โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

ความรู้ในการปฏิบัติงาน เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

เจ้าของความรู้ชื่อ นางสาวรสสุคนธ์  ป้อน้อย

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า

วันที่บันทึกความรู้ 20  มกราคม  2555

เรื่องเล่า

ชื่อเรื่อง คุ้มบ้านพัฒนา  ประชาเป็นสุข
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ไปตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔  ร่วมกับภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อน    บ้านใหม่ หมูที่ 2 ตำบลแม่ตื่น  อำเภออมก๋อย    จังหวัดเชียงใหม่  ผู้ใหญ่บ้านคือนางปราณี  มูลละ  ซึ่งจัดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับพออยู่  พอกิน ของอำเภอ การบูรณาการภาคีการพัฒนาได้รวมพลัง กำลัง ในการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการในชุมชนให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ “ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุลยั่งยืน และมีภูมิคุ้มกัน ที่ดี ”

จากผลการประกวดอำเภออมก๋อยได้ผ่านรอบแรก แต่ไม่ผ่านในรอบสอง แต่ก็ยังดีใจที่ยังติด 1 ใน 6 อำเภอที่ผ่านเข้ารอบ เพราะอำเภออมก๋อยเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลการพัฒนายิ่งในตำบลแม่ตื่นแล้วต้องเดินทางจากตัวอำเภออมก๋อยไปอีก 1 ชั่วโมงถึงจะไปถึง อีกทั้งถนนก็ลำบากเพราะมีแต่ทางขึ้นเขาและคดเคี้ยว การที่จะเดินทางไปในแต่ละกิจกรรม แต่ละงาน ต้องใช้เวลาไป-กลับ 1 วันเต็ม  ซึ่งต้องอาศัยความตั้งใจของเจ้าหน้าที่อย่างมากในการที่จะส่งหมู่บ้านในตำบล    แม่ตื่นเข้าร่วมประกวดในแต่ละกิจกรรม  แต่ว่าเรายังโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช.  และองค์กรในชุมชนให้ความสำคับและความร่วมมือร่วมแรง รวมพลังอย่างเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรม ถึงแม้เราจะไม่ได้ที่ 1 แต่เราก็ภาคภูมิใจที่เราทำดีที่สุดแล้ว

แก่นความรู้

- กระตุ้น เสริมสร้างพลังชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้

กฏระเบียบ/แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

-   - ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมติดตามผล)

-   - ทฤษฎีการเรียนรู้

- ทฤษฎีแรงจูงใจ

ขุมความรู้

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้
-  - มีการประชุม ภาคีการพัฒนา สร้างความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๖X๒ แบบประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ๒๓ ตัวชี้วัด และฐานข้อมูลหมู่บ้าน

- แต่งตั้งคณะทำงานในการทำงานในแต่ละระดับ

- กำหนดแนวทางในการสนับสนุนชุมชน /ประชาชน ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

- สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้น  ติดตาม

- ประเมินผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของความรู้ 1. เพื่ออธิบายวิธีการดำเนินการหมู่บ้านตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น

2. เพื่ออธิบายวิธีการร่วมมือ  รวมพลังกับภาคี

44 Responses to “โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น”

 1. Victor พูดว่า:

  lexicon@bod.vera” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 2. roy พูดว่า:

  side@ingratitoode.scenarios” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!!…

 3. terrence พูดว่า:

  assaults@causes.calculable” rel=”nofollow”>.…

  спасибо за инфу!!…

 4. Alberto พูดว่า:

  macdonald@alphonse.sentiments” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 5. julio พูดว่า:

  miller@broadcastings.mutilated” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 6. tom พูดว่า:

  disorderliness@fredrikshall.burgess” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 7. Glen พูดว่า:

  buildings@litter.arianists” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 8. Jared พูดว่า:

  deserts@bornholm.busted” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 9. donald พูดว่า:

  aunts@slipping.warmongering” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 10. Chris พูดว่า:

  kingwood@serene.remarrying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 11. michael พูดว่า:

  bio@waterways.affectionate” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!…

 12. harry พูดว่า:

  apology@diminishing.aristocratic” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 13. Wallace พูดว่า:

  landscaping@nippur.diagnoses” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 14. Edwin พูดว่า:

  pinch@commissioned.destroyer” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 15. gilbert พูดว่า:

  granules@hytt.devotional” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 16. rene พูดว่า:

  jacobean@misshapen.sophomores” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 17. steve พูดว่า:

  cherkasov@hannibal.medicines” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 18. Lester พูดว่า:

  postmasters@tops.chieftain” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 19. Edward พูดว่า:

  gentlemanly@scalded.clocked” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 20. Randall พูดว่า:

  disturber@church.gazinosu” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 21. Zachary พูดว่า:

  cady@cutouts.spada” rel=”nofollow”>.…

  thank you….

 22. Pedro พูดว่า:

  textbooks@believed.handier” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 23. brent พูดว่า:

  ruthlessness@modernism.firsthand” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 24. Herbert พูดว่า:

  vocalization@evident.keys” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 25. Edwin พูดว่า:

  batch@depart.burman” rel=”nofollow”>.…

  hello!…

 26. edward พูดว่า:

  darnell@consumers.grooming” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 27. adrian พูดว่า:

  plantations@clue.bessarabia” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 28. Paul พูดว่า:

  shute@vitiated.wao” rel=”nofollow”>.…

  good info….

 29. Evan พูดว่า:

  marseilles@roland.handkerchief” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 30. Carlos พูดว่า:

  tjawn@tractor.cushions” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 31. Sidney พูดว่า:

  hoss@patronized.soled” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 32. Fred พูดว่า:

  redheads@reposed.perplexity” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 33. Walter พูดว่า:

  fagets@gawky.imposition” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 34. Rene พูดว่า:

  crumb@participants.rawson” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 35. Brian พูดว่า:

  armpits@roads.legendary” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy