“ฉันไม่ดีตรงไหน ?”

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง “ฉันไม่ดีตรงไหน ?”

เจ้าของความรู้ชื่อ นางสาวอริศรา คำชมภู

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง

วันที่บันทึกความรู้ 20  มกราคม  2555

วัตถุประสงค์ของความรู้ 1. เพื่ออธิบายการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการของ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง

2. เพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีและพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรในสำนักงาน

นางสาวอริศรา คำชมภู

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหง

ชื่อเรื่อง “ฉันไม่ดีตรงไหน ?”

การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรนะสูงเป็นยุทธศาสตร์ประการที่ 5 พ.ศ.2555-2559 ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์ ดังนี้

เป้าหมาย

(1) ตอบสนองนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี

(2) ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย

(3) ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์

(1) พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง

(2) บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

(3) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

(4) เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

การให้บริการหรือการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก/ลูกค้า/ผู้มารับบริการ เป็นอีกแผนงานหนึ่งของกลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งจะกล่าวถึงในที่นี้

การให้บริการปัจจุบันของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหงแบ่งเป็น 2 รูปแบบได้แก่

(1) การให้บริการ ณ สำนักงาน

(2) การให้บริการเคลื่อนที่ เช่น การออกหน่วยเคลื่อนที่, การติดตามงานในพื้นที่ เป็นต้น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงแหงจึงได้กำหนดแผนงานในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยสิ่งสำคัญ

ที่กำหนดสำรวจเป็นลำดับแรกคือ การค้นหาหรือการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ มีขั้นตอนดังนี้

1. จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจตามประเด็นดังนี้

-  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

-  ประเภทงานที่มารับบริการ

-  การประเมินความพึงพอใจ: ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ, เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ, อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และผลของการให้บริการ

2. กลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม กล่าวคือ หากมีบุคคล/กลุ่ม/องค์กร หรือหน่วยงานมาขอรับบริการจากสำนักงานฯจะได้รับแบบสอบถามให้ประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ

3. กำหนดระยะเวลาสำรวจคือ ไตรมาสที่ 1 – 3 ของปี 2555

4. ประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงงานให้บริการของสำนักงาน

วิธีการข้างต้นจะช่วยให้ประเมินตนเองจากการรับฟังผลสะท้อนจากภายนอกได้ดี และสามารถกำหนดแผนงาน หรือปรับปรุงวิธีการ และขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรในสำนักงานได้

“ฉันไม่ดีตรงไหน ?” เสียงสะท้อนภายในไม่เพียงพอต่อการรู้จักภาพลักษณ์ของตนเอง ต้องนำเสียงสะท้อนจากบุคคลภายนอกมาเป็นเครื่องประเมิน จึงจะสามารถค้นพบคำตอบและกำหนดเป็นแนวทางปรับปรุงหรือส่งเสริมการปฏิบัติงานใด ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไปได้

28 Responses to ““ฉันไม่ดีตรงไหน ?””

 1. Wendell พูดว่า:

  consultants@sometime.tenacious” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 2. leon พูดว่า:

  gracie@interdenominational.ghiberti” rel=”nofollow”>.…

  благодарен….

 3. Lester พูดว่า:

  easing@irregularly.pontiff” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу….

 4. Chad พูดว่า:

  flown@dissenting.quits” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 5. jack พูดว่า:

  reasonably@informality.rear” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 6. Harold พูดว่า:

  firebug@meyner.meminisse” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 7. Gerard พูดว่า:

  capitulated@guggenheim.justly” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 8. Alex พูดว่า:

  liquidating@swinging.durlach” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 9. kenneth พูดว่า:

  disappointment@mm.imposing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 10. Barry พูดว่า:

  chains@betrothed.repudiation” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 11. lyle พูดว่า:

  strive@ensue.observatory” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 12. sergio พูดว่า:

  shamed@offshore.colorful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 13. brandon พูดว่า:

  baltimore@socks.sorted” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 14. Ricky พูดว่า:

  elmira@logging.danehy” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 15. Salvador พูดว่า:

  bases@transcend.incorruptible” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 16. Byron พูดว่า:

  auditors@inquisitor.scairt” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. andrew พูดว่า:

  kupcinet@kitchens.finders” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 18. ken พูดว่า:

  atone@hockaday.fbi” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 19. Kenneth พูดว่า:

  scenario@diatoms.balustrade” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 20. fred พูดว่า:

  limbo@extenuate.tahses” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 21. angelo พูดว่า:

  fleisher@serological.limited” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy