สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองลังพระ “กิจกรรมนาขั้นบันได”

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ                                           นายมานพ  สุขจ้อย

ตำแหน่ง                                นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ

เบอร์โทรติดต่อ 0-5387-0674

เรื่อง สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองลังพระกิจกรรมนาขั้นบันได

โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ น้อมนำองค์ความรู้ ๖ มิติ คือ น้ำ ดิน เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดล้อม แปรเป็นการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยปรับน้ำหนักแต่ละเรื่องให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม และสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สุด การสืบสานแนวพระราชดำริ ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้น สู่ความสำเร็จ รวมทั้งการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีการทำงานแบบบูรณาการ สามประสาน คือ หลวง และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

“นาขั้นบันได กิจกรรมแห่งภูมิปัญญา”

ในพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ ปรับเปลี่ยนจากสวนลิ้นจี่ เพื่อขุดนาขั้นบันได จำนวน ๑๗ ราย ในพื้นที่ ๓๙ ไร่ เริ่มดำเนินการช่วงแรก ๑๐ ราย พื้นที่ ๑๖-๑-๕๘ ไร่
การขุดปรับพื้นที่นาขั้นบันไดของบ้านปาง ทำโดยใช้แรงงานคนในการขุดตอลิ้นจี่ และหน้าดินปรับแต่งตามรูปแบบที่ถูกต้องของหลักการพื้นที่นาขั้นบันได     นายบุญตัน  สิงห์แก้ว เล่าถึงการขุดนาขั้นบันไดบ้านปางว่า  จริง ๆ แล้ว การขุดปรับพื้นที่นาสามารถทำได้   2  วิธี  คือ
1. การขุดดินจากล่างขึ้นบน  เป็นการขุดดินจากขอบแปลงด้านล่างขึ้นไปทำเป็นคันนาเหนือจุดที่ขุดดิน พร้อมทั้งปรับแปลงให้มีความสม่ำเสมอ การขุดปรับพื้นที่นาแบบนี้มีข้อดีคือโครงสร้างของดินในแปลงนาจะถูกรบกวนน้อย หน้าดินจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจึงทำให้ยังรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเดิมไว้ได้ สามารถทำให้น้ำขังในแปลงนาได้เร็วขึ้น
2. การขุดดินจากบนลงล่าง  เป็นการขุดดินจากส่วนบนของแปลงที่สูงกว่ามาถมส่วนล่างของแปลงที่ต่ำกว่าเพื่อปรับให้แปลงนามีความสม่ำเสมอ  การขุดปรับพื้นที่นาโดยวิธีนี้สามารถทำได้ง่ายเกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นเคย  และสามารถใช้เครื่องจักรกลได้  แต่การขุดปรับพื้นที่นาโดยวิธีนี้มีข้อจำกัดคือ   หน้าดินส่วนบนของแปลงนาจะถูกตัดออกไปเหลือแต่ดินชั้นล่างความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ จึงทำให้การเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกไม่ค่อยดี ส่วนหน้าดินที่ตัดออกไปจะถูกนำไปถมในส่วนล่างของแปลงนาและปรับเป็นคันนา จึงทำให้ข้าวที่ปลูกในพื้นที่ส่วนล่างเจริญเติบโตได้ดีกว่า   การแก้ปัญหาสามารถทำได้โดยการขุดเอาดินชั้นบนของกระทงนาที่อยู่เหนือขึ้นไปนำไปใส่แปลงนาที่อยู่ด้านล่างปรับระดับให้สม่ำเสมอ  การปรับพื้นที่ในแปลงนาให้สม่ำเสมอทำได้โดยการปล่อยน้ำเข้าในแปลงแล้วปรับพื้นที่ให้น้ำท่วมพื้นที่ในแปลงให้สม่ำเสมอกัน  หรือถ้าไม่สามารถปล่อยน้ำเข้าแปลงได้ก็ใช้การสังเกตและค่อยๆปรับระดับให้สม่ำเสมอ

3. การปรับปรุงบำรุงดิน
นาขั้นบันไดหลังจากปรับพื้นที่เสร็จใหม่ๆความอุดมสมบูรณ์ของดินในแปลงจะไม่สม่ำเสมอ โครงสร้างของดินยังไม่เหมาะสมในการทำนา  ดังนั้นจะต้องปรับปรุงบำรุงดินโดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ โดยการใส่ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยคอก หรือการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด  นอกจากนี้จะต้องมีการปรับสภาพความเป็นกรดด่างของดิน และเพิ่มเติมธาตุอาหาร เช่น ฟอสฟอรัส  และโพแทสเซียม  ตามค่าการวิเคราะห์ดิน

ในพื้นที่บ้านปาง ดำเนินการตามวิธีการที่ ๑ ในการขุดนาขั้นบันได และนำวิธีการที่ ๓ มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการปลูกถั่วเหลืองพันธุ์ สจ.๔ เนื่องจากรากถั่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศเพื่อเป็นอาหารพืชได้ และต้นถั่วสามารถไถกลบเป็นปุ๋ยได้อีกทางหนึ่ง
ชุดความรู้

๑. วิธีการขุดนาขั้นบันได

๒. การปรับปรุงบำรุงดินก่อนปลูกพืช

15 Responses to “สืบสานแนวพระราชดำริ ปิดทองลังพระ “กิจกรรมนาขั้นบันได””

 1. ryan พูดว่า:

  bossman@hafiz.manganese” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 2. Brett พูดว่า:

  tipsy@thomas.foreami” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 3. Dwayne พูดว่า:

  esnards@expandable.pompey” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 4. jeremy พูดว่า:

  cafeterias@piled.fluids” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 5. Alan พูดว่า:

  falsehood@canister.brocklin” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 6. Frank พูดว่า:

  wharves@troubie.sighs” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 7. Jorge พูดว่า:

  revel@commemorates.misunderstand” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 8. gary พูดว่า:

  campaigne@strong.inadvisable” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 9. Leo พูดว่า:

  enmity@fresh.witch” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 10. julio พูดว่า:

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 11. ramon พูดว่า:

  cloddishness@stalwart.menu” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 12. Reginald พูดว่า:

  credits@thighs.presaged” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. jimmie พูดว่า:

  conjecture@piously.components” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy