การจัดการองค์ความรู้ อัมพา

By admin, เดือนสิงหาคม 15, 2014

แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อ – นามสกุล นางสาวอัมพา ลิ้มประเสริฐ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 053 – 350072
ชื่อเรื่อง “ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ/ความสำเร็จเกี่ยวกับการจัดเวทีขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พฤษภาคม 2557
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1 ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
เนื้อเรื่อง : เป็นการเล่าเรื่องถึง ความเป็นมาเหตุการณ์ และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรบ้าง สะท้อนภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยย่อ ผู้เขียนได้จัดเวทีกลุ่มเป้าหมายตามโครงการการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านสันต้นเปา โดยการ พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมจัดเวทีในลักษณะครึ่งวงกลม เริ่มด้วยการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมดพร้อมกัน ตั้งแต่การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการวางแผนปฏิบัติของแต่ละครัวเรือน โดยพยายามให้ได้คำตอบจากกลุ่มเป้าหมาย ทำให้บรรยากาศเป็นกันเอง
หลังจากนั้น ได้ให้เป้าหมายแต่ละคนพูดถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำมาว่าทำอย่างไร ทำแล้วได้ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง อะไรทำให้สำเร็จ และจะทำอะไรต่อไปอย่างไร หลังจากที่แต่ละคนพูดจบ กระตุ้นให้มีการซักถาม แลกเปลี่ยน กระบวนการที่ให้กลุ่มเป้าหมายเล่าแบบธรรมชาติ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่เครียด ได้ข้อมูลตามเป้าหมายที่ต้องการ แต่สิ่งที่ได้เกินคาด คือ ทำให้รู้สึกความผูกพันระหว่างกลุ่มเป้าหมาย ที่ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทุกคนมีความตั้งใจ ว่าจะทำเป็นตัวอย่างครัวเรือนอื่นๆ บางคนได้ขยายผลสู่ครัวเรือนข้างเคียงบ้างแล้ว นายณรงค์ กันธิยะ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านและเป็นแกนนำเล่าอย่างภาคภูมิใจว่า “จิ้งหรีดที่ผมเลี้ยงและแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ มีชาวบ้านใกล้เคียงได้มาดูและนำไปเลี้ยงแล้วหลายครอบครัว” และนายจำรัส กันธิยะ ได้ทำแหล่งเรียนรู้ไว้ที่บ้านของตัวเอง เช่น การเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก การปลูกพืชสมุนไพร ไว้สำหรับให้ชาวบ้านที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และในภาพรวมของหมู่บ้านได้จัดทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนอกชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนในการประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน มาเล่าสู่กันฟังว่า ใครทำอะไรบ้าง เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง”
การจัดเวทีครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากได้ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ได้เห็นความผูกพันและความสามัคคีของกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางขับเคลื่อนระยะต่อไปอีกด้วยเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยผู้เขียนเพียงแต่จัดเวทีกระตุ้นให้มีการพูดคุยกัน สร้างบรรยากาศ ให้เกียรติ ให้ความเคารพ ให้ความสำคัญกับผู้เข้าร่วมเวที

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) : นำเหตุการณ์ ประเด็น สำคัญในเนื้อเรื่องมาถอดเป็นขุมความรู้
1.การสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.การกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน
3.การพัฒนาคนโดย เปิดโอกาสให้แต่ละได้นำเสนอผลงานของตนเอง
4.กระบวนการเรื่องเล่า

แก่นความรู้ (Core Compepetency) : นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้
ทักษะการจัดเวที “ สร้างบรรยากาศที่ดี กระตุ้นให้คิดและกล้าพูด โดยการให้เล่าเรื่องที่ตนเองทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ในการทำงาน : นำแก่นความรู้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
1.สร้างบรรยากาศเป็นกันเอง โดย
1)การจัดเก้าอี้แบบครึ่งวงกลม
2)ทักทายถามไถ่พูดคุยอย่างกันเองกับผู้ที่มาถึงก่อน หยอกล้อตามความเหมาะสม
3)ใช้ภาษาถิ่น
2.ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
1)ให้เกียรติกับทุกคน โดยให้โอกาสทุกคนได้พูด ได้นำเสนอแลกเปลี่ยน
2)เป็นผู้ฟังที่ดี รับฟังปัญหาอุปสรรค
3.เทคนิคเรื่องเล่า
1)ให้เล่ากิจกรรมที่ทำทีละคน ว่าได้ทำอะไรไปแล้วอย่างไร ผลเป็นอย่างไร อะไรทำสำเร็จไม่สำเร็จ เพราะอะไร
4.กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน
1)หลังจากที่แต่ละคนเล่าแล้ว ใครได้ทำกิจกรรมเหมือนกันให้พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือสอบถามเพิ่มเติม
5.สร้างความภาคภูมิใจในเรื่องที่เล่า
1)กล่าวชื่นชมในการเล่าผลงาน
กฎระเบียบ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบดูว่ามีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวคิด ทฤษฎีที่สามารถอ้างอิงได้บ้างหรือไม่
1.แนวคิดเกี่ยวกับหลักการพัฒนาชุมชน
2. แนวคิดการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
3.แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

27 Responses to “การจัดการองค์ความรู้ อัมพา”

 1. Reginald พูดว่า:

  georges@resented.ernst” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. Brian พูดว่า:

  offutt@louisville.gordon” rel=”nofollow”>.…

  спс за инфу!…

 3. Stanley พูดว่า:

  spenders@jade.spangled” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 4. fernando พูดว่า:

  johansen@prepublication.cloudy” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 5. rick พูดว่า:

  amicably@rioting.gunpowder” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 6. ronald พูดว่า:

  supp@reasonable.commissions” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 7. Andy พูดว่า:

  arguments@masts.panaceas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 8. benjamin พูดว่า:

  plumped@fichte.avail” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. Jared พูดว่า:

  shiny@tacitly.portago” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 10. Leroy พูดว่า:

  wristwatch@sut.reminders” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 11. dean พูดว่า:

  reuben@homestead.arlens” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 12. Oscar พูดว่า:

  underpins@crispin.inhibited” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 13. dale พูดว่า:

  mckee@vrilium.accord” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 14. Gregory พูดว่า:

  bush@steppes.merediths” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 15. reginald พูดว่า:

  inaugural@beirut.trumped” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 16. Dustin พูดว่า:

  unacquainted@obediences.histochemical” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 17. Bruce พูดว่า:

  handling@erik.structure” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 18. jesse พูดว่า:

  professorship@dormitory.garine” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 19. Johnny พูดว่า:

  connollys@resident.reds” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 20. adam พูดว่า:

  mollie@dans.expeditious” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 21. Gary พูดว่า:

  ditmars@cooperate.slinger” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 22. Brandon พูดว่า:

  kicks@amici.meanin” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 23. Guy พูดว่า:

  disciplining@inwardness.danish” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 24. Roy พูดว่า:

  pan@notitia.wbai” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy