กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

By admin, เดือนมิถุนายน 26, 2012

ชื่อ นามสกุล     นายชัยวุฒิ  หงษ์ทอง                                                 

ตำแหน่ง  
             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด  
                  สำนักงานพัฒนาชุมนอำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก   081-7641022  สนง.พช. โทร. 053-222601

ชื่อเรื่อง                  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   การรับสมัครสมาชิก
“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” สมัครน้อย จำนวนไม่ตามเป้าหมาย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 24 มิถุนายน 2555

สถานที่เกิดเหตุการณ์        อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ปี
2555  โดยนโยบายของรัฐบาล โดย
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีของไทย พลังผู้หญิงสร้างสรรค์ประเทศไทย  “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของ
สมัครลงทะเบียนสมาชิกได้ที่ ที่ทำการหมู่บ้าน พัฒนาชุมชน กศน.ตำบล สนับสนุนโดย กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่
18 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป การดำเนินการ ดังนี้

-ระดับตำบล
สตรีในหมู่บ้านลงทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ
ในหมู่บ้านสมาชิกที่ลงทะเบียนในแต่ละหมู่บ้านเลือกกันเอง
เพื่อเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบล จากหมู่บ้านละ
1 คน

-ระดับจังหวัด
จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ตำบล ทุกตำบล เพื่อเลือกคณะกรรมการ
เพื่อเลือกคณะกรรมการกองทุนฯ จังหวัด (ตามจำนวนอำเภอ)
และผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติแต่งตั้ง
5 คน

-  ผู้สมัครก่อน 31 มีนาคม 2555 จะได้พิจารณาคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ

- การเลือกตัวแทน
วันที่
17
มีนาคน 2555 วันที่ 20 มิถุนายน
2555 คัดเลือกตัวแทนระดับตำบล วันที่ 24 มิถุนายน 2555 ระดับจังหวัด

                สำนักงานพัฒนาชุมนอำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเครือข่าย ได้ดำเนินการ ดังนี้

-                  
ประชาสัมพันธ์ วิทยุชุมชน สื่อหนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโปสเตอร์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกตำบล ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สำหรับเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้เชิญ นายอดิศร  กำเนิดศิริ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชี้แจงแนวทางนโยบายสู่การปฎิบัติ

-                  
การดำเนินการสมัครสมาชิก โดยสนง.พัฒนาชุมชน กศน.ทุกตำบล
ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มสตรี ผู้นำชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่

-                  
ทาง กศน. จัดพิมพ์ใบรับสมัคร แจกให้กลุ่มต่างๆ

-                  
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้มาสมัคร

การดำเนินการ การรับสมัคร

-                  
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนประชาสัมพันธ์ ให้มาสมัคร

-                  
ให้สตรีแต่ละคนกรอกใบสมัครด้วยตนเอง

-                  
กศน.รับคีย์ข้อมูลอินเตอร์เนต สรุปจำนวนผู้สมัครแต่ละวัน

บันทึกขุมความรู้
(Knowledge Assets)

                - การประชาสัมพันธ์ทุกสื่อ เพราะเป็นงานริเริ่ม ส่วนใหญ่สตรี
การขาดความรู้-ความเข้าใจ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

- การประสานงาน ภาคี
การมีส่วนร่วม การสนับสนุนเชื่อมโยงจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ

- การให้ความรู้แก่แกนนำ ผู้นำ  สตรีทุกคน อายุ 15 ปีขึ้นไป

- การสร้างความเชื่อมั่น
การใช้ทรัพยากรบุคคล การใช้ศักยภาพของชุมชน

- 
การสร้างความภูมิใจ เชิดชูเกียรติ เป็นตัวแทนระดับตำบล จังหวัด

แก่นความรู้ (Core
Competency)

- การสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทาง “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

- ปรึกษาหน่วยงาน ภาคี การมีส่วนร่วม
ที่เกี่ยวข้อง

- การให้การสนับสนุนทุกภาคส่วน

- ศึกษา วิเคราะห์ ศักยภาพของชุมชน

- จัดเวทีประชาคมระดมความคิด
หาข้อสรุปที่ตรงกัน

- การทำงานในเชิงรุก

- ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ได้แก่ โทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ เสียงตามสาย ประชุมทุกระดับ การอบรม ปากต่อปาก องค์กรต่างๆ

- การใช้พลังมวลชน องค์กรจ่างๆ

- สร้างความเชื่อมั่น การเชิดชูเกียรติ
การต่อยอดกิจกรรมที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

- การทำงานเป็นทีม
การเชื่อมโยง การประสานงานภาคี

- การสำรวจข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

- แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ในเชิงปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง

- กระบวนการมีส่วนร่วม

- การสนับสนุนภาคี

-  การจัดเวทีประชาคม

                - การประชาสัมพันธ์

-
การขายแนวความคิด

-
การต่อยอด

-วิธีการเพิ่มยอดผู้สมัคร

การต่อยอด
กิจกรรมต่อเนื่อง

1.             
การประชาสัมพันธ์

2.             
จัดเวทีประชาคม

3.             
การช่วยตนเอง ที่เหลือช่วยเพื่อนมนุษย์

4.             
การแบ่งปัน การเอื้ออาทร การช่วยเหลือ

5.             
ความสามัคคี

6.             
เป็นแบบอย่างที่ดี

7.             
การใช้พลัง ศักยภาพทุกส่วน

แนวคิด/ปรัชญา

                “พลังผู้หญิงสร้างสรรค์ประเทศไทย”

ปัญหาและอุปสรรค์การรับสมัคร“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

-
ระยะเวลาสั้น เจ้าหน้ามีน้อย

-
ต้องใช้เวลาชี้แจงจนตกผลึก เพราะเป็นของใหม่ ไม่เห็นเป็นภาพ

-
สตรีบางคนยังนึกภาพองค์รวม แบบอย่างไม่ชัดเจน

-
ยังไม่เห็นความสำคัญเป็นรูปธรรม

-
การขับเคลื่อนช้า ต้องคอยกระตุ้น ขับเคลื่อน

-
ในการรับสมัครช่วงแรก ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัว ทำให้ช้าเสียเวลา ยุ่งยาก

-
บางครั้งต้องชี้แจงตัวต่อตัว เพราะ ผู้สมัครไม่มั่นใจ

-
งบประมาณการจัดทำเอกสารไม่พอ บางหน่วยงาน องค์กรต้องจัดทำเอง

-
ป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิล ได้มาช่วงหลัง ไม่ทันต่อเหตุการณ์

-
การคีย์ข้อมูล งานล้นมือ ไม่ทัน บางครั้งตกหล่น ทำให้สตรีที่สมัครก่อน
31 มีนาคม
2555 ไม่มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นกรรมการ

ขอขอบคุณ

-นายอดิศร  กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก

-นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์
นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดประชาคม ประชุมผู้นำ หน่วยงานในการขับเคลื่อน

-นายเจริญ  สีวาโย พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประสานงาน
เชื่อมโยง ร่วมงานกระตุ้น ปลุกเร้า ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนทำงานเชิงรุก

-สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัถยาศัย
(กศน.) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมดำเนินงาน

-หน่วยงานปกครอง
และภาคีต่างๆ ร่วมงาน สนับสนุน

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครเชียงใหม่

ภาคผนวก
รูปภาพกิจกรรม

 ปลัดจังหวัด,นายอำเภอ,พัฒนาการ
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิงรุก“กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี”

แก่ผู้นำชุมชน
จำนวน
120
คน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ เดือนมีนาคม 2555