เทคนิคเรื่อง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชน

By admin, เดือนเมษายน 23, 2012

นางสุวารี    
นิราช 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี   
โทร  ๐๘๒-๐๓๓๑๙๙๐   เบอร์โทรสำนักงาน  

 ๐๕๓-๓๒๑๙๓๓

   ปากเป็นเอก   เลขเป็นโท  
 

          เป็นคำพูดที่ใช้สำหรับนักพูดทั้งหลายที่มีความสามารถกล้าพูด
กล้าแสดงออกในที่ชุมชนหรือในเวทีต่างๆ
โดยไม่มีความประหม่าหรือน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อเวลาพูดกับผู้คนมากมายยิ่งโดยเฉพาะการพูดออกเสียงตามสายหรือวิทยุชุมชนของเทศบาลตำบลหรือสถานีวิทยุต่างๆ
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆที่ผู้พูดต้องการสื่อให้ผู้ฟังหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้เรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมที่กำลังดำเนินการหรือได้ดำเนินการไปแล้ว
แต่ได้นำมาเล่าสู่กันฟัง ขึ้นอยู่กับเทคนิคของผู้พูดที่บางครั้งอาจจะสอดแทรก
คำขวัญหรือคำกลอน ที่เป็นการสื่อความหมาย คติเตือนใจ สำหรับผู้ฟังที่ผู้พูดมีจุดประสงค์ให้ผู้ฟังได้เข้าใจและรับรู้เรื่องราวต่างๆ
ซึ่งผู้เล่าจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีในเวลาที่กำหนดให้ อย่างเช่น ข้าพเจ้าฯ
ได้รับการขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โดยมีหนังสือขอเชิญออกเสียงตามสายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เดือนละ ๑ ครั้ง
ทุกวันพุธของเดือนโดยเริ่มเวลาตั้งแต่ ๐๗.๓๐ น. ถึง ๐๗.๕๐ น. ประมาณคนละ ๒๐
นาทีแล้วแต่จะตรงกับพุธที่เท่าใด ซึ่งทางเทศบาลตำบลจะมีตารางการออกเสียงตามสายของแต่ละหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ถ้าตรงกับวันพระ ก็จะมีพระนักพูดมาออกเสียงตามสายในเวลา ๑๒.๐๐ น.-
เวลา ๑๓.๐๐ น. ดังนั้น เมื่อข้าพเจ้าฯ
ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลยางเนิ้งก่อนล่วงหน้า
ข้าพเจ้าฯจะต้องเตรียมวางแผนหาข้อมูลหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน
ที่ดำเนินการในเขตอำเภอสารภีหรือเป็นงานนโยบายของกรมฯหรือรัฐบาล
ข้าพเจ้าฯจะต้องเตรียมรายละเอียดของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของงาน
เป้าหมายที่ดำเนินการ วัน เวลา สถานที่ ถ้ามีงบประมาณก็สามารถแจ้งให้ทราบ
ผลลัพท์ของกิจกรรม ข้าพเจ้าฯขอยกตัวอย่างในการออกเสียงตามสายของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเร่งด่วนที่เป็นนโยบายของรัฐบาลล่าสุดคือ
การรับลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมกับทาง กศน.
ร่วมดำเนินการรับสมัครสตรีที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปที่มีภูมิลำเนา
หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเกิน ๖
เดือนขึ้นไปสามารถสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฯได้
โดยรัฐบาลได้ขยายเวลารับสมัครไปจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อที่จะให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
มีสิทธิในการคัดเลือกตัวแทนของสตรีหมู่บ้านละ ๑
คนไปเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ระดับอำเภอและระดับจังหวัดต่อไป ซึงในการรับสมัครขอให้สตรีทุกคนที่อยู่ในภูมิลำเนาหมู่บ้านใด
ก็ให้ไปสมัครได้ ณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการบ้านประธาน กพสม. หรือศูนย์
กศน.ตำบล โดยจะมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำตำบลไปร่วมตั้งโต๊ะรับสมัครณ
ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่บ้านหรือบ้านประธาน
กพสม.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสตรีทุกคนที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งในการรับสมัครจะไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด
เพียงแต่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตร ๑๓
หลักกรอกลงในใบสมัครและกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมลงชื่อผู้สมัครเป็นลายลักษณ์อักษร
ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ท่านก็เป็นสมาชิกของกองทุนฯณตั้งแต่วันที่ท่านสมัคร
เพื่อจะได้มีสิทธิฯต่างๆตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกองทุนฯต่อไป

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้

๑.การเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง(น้ำเสียงต้องไม่เป็นหวัด)

๒.การเตรียมเนื้อหาที่จะพูดหรือเล่า  

๓.การใช้ภาษาพื้นเมืองหรือ  ภาษากลาง

๔.การรักษาเวลา

29 Responses to “เทคนิคเรื่อง การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือวิทยุชุมชน”

 1. stephen พูดว่า:

  thet@midpoint.yaws” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 2. adrian พูดว่า:

  exonerated@minutes.yokel” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 3. Melvin พูดว่า:

  excessive@lignite.procreative” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 4. Arnold พูดว่า:

  lately@brailsford.paging” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 5. steven พูดว่า:

  viennese@genuinely.dispersed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 6. john พูดว่า:

  meteorological@litigant.wadded” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 7. Terry พูดว่า:

  hostage@ninety.bimonthly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. Carlos พูดว่า:

  staring@voyages.eeg” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 9. stephen พูดว่า:

  revenue@flavoring.lesourd” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 10. alan พูดว่า:

  activation@norell.folder” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 11. jon พูดว่า:

  perilously@kimbolton.disfigured” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 12. jim พูดว่า:

  taboo@microorganism.yachtsmen” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 13. philip พูดว่า:

  onslaughts@ossify.diffusely” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 14. Clayton พูดว่า:

  lawyers@hoagy.plucking” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 15. Dustin พูดว่า:

  sluggishly@gulfs.ducts” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 16. Leslie พูดว่า:

  tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. Chester พูดว่า:

  effects@attentively.settlers” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 18. Leon พูดว่า:

  faces@crystallography.germane” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 19. Louis พูดว่า:

  charmingly@coccidioidomycosis.beccaria” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 20. terrance พูดว่า:

  subjectivity@andrea.crack” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy