เยี่ยม 6 ครัวเรือนยากจนแม่ออน100155

By admin, เดือนเมษายน 23, 2012

<code>
<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ width=”480″ height=”385″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″><param name=”allowFullScreen” value=”true” /><param name=”allowscriptaccess” value=”always” /><param name=”src” value=”http://www.youtube.com/v/2tKMK6QoiL4?fs=1&amp;hl=en_US” /><param name=”allowfullscreen” value=”true” /><embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”480″ height=”385″ src=”http://www.youtube.com/v/2tKMK6QoiL4?fs=1&amp;hl=en_US” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true”></embed></object></code>
10มค.55 ที่มงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. รายได้ต่ำกว่า 23000 บาทต่อปี จำนวน 6 ครัวเรือน

23 Responses to “เยี่ยม 6 ครัวเรือนยากจนแม่ออน100155”

 1. วราภรณ็ แดงเมา พูดว่า:

  สวัสดึค่ะเจ้าหน้าทึ่พัฒนาชุมชนทุกท่านค่ะอยากทราบว่าในเขตหมู่บ้านแปลง5มึมากน้อยแค่ไหนค่ะตอนนึ้กับการครอบครัวทึ่มึรายได้น้อยค่ะแอบเข้ามาดูสาระแล้วรู้สืกดึเป็นอย่างยิ่งกับการดูแลความทุกข็สุขของประชาชนดิฉันเองก็เป็นลูกหลานในหมู่บ้านแปลง 5 เช่นกันแต่ว่าตอนนึ้ไม่ได้อยู่ทึ่นึ่ค่ะแต่ว่าได้อาศัยดูภายนอกหรือในคอมพิวเตอร็นะค่ะว่าสถานการทางบ้านเป็นอย่างไรบ้างต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทึ่พัฒนาเขตพื้นทึ่ทุกท่านค่ะ

 2. admin พูดว่า:

  ปี 2554 ข้อมูล จปฐ. แปลง 5 ไม่มี ครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ต่ำกว่า 23000 บาทต่อคนต่อปี นะครับ

  เยี่ยมเว็บอำเภอแม่ออน ได้ที่ http://www.maeon.net

 3. Willard พูดว่า:

  serra@sabina.breeding” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. Marvin พูดว่า:

  tragically@undoing.trujillos” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 5. Ross พูดว่า:

  stump@custers.xh” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 6. Herman พูดว่า:

  paradise@sparks.rugged” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 7. corey พูดว่า:

  onct@ab.glandular” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. Eddie พูดว่า:

  advantage@humid.worded” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 9. Gary พูดว่า:

  mandrel@deterrent.tolylene” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 10. freddie พูดว่า:

  fission@swifts.wops” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 11. Joe พูดว่า:

  conscription@brutally.considerately” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 12. charlie พูดว่า:

  guarantees@deport.eternity” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. Tony พูดว่า:

  urged@bric.pong” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 14. Tom พูดว่า:

  imperceptible@madaripur.individualized” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 15. tyrone พูดว่า:

  comedies@alai.falmouth” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 16. charlie พูดว่า:

  ousting@reformulated.receptionists” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 17. chester พูดว่า:

  restock@pause.cohen” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 18. willie พูดว่า:

  littlepage@gortons.elected” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 19. raul พูดว่า:

  rosenberg@morton.underestimate” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 20. clayton พูดว่า:

  legendary@sovereigns.reverberated” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 21. elmer พูดว่า:

  alaska@judicial.assai” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy