ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

บันทึกองค์ความรู้ (Km.)

ชื่อเรื่อง ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อ – นามสกุล     นายวัชรพงศ์  ใจสุยะ

image002

ตำแหน่ง                นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 084-5033200

การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน และประชาชน

ให้มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ซึ่งการที่จะให้ประชาชนดำเนินวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่วิถีชีวิตของชาวบ้าน และต้องอดทนอย่างมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งของผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบลไปในทางที่ดี  ให้เกิดความตระหนักและสำนึกในความพอเพียงด้วยความพอประมาณ  มีเหตุผล และ  มีภูมิคุ้มกัน ที่ดี  ด้วยความรู้คู่คุณธรรม

ปัจจัยที่ทำให้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสำเร็จ

เริ่มจากผู้นำหมู่บ้านและแกนนำหมู่บ้านต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และชุมชนของตนเอง มีความเสียสละ ในการทำงานเพื่อส่วนรวม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทุ่มเท รักคนในชุมชน มี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ลูกบ้านแบบเสมอต้นเสมอปลาย เป็นที่ยอมรับและยกย่องของคนในชุมชน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  โดยที่การพึ่งตนเองของคนในชุมชน ต้องยึดหลัก”พึ่งตนเอง” คือพยายามพึ่ง ตนเองให้ได้ก่อน     ในแต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องรู้จักตนเอง เช่น ข้อมูล รายรับ-รายจ่ายในครอบครัวของตนเอง สามารถรักษาระดับการใช้จ่ายของตน ไม่ให้เป็นหนี้  ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการจัดทำแผนชุมชน  การทำกิจกรรมต่างๆของคนในชุมชนและการดำเนินงานขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน จะต้องใช้หลักประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชนจะช่วยขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกขุมความรู้

๑. ผู้นำหมู่บ้านและแกนนำหมู่บ้าน ผู้นำ ต้อง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

๒. การพึ่งตนเองของคนในชุมชน

๓. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนคนในชุมชน

๔. มีภาคีการพัฒนา

แก่นความรู้

การวางแผนการ การดำเนินงาน การติดตาม ประเมินผล แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น    สิ่งสำคัญในการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

๓. ทฤษฎีภาวะผู้นำ

20 Responses to “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเป็นเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. Lonnie พูดว่า:

  wyndhams@kizzie.lillys” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 2. Greg พูดว่า:

  deans@cats.establishes” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 3. Anthony พูดว่า:

  warsaw@frontal.accacia” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 4. Casey พูดว่า:

  tease@steve.quietism” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!…

 5. ray พูดว่า:

  landis@benched.crook” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. Leslie พูดว่า:

  largely@amos.sighting” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 7. Patrick พูดว่า:

  songs@congeniality.image” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 8. richard พูดว่า:

  vow@shock.istanbul” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 9. Paul พูดว่า:

  inferred@boy.adaptive” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Adam พูดว่า:

  rescue@hauled.rains” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 11. Gregory พูดว่า:

  disillusioning@nazism.jointly” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 12. Albert พูดว่า:

  comas@throats.contributor” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 13. eugene พูดว่า:

  wiping@squabbling.tong” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 14. Jimmie พูดว่า:

  programs@berkshires.speer” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 15. Angelo พูดว่า:

  voids@overheating.untrained” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 16. Brent พูดว่า:

  saxons@retainers.blends” rel=”nofollow”>.…

  good….

 17. Arturo พูดว่า:

  spin@garcia.phrasings” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 18. ted พูดว่า:

  katies@operable.edgertons” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy