การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

แบบบันทึกองค์ความรู้

image001

ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสุวิชาดา     หน่อปัน

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัดกลุ่ม/องค์กร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘ ๑๙๕๐ ๙๒๗๕

ชื่องาน การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การคัดเลือกพื้นที่สำหรับการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๕

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ๑๖-๒๕ เดือนมกราคม   ๒๕๕๕

สถานที่เกิดเหตุการณ์ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง การคัดเลือกพื้นที่ทำงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้านหรือตำบลที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย / ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด กิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งแนวทางการทำงาน-ตัวชี้วัด –OPTION จะเปลี่ยนแปลงจาก ปี ๒๕๕๔ หรือไม่ มากน้อยเพียงไร จะทำให้เชื่อมโยงงาน-บูรณาการงานชุมชนครอบคลุมทุกมิติให้ได้มากที่สุดอย่างไร – หรือทำไปก่อนแก้ไขทีหลัง หรือทำไปก่อน ปรับปรุง ทบทวนไป ยังไม่ชัดชัด จะจะ แต่กำหนดพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านป่าน๊อต ตำบลแม่ทา

วิธีการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทักษะและความรู้ที่ใช้ในการทำงาน

๑.     คัดเลือกผู้นำที่มีความสนใจพร้อมที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านให้เป็นไปตามเงื่อนไข

๒.     เลือกทรัพยากรที่มี (ต้นทุนในหมู่บ้าน)ที่จะสนับสนุนในการทำงาน

๓.     ประสาน-สร้างความเข้าใจกับผู้นำที่จะทำงานร่วมกันให้รู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน

บันทึกขุมความรู้

พัฒนากรต้อง อ่าน-รู้ -ทำความเข้าใจ -คิดงานที่จะทำ จากงานเอกสาร/หนังสือสั่งการ(แผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘ ) แปลงสู่การปฏิบัติ และกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพ-แกนนำชุมชนพร้อมที่จะพัฒนา- เรียนรู้ร่วมกับการทำกิจกรรม

แก่นความรู้ (นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้)

๑.การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง กับพันธกิจด้านส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ – รู้ว่าจะทำอะไรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องทำ สอดคล้องกับงานในบทบาทหน้าที่พัฒนากรตำบล

๒. การเชื่อมโยงภาพรวมของงานในพื้นที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เคยดำเนินการมาแล้ว วิเคราะห์หาความต่างที่ขาดหายไป ออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมน่าจะทำอย่างนี้ ในพื้นที่ใหม่เพื่อให้งานพัฒนาชุมชนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. ศึกษาแนวทางการจัดทำเอกสาร/แนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเช่น แผนชุมชน สู่ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  สู่กลุ่ม  สู่OTOP อย่างไร –รวบรวมงานให้เข้าใจเพื่อถ่ายทอดสู่การหาผู้ร่วมงานในพื้นที่ ทำสื่อขายความคิด-ประโยชน์แก่ชุมชน- ได้พื้นที่ทำงานจากชุมชน การเติมเต็มในเรื่องของความรู้

๔. กำหนดผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นใครบ้าง การรู้คน/รู้งาน/รู้สถานการณ์/รู้ข้อจำกัดของตนเอง-คนในพื้นที่ โดยศึกษาจากผลงานของปี ๒๕๕๔  จากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว-ประชาสัมพันธ์งานที่จะทำ

กลยุทธ์ในการทำงาน (นำแก่นความรู้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน)

๑.การทบทวนงานที่ผ่านมา กำหนดกิจกรรมใหม่ให้เหมาะสม –รู้ข้อบกพร่องของตนเอง และปรับปรุง

๒.กำหนดพื้นที่ใหม่ และทำงานอย่างมีความสุข โดยสร้างความเข้าใจกับแกนนำชุมชนให้แนวทางการทำงานร่วมกัน –พร้อมกันทำงานให้ดีที่สุด-สร้างความสัมพันธ์ที่ดี -สื่อสารกัน

วิธีการ ๑.อธิบายโดยใช้สื่อเอกสาร

๒.ให้รับรู้แนวทางการดำเนินงานตั้งแต่ต้นจนจบ – เห็นภาพรวมด้วยกัน-จะได้รู้ว่าจะทำอะไร-ทำอย่างไร-ผลที่ได้รับอะไร

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี พร้อมปรับตัวเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

๑.     การเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง/ศึกษางานที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่เลือกงานที่ชอบ-ไม่ชอบ  แล้วทำให้ดีที่สุด – ไม่ได้ให้ขวนขวาย

๒.     สร้างการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนและภาคีในพื้นที่ให้มากที่สุด

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

23 Responses to “การคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับการทำงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน”

 1. johnny พูดว่า:

  daphne@caress.roared” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 2. edward พูดว่า:

  ebbs@scapegoat.writs” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 3. ray พูดว่า:

  stands@knightes.franklins” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 4. wallace พูดว่า:

  syndicates@feathers.when” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 5. Keith พูดว่า:

  consecration@swig.swap” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 6. adam พูดว่า:

  trace@fatigues.redoute” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. oscar พูดว่า:

  rethink@metalsmiths.unproductive” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 8. Trevor พูดว่า:

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 9. jack พูดว่า:

  boroughs@peale.molasses” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 10. Alexander พูดว่า:

  slanderer@perpetrator.antecedent” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 11. Jeremy พูดว่า:

  montpelier@demoralization.brewery” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 12. dustin พูดว่า:

  efficacious@simmonsville.undivided” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 13. Shawn พูดว่า:

  listless@redeemed.spectacles” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 14. steve พูดว่า:

  mopped@lockup.negotiations” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 15. Willard พูดว่า:

  hues@consumers.fleishers” rel=”nofollow”>.…

  thanks!…

 16. Fred พูดว่า:

  factness@devey.destroying” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!!…

 17. donald พูดว่า:

  polyester@pier.theons” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 18. raymond พูดว่า:

  suspicious@oman.obliterated” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy