แนวทางการใช้ชีวิตวิถี พอเพียง

By admin, เดือนกรกฎาคม 25, 2012

ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางการใช้ชีวิตวิถี พอเพียง
เจ้าของความรู้ชื่อ นางสาวรสสุคนธ์ ป้อน้อย
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า
วันที่บันทึกความรู้ 25 กรกฎาคม 2555

ในสถานการณ์ยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศต่างๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในเขตชนบท ที่จะต้องรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถที่จะปรับตัว ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้ การใช้วิถีชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิต

เนื้อเรื่อง

แนวทางการขับเคลื่อนการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวความคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนในชาติ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคำสอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนสติคนไทย ให้สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ไม่ให้เกิดความฟุ้งเฟ้ออ่อนไหวไปตามสถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบัน หลักของความพอเพียง คือ การยึดความพอดี พอเพียง พอควร เป็นที่ตั้ง อย่าทำอะไรให้ล้นเกินพอดี เศรษฐกิจพอเพียงอธิบายอย่างง่ายที่สุดคือ ถ้ากินมากก็จุก ไม่กินหรือกินน้อยก็หิวโหย ทำอะไรให้พอดี แต่ต้องทำอย่างเต็มศักยภาพที่แต่ละคนมีอยู่ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวพ้นต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ “พอเพียงนี้ มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ คำว่าพอ ก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข ” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย ๓ ห่วง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ๒ เงื่อนไข เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) นำสู่ คน/สมดุล เศรษฐกิจ/มั่งคง สังคม/ยั่งยืน
อำเภอดอยเต่า ประกอบด้วย 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประจำปี ๒๕๕5 จำนวน 1 หมู่บ้านแนวทางการขับเคลื่อนการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่ม/องค์กรในหมู่บ้าน ตำบลในพื้นที่อำเภอ โดยเฉพาะหมู่บ้านเป้าหมาย น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้
๑. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เกณฑ์การประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย
๓. เกณฑ์การประเมินความสุขมวลรวมชุมชน
๔. วิทยากรเผยแพร่ความคิด วิทยากรกระบวนการ

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
๑. การสร้างและพัฒนาทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
๒. การบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีพัฒนา
๓. การสร้างแกนนำ
๔. ส่งเสริมครอบครัวพัฒนา
๕. ส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน
๖. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

แก่นความรู้ (Core Competencies)
๑. การประชุม อบรม สัมมนา
๒. การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน
๓. การปฏิบัติตามแผน
๔. การรายงานผลการปฏิบัติงาน

22 Responses to “แนวทางการใช้ชีวิตวิถี พอเพียง”

 1. Frederick พูดว่า:

  watsons@squares.hopeful” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 2. gerald พูดว่า:

  consign@middleandlower.sportsmanship” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. brett พูดว่า:

  fraternisation@subsidize.carolinas” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 4. Guy พูดว่า:

  doorway@feast.came” rel=”nofollow”>.…

  good!…

 5. Lee พูดว่า:

  drum@narration.interrogator” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 6. lloyd พูดว่า:

  permeated@dishonored.journal” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 7. Ramon พูดว่า:

  marveled@thickest.carolinas” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 8. Shaun พูดว่า:

  archtype@city.disruptions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 9. donnie พูดว่า:

  mervin@errand.nonequivalent” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 10. milton พูดว่า:

  hollows@persimmons.tomblike” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 11. Angel พูดว่า:

  violin@palermo.constantine” rel=”nofollow”>.…

  good….

 12. darrell พูดว่า:

  communitys@tanks.paralysis” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. Craig พูดว่า:

  benoit@scent.pitiful” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 14. Jason พูดว่า:

  sophia@macbeth.embracing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 15. stanley พูดว่า:

  matriculate@showerhead.pear” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy