ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

By admin, เดือนเมษายน 18, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ – นามสกุล นางศรีวรรณ์  กาวีผาบ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘๙-๒๖๓๐๘๗๘

ชื่อเรื่อง ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

สถานที่เกิดเหตุการณ์ ตำบลทุ่งปี๊  อำเภอแม่วาง     จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

ตามที่  จังหวัดเชียงใหม่  ให้อำเภอดำเนินการตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีปัญหา  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนฯ ตามโครงการเพิ่มทุนระยะที่  ๓  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล  นั้น

ตำบลทุ่งปี๊  มีกองทุนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  ๑๒  กองทุน  เป็นกองทุนที่มีที่มีปัญหามาก  จำนวน  ๒  กองทุน  และมีปัญหาปานกลาง  จำนวน  ๒  กองทุน  พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจำตำบลทุ่งปี๊  และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหามาก  คือ  กองทุนหมู่บ้านเด่น-นาทราย  หมู่ที่  ๖  ตำบลทุ่งปี๊  และบ้านแสนคำ  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลทุ่งปี๊  มีปัญหาด้านการค้างชำระหนี้ของสมาชิก  โดยได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จัดประชุมสมาชิกทั้งหมด  เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน และรับทราบข้อมูลปัญหาของสมาชิก  เมื่อวันที่  ๑๔-๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  ที่ประชุมสมาชิกรับทราบและเข้าใจในระเบียบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และยินยอมที่จะนำเงินไปชำระเงินคืนกับ  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ  ปัจจุบัน คณะกรรมการกองทุนฯ ทั้ง ๒ หมู่บ้าน สามารถเรียกชำระเงินคืน ได้ ๑๐๐ %

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-   ประชุมทีมงานฯ  วางแผนการดำเนินงานฯ

-   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกองทุนฯ

-   ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร/หลักฐานทางบัญชี

-   คณะกรรมการฯ จัดทำปฏิทินการติดตาม

แก่นความรู้ (Core Competency)

-   สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

-   หาแนวทางและสร้างความพึงพอใจร่วมกัน

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑.  การทำงานเป็นทีม

๒.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางฯ  ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๓.  ใช้เวทีการประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ/ตำบล

๔.  สร้างความรู้  ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

๑.  กระบวนการมีส่วนร่วม

๒.  หลักเกณฑ์แนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๓.  คำสั่งอำเภอแม่วาง ที่  ๒๑/๒๕๕๕  ลงวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

One Response to “ปัญหาสมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ชำระหนี้ตามกำหนด”

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy