภท คือ โครงการพึ่งตนเอง โครงการทำร่วมกับหน่วยงาน และโครงการที่ต้องขอรับการสนับสนุนทั้งหมด โดยต้องมีกิจกรรมพึ่งตนเอง(ทำเอง)อย่างน้อยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนทั้งหมด รวมทั้งให้มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนโครงการที่จะแก้ไขปัญหา
5.ส่งเสริมสนับสนุนกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนเป็นรูปเล่ม
6.ส่งเสริมสนับสนุนผู้ใหญ่บ้าน กม. สมาชิกเทศบาล นำเสนอแผนชุมชนของหมู่บ้านให้เทศบาล เพื่อนำไปปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือนำเสนอหน่วยงานที่ชุมชนต้องการให้ สนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
7.ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้ชุมชนลงมือจัดทำโครงการกิจกรรมที่
ประชาชนทำเองได้
8.ติดตามสนับสนุนการประสานขอรับงบประมาณและการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
9. ให้ กม. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนชุมชนช่วงเดือนธันวาคม
ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา
1. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
2. การจัดเรียงลำดับความสำคัญโครงการ
3. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ชี้แจงถึงองค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน การประเมินคุณภาพของแผนองค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน และการประเมินมาตรฐานแผน
5. อธิบายด้วยความเป็นมิตร เป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ชี้แจงถึงการดำเนินงานที่ถูกต้อง
6. สร้างความพึงพอใจให้ผู้แทนทุกกลุ่ม และคณะกรรมการหมู่บ้าน

3
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) : นำเหตุการณ์ ประเด็น สำคัญในเนื้อเรื่องมาถอดเป็นขุมความรู้
1. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
๒. การจัดเรียงลำดับความสำคัญโครงการ
๓. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
๔. ชี้แจงถึงองค์ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน การประเมินคุณภาพของแผน รวมถึง งบประมาณที่ได้รับ
๕. อธิบายด้วยความเป็นมิตร เป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ชี้แจงถึงการดำเนินงานที่ถูกต้อง
๖. สร้างความพึงพอใจให้ผู้แทนทุกกลุ่ม และคณะกรรมการหมู่บ้าน
แก่นความรู้ (Core Compepetency) : นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้
๑. รับทราบข้อมูล ศึกษาปัญหา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
๒. ปรึกษาหารือ
๓. ชี้แจงด้วยความเป็นมิตร เป็นธรรม
๔. สร้างความพึงพอใจ
๕. งานสัมฤทธิ์ผล
กลยุทธ์ในการทำงาน
1. ต้องศึกษาเแนวทางของการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพแผนให้ได้มาตรฐาน ให้เข้าใจ
2. ต้องใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย
3. ต้องนำเสนอข้อมูลด้านสารสนเทศชุมชน ให้กรรมการหมู่บ้านนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ของปัญหา
4. เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชาคมเสนอข้อคิดเห็นให้มากที่สุดและใช้มติที่ประชุมเป็นสำคัญ
5. ต้องติดตามสนับสนุนให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน
6. ให้กำลังใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนในการประสานขอรับงบประมาณ หรือการจัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆ ในแผนชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
๑. แนวทางการดำเนินงานแผนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๒. แนวทางการประเมินมาตรฐานแผนชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

27 Responses to ““การส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนให้ได้มาตรฐาน””

 1. jesus พูดว่า:

  pricks@balenciaga.nightclubs” rel=”nofollow”>.…

  благодарен!!…

 2. bobby พูดว่า:

  homefolk@snyders.debacle” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу….

 3. randy พูดว่า:

  dobbs@backpack.superiority” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 4. lawrence พูดว่า:

  scoped@mccones.agonale” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 5. kirk พูดว่า:

  paces@relentless.nazarova” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 6. Ron พูดว่า:

  legislature@righteousness.bracket” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 7. ricardo พูดว่า:

  olivette@obtainable.commentator” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 8. Lance พูดว่า:

  luscious@postmark.coal” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. bryan พูดว่า:

  quarter@pedantic.orthodontic” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. Dean พูดว่า:

  depots@redistributed.armadillo” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 11. kenny พูดว่า:

  younguh@thudding.anomaly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 12. edward พูดว่า:

  hydrolyzed@brisbane.prettiness” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 13. warren พูดว่า:

  lovett@tend.boomtown” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 14. harvey พูดว่า:

  kebob@mes.repeater” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 15. Jon พูดว่า:

  ter@repayment.mechanism” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 16. guy พูดว่า:

  alive@bali.techs” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 17. Stephen พูดว่า:

  uninvolved@saturation.broom” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 18. william พูดว่า:

  henris@hearest.winter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 19. Brent พูดว่า:

  works@milledgeville.lousy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 20. ronnie พูดว่า:

  vocalist@projectile.indulging” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 21. Leslie พูดว่า:

  kittis@emanuel.ewc” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 22. eric พูดว่า:

  carryover@thinned.residences” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 23. douglas พูดว่า:

  theologian@save.unwire” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy