การเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ-นามสกุล นายชนะชัย     ใจช่วย

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐-๕๓๓๖-๙๖๓๘ ๐๘๓-๒๐๓๙๖๙๗

ชื่อเรื่อง การเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อเรื่อง การเลี้ยงกบนา

บ้านสามหลัง หมู่ที่  ๘  ตำบลสองแคว  อำเภอดอยหล่อ  จังหวัดเชียงใหม่

เป็นแหล่งผลิตผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย ตามสภาพภูมิสังคมที่เอื้อประโยชน์ตามธรรมชาติที่มีคุณภาพดีแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่  ทั้งในรูปของผลไม้สด เช่นลำไย มะม่วง น้อยหน่า เป็นต้น  และผลผลิตรายได้จากการเลี้ยงกบนา เลี้ยงปลาดุก ถึงครัวเรือนละ  ๕๕.๐๐๐  บาท/ปี

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นพัฒนากรประจำตำบลสองแคว ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนของบ้านสามหลัง  ในด้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับ “พออยู่  พอกิน”  ปี  ๒๕๕๔   และในกิจกรรมที่สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายมีการเสนอความคิด  ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน  ได้แก่การเลี้ยงกบนาซึ่งพอมีวัสดุในหมู่บ้านและสามารถหาเพิ่มเติมจากภายนอกได้เพื่อเป็นการลดรายจ่ายจากใช้จ่ายด้านการบริโภคที่เป็นอาหารโปรตีน สำหรับทุกครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มตลอดถึงผู้สนใจโดยทั่วไป

ข้าพเจ้าได้ติดต่อประสานงานให้มีวิทยากร   จากเครือข่ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการเลี้ยงกบนา ภายในหมู่บ้านเพื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา มาเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงกบนาให้ผู้สนใจมีคุณภาพในการเลี้ยงกบนามากยิ่งขึ้นและการแปรรูปถนอมอหารให้มีมูลค่าเพิ่ม  โดยสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายจำนวน  ๒๐  คนเป็นผู้ร่วมดำเนินการ

๑.ผู้ร่วมดำเนินการจัดการความรู้

๑.๑  นายอดุลย์   กาญจนประโชติ             พัฒนาการอำเภอดอยหล่อ

๑.๒  นายชนะชัย   ใจช่วย                         นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

๑.๓  นายสมบัติ   ธรรมใจ                         วิทยากร เจ้าขององค์ความรู้

๒.วัน/เดือน/ปี  ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

๓.สถานที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ บ้านสามหลัง

-วิทยากร  ได้ดำเนินการกล่าวถึงแนวทางการเลี้ยงกบนาเพื่อนำไปใช้  โดยน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ว่าเป็นแนวทางที่สามารถลดรายจ่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนทำให้รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น มีความสมดุลเนื่องจาก รายรับ รายจ่ายคล่องตัวขึ้น  เป็นการนำวัสดุที่ผลิตได้ในท้องถิ่น เช่นไม้ไผ่  นำมาทำเป็นแนวรั้วเพื่อป้องกันการหนีออกนอกบริเวณและกันสัตว์อื่น ๆ เข้ามาทำลายลูกกบนาที่ยังเล็ก ๆ พร้อมทั้งนำตาข่ายพลาสติกสีฟ้าซึ่งนำมาจากภายนอกพื้นที่บางส่วนนอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้ครัวเรือนใช้วัสดุที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ทำได้เอง เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาผสมผสานในการทำกิจกรรม

การเลี้ยงกบนา

วัสดุที่จัดสถานที่เลี้ยงกบนาและการแปรรูป  (อย่างง่าย)

๑.ท่อซีเมน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 1.50 ม. สูง .80 ม.         จำนวน   ๑๐    บ่อ.

๒.ไม้ไผ่สำหรับทำเสาและรั้ว             ๑๐   ลำ

๓.ลูกกบนา             ๒๐๐  ตัว

๔.อาหารลูกกบ                          2   กระสอบ

๕.อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

วิธีทำ

๑.นำไม้ไผ่ มาทำเสาพร้อมติดตาข่ายสีฟ้าเพื่อกั้นเป็นบริเวณเลี้ยงกบ

๒.นำบ่อซีเมน จำนวนสิบ บ่อทำความสะอาด เติมน้ำลงไปในบ่อพอเหมาะเพื่อเตรียม  อนุบาลลูกกบนา

๓.นำลูกกบลงไปประมาณ ๓๐ ตัวต่อ ๑ บ่อโดยเฉลี่ย

๔.จากนั้นนำอาหารลูกกบวางบนแผ่นกระดานที่เตรียมไว้เพื่อฝึกให้ลูกกบกินอาหาร

๕.นำเศษกระเบื้องมาวางในบ่อไว้เพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวและเป็นที่ตากอากาศหลังจากขึ้นจากน้ำในบ่อที่สาไว้

๖. ดำเนินการทำความสะอาดด้วยการล้างบ่อเพื่อเปลี่ยนน้ำใหม่ทุกวัน

๗. นำอาหารให้กบวันละ1ครั้ง ประมาณ  ๔๕  วัน สามรถนำไปบริโภคภายในครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว

บันทึกองค์ความรู้

-  เป็นการนำแนวทางการลดรายจ่ายโดยนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้เป็นประโยชน์  เนื่องจากผลผลิตจากการเลี้ยงกบนาเป็นแนวทางการเพิ่มรายได้  การเลี้ยงกบนาไว้บริโภคเองเป็นการลดต้นทุนการผลิต  ช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายเศรษฐกิจครอบครัว  ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้นมีมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจดีคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดถึงครอบครัวชุมชนดีขึ้น

-  แก่นความรู้ เป็นการรับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้รุ่นต่อรุ่น ตลอด  ไป สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

-  การลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ในการทำงาน

-          สนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มสมาชิกครัวเรือนเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจ

-          สร้างขวัญกำลังใจให้สมาชิกครัวเรือนเป้าหมายมีการรวมกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

-          ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เต็มพื้นที่

-          สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการประกอบอาชีพให้ผู้สนใจทั่วไปได้

****************************************************************

23 Responses to “การเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. anthony พูดว่า:

  spares@ouray.refrigerated” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 2. Joseph พูดว่า:

  fender@broadcasting.trobles” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 3. jeremy พูดว่า:

  heeled@breathtaking.quakes” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 4. alberto พูดว่า:

  pimens@pendulum.shifters” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 5. troy พูดว่า:

  vassal@lose.austria” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 6. russell พูดว่า:

  attempts@doctors.ponderous” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 7. Henry พูดว่า:

  jongg@clerks.prokofieff” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 8. richard พูดว่า:

  vagueness@jakes.sleepy” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 9. Shannon พูดว่า:

  fronts@biographers.rutted” rel=”nofollow”>.…

  thank you!!…

 10. Virgil พูดว่า:

  overlaps@majesty.briefcase” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. Otis พูดว่า:

  enunciate@tikopia.electricity” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 12. phillip พูดว่า:

  whatsoever@methodological.cuttings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. alberto พูดว่า:

  linked@cudmore.spur” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 14. Mathew พูดว่า:

  sided@patmore.doubte” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 15. Gerard พูดว่า:

  asunder@triplication.merges” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 16. Scott พูดว่า:

  quartermaster@poises.forehead” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 17. rodney พูดว่า:

  falls@powdered.buoyancy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 18. dale พูดว่า:

  adds@murphys.unblemished” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 19. Gordon พูดว่า:

  forisque@brenners.outdo” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy