๑๐ ปีกองทุนหมู่บ้าน : บทเรียนของใคร

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

เรื่อง  ๑๐ ปีกองทุนหมู่บ้าน : บทเรียนของใคร

ผู้เขียน  นายธีระยุทธ  ศรียะ  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง    จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่เกิดเหตุการณ์ อำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

นโยบายกองทุนหมู่บ้านดำเนินการมาครบ ๑๐ ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยรัฐได้ฝากความหวังว่า เงินกองทุนหมู่บ้านนี้จะช่วยสร้างเงินทุนในการประกอบอาชีพ และขยายเป็นสถาบันการเงินหลักของหมู่บ้านช่วยพัฒนาอาชีพและรายได้แก่ชุมชน นอกจากนี้ยังหวังว่ากองทุนหมู่บ้านจะเป็นเวทีในการเรียนรู้ของชุมชนด้านการบริหารจัดการ การจัดสรรผลกำไรเพื่อจัดสวัสดิการแก่คนด้อยโอกาสในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกุลกันในชุมชน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา หลายกองทุนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่รัฐคาดหวัง หรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับความคาดหวัง โดยมีเงินทุนให้บริการแก่สมาชิกเพิ่มขึ้น มีการจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชน มีการนำเงินจากผลกำไรไปพัฒนาหมู่บ้านรูปแบบต่างๆ  แต่ก็มีกองทุนอีกไม่น้อยที่เสียหาย มีการทุจริตไม่มีการปิดงบการเงิน ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือบางกองทุนก็หยุดกิจกรรมเลยก็มี  สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้กองทุนเติบโตอย่างมั่นคง

องค์ความรู้

จากผลการปฏิบัติงานทำให้ทราบว่า มี ๔ องค์ประกอบที่ส่งผลถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอของกองทุนหมู่บ้าน  คือ

๑. คณะกรรมการหมู่บ้านต้องเข้าใจหลักการของกองทุน เสียสละ มีวิสัยทัศน์ โปร่งใส และมีแผนในการดำเนินงาน

๒. สมาชิกมีความรอบคอบในการกู้เงิน และใช้จ่ายเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในกองทุนให้มากขึ้น

๓. เครือข่ายต้องเข้าใจหลักการของกองทุน   เสียสละ มีวิสัยทัศน์ โปร่งใส  มีแผนในการดำเนินงาน  และมีกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนอย่างสม่ำเสมอ

๔. ภาครัฐต้องสร้างความเข้าใจแก่ชุมชนก่อนอนุมัติเงิน การเพิ่มเงินทุนควรยึดหลักการเพิ่มให้อย่างมีศักดิ์ศรี แยกกองทุนออกจากการเมืองอย่างชัดเจน และกำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เหมือนกันทุกพื้นที่

-๒ –

แก่นความรู้

๑.      การนำความรู้ ระเบียบ กฎหมายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่

๒.    การสร้างทีมงานและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

๓.     การติดตามและสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑.      การศึกษาระเบียบ คู่มือ แนวทางการดำเนินงาน

๒.    นำพระราชดำรัสของในหลวงมาใช้คือ “เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”

…………………………………………………………………………….

One Response to “๑๐ ปีกองทุนหมู่บ้าน : บทเรียนของใคร”

  1. chris พูดว่า:

    yeard@homogeneous.gee” rel=”nofollow”>.…

    ñïñ çà èíôó….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy