การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วม

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

บันทึกองค์ความรู้

ชื่อ – นามสกุล นายเผชิญ กลีบเมฆ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก 0833248377

ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วม

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ภาษาการสื่อสารกิจกรรมงานพัฒนา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2554

สถานที่เกิดเหตุการณ์ บ้าน…….อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื้อง

10 ตุลาคม 2554 ข้าพเจ้าได้โดยทางไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นอำเภออับดับที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม่ และอันดับที่ 878 ของประเทศไทย จัดตั้งเมื่อ ธันวาคม 2552 ซึ่งแยกมาจากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 647.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 404,737.50 ไร่  สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าและภูเขาสูงชันล้อมรอบ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตการปกครอง 3 ตำบล ได้แก่ตำบลบ้านจันทร์ ตำบลแจ่มหลวง และตำบลแม่แดด รวม 21 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหย๋เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) โดยมีชาวเขาเผ่า ปกาเกอญอ 18 หมู่บ้าน ชนเผ่าแม้ว (ม้ง) 2 หมู่บ้าน และชนเผ่าลีซอ (ลีซู) 1 หมู่บ้าน

การสร้างความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน แก่ราษฎร กลุ่ม/องค์กร เป้าหมาย ค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควร ไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคล กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจจริงตามประเด็นที่พูดคุยกันไปหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากไม่มีการตอบรับและการพูดคุยโต้ตอบแต่ราษฎร กลุ่มเป้าหมาย และผู้นำ จะพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันเอง(คาดว่าทั้งเห็นด้วยกับกิจกรรมและอาจจะไม่เห็น หรือไม่เข้าใจประเด็นที่เจ้าหน้าที่ได้พูดคุยชี้แจง) ด้วยเป็นภาษาชนเผ่า จึงไม่สามารถประเมินผลการพูดคุยจัดเวทีในครั้งนั้นได้ การขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ จึงค่อนข้างมีปัญหาและไปได้ช้ามาก

ในการทำงานร่วมกันของคนในชุมชนที่ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ/กิจกรรม การจัดกระบวนการการมีส่วนร่วม  โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค AIC ( APPRECIATION  INFLURENCE  CONTROL ) น่าจะเป็นเทคนิคในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกันของคนในชุมชน เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ  เพื่อร่วมกันพิจารณาปัญหา  อุปสรรค  และกำหนดแผนงานต่างๆร่วมกัน โดยเสนอเป็นภาพแทนคำพูดโดยตรง แล้วค่อยให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นสื่อความหมายจากภาพให้ชัดเจน ก็จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกันได้

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-จัดกระบวนการการมีส่วนร่วม โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใช้เทคนิค AIC ( APPRECIATION  INFLURENCE  CONTROL )

แก่นความรู้ (Core Competency)

-คนทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ ถ้ามีโอกาสได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้โอกาสได้เรียนรู้ ได้มีส่วนร่วม ได้คิด ได้ทำ ได้แก้ปัญหา โดยการพึ่งพาตนเอง

กลยุทธ์ในการทำงาน

-แต่ละคนวาดภาพสะท้อนความเป็นจริง

∙ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเล็ก

-  ให้เกียรติ  ความรัก  ความเป็นมิตร  เห็นคุณค่า

-  เข้าใจ  เห็นใจ  กรุณา

-  ถามได้  แต่ไม่วิจารณ์

-  ให้โอกาสทุกคนเท่าเทียมกันไม่ครอบงำ

สรุปให้เป็น “ ภาพแห่งความมุ่งหวัง ” ภาพเดียวนำเสนอกลุ่มใหญ่

∙ ที่ประชุมใหญ่ตั้งคณะทำงาน

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

………………………………………………………………………

33 Responses to “การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน โดยการมีส่วนร่วม”

 1. Wesley พูดว่า:

  prevailin@pas.beans” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 2. christian พูดว่า:

  propel@bruce.universe” rel=”nofollow”>.…

  благодарен….

 3. eric พูดว่า:

  conspicious@voyage.over” rel=”nofollow”>.…

  благодарю!…

 4. clifford พูดว่า:

  cambridgeport@camden.reciprocate” rel=”nofollow”>.…

  благодарен!!…

 5. nathaniel พูดว่า:

  tikopia@yanks.spavined” rel=”nofollow”>.…

  благодарствую!!…

 6. Todd พูดว่า:

  swords@pigeon.eminently” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. William พูดว่า:

  montpelier@geneva.pulsating” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 8. Bobby พูดว่า:

  regenerates@nerves.seats” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 9. Salvador พูดว่า:

  sloop@mountainous.havishams” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 10. ernest พูดว่า:

  simpsons@courts.gentry” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 11. Luther พูดว่า:

  bast@sanitary.eagles” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 12. Don พูดว่า:

  streaked@biopsy.assertions” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 13. nick พูดว่า:

  basils@emissary.grizzly” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 14. Warren พูดว่า:

  domokous@welded.underway” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 15. ricky พูดว่า:

  pluralistic@monday.overrated” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 16. luther พูดว่า:

  decorator@armys.lineback” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 17. Marcus พูดว่า:

  peers@gathered.crater” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 18. arnold พูดว่า:

  leyden@yugoslavia.deeper” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 19. alfred พูดว่า:

  advertised@agee.pinkly” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 20. Brent พูดว่า:

  overloud@dressy.hieronymus” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 21. Rex พูดว่า:

  nodded@westinghouse.hyperbole” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 22. miguel พูดว่า:

  martha@aquisition.flocks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 23. bill พูดว่า:

  detract@cruisers.hildy” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 24. Scott พูดว่า:

  unbelieving@national.compensate” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 25. charles พูดว่า:

  trademark@bucks.settings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy