การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

By admin, เดือนมกราคม 31, 2012

บันทึกองค์ความรู้

ชื่อ  -  นามสกุล นายยศวีร์    คงสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน  ชำนาญการ

สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา

เบอร์โทร.ที่ติดต่อสะดวก 0904679707

ชื่อเรื่อง การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี  ๒๕๕๒

สถานที่เกิดเหตุ บ้านม่วงม้าเหนือ  หมู่ที่  8  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

บ้านม่วงม้าเหนือ  หมู่ที่8 เป็นหมู่บ้าน ไทยเขินที่อพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา  จากประเทศจีน จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีการบวชลูกแก้ว  ประเพณีดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์   ประเพณีการเลี้ยงผีเสื้อบ้าน  การแฮกนาข้าว  ฯลฯ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไปมาหาสู่กัน เอื้อเฟื้อเผือแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการทำกิจกรรมงานต่างๆ  เช่นการลงแขกเกี่ยวข้าว งานบวชงานบุญ มีความรักความสามัคคีกันไม่มีความแตกแยกนับถือให้ความเคารพผู้สูงอายุ ส่วน ลักษณะการตั้งบ้านเรือนและขนาดครัวเรือน เป็นครอบครัวขยาย การตั้งบ้านเรือนจะเป็นลักษณะบ้านญาติพี่น้องที่ขยายมาจากครอบครัวพ่อแม่ (บ้านเก๊า) อยู่ใกล้ๆ กันหรืออยู่ใน ระแวกเดียวกันทั้งหมด ซึ่งจะคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประชาชนมีการประกอบอาชีพ หลักทางการเกษตร คือ การทำนาและเก็บข้าวไว้กินตลอดทั้งปี  ส่วนอาหารหาได้จากท้องไร่ท้องนา เช่น  หอย ปู ปลา ผักต่างๆ หรือปลูกพืชผักไว้รอบๆ บ้านโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ

ในปี 2548  หน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามงบประมาณของหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคหลายๆ หน่วยงานที่ลงสู่หมู่บ้าน ที่เป็นลักษณะการซื้อสิ่งของแจกจ่ายให้ชาวบ้าน  พันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ เช่น พันธุ์หมู  ไก่  ปลา  กบ เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ  ในเวทีได้สะท้อนปัญหาถึงการดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยเพราะไม่ต้องกับความต้องการ และบางอย่างสิ่งที่ได้รับไม่สมบูรณ์ เช่น หมู ไก่  ปลา ครัวเรือนไม่สามารถที่จะนำไปดำเนินการต่อให้เกิดรายได้และบางอย่างเมื่อรับไปแล้วเป็นภาระกับครอบครัวเป้าหมายๆไม่มีศักยภาพในการทำ จึงนำไปแลกเป็นเงินแทน ซึ่งเท่ากับการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ได้รับการแก้ไข

การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

-หมู่บ้านดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบโดยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเศรษฐกิจพอเพียง  และที่ปรึกษา  1   คณะ มีหน้าที่วางแผน และดำเนินงานพัฒนากิจกรรมโครงการทุกด้านที่เป็นการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านทั้งหมด

- การดำเนินงานจะใช้ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. และครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เริ่มต้นจำนวนรวม  43   ครัวเรือน

วิธีการและกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและหมู่บ้าน

1.ใช้กระบวนการจัดเวที หรือการประชุม

- สร้างความเข้าใจให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียง

- วางแผนกำหนดกิจกรรมการดำเนินงาน

- สรุปและถอดบทเรียนในการดำเนินงาน

2.การดำเนินกิกรรม

-โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายก่อน โดยทุกครัวเรือนมีศักยภาพสามารถที่จะ

ปฏิบัติได้ก่อน เริ่มจากกิจกรรมการลดรายจ่าย

2. กระบวนการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอกนอก

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามกิจกรรม เช่น อบต. สำนักงานพัฒนาที่ดิน สำนักงานเกษตร  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  วัด  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฯลฯ เพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ และหมู่บ้าน

3. กระบวนการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

- การกระจายความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ  1  คนรับผิดชอบครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ  จำนวน   10 – 15  ครัวเรือน

-การติดตามโดยเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนผู้ที่รับผิดชอบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นประจำทุกเดือน หรือต้องติดตามกิจกรรมที่ต้องการการสนับสนุนอย่างต่อเนือง

4.ขั้นตอนการขยายโครงการสู่ทุกครัวเรือน

- ขยายแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง

- ขยายจากการดำเนินกิจกรรม

ผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมในแต่ละด้าน

1. ผลการดำเนินเชิงปริมาณและภาพถ่ายกิจกรรม

1. หมู่บ้านมีกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  83,275  บาทสำหรับหารบริหาร

2.จัดทำแฟ้มประวัติครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน  43  ครัวเรือน

3. ดำเนินการจัดเวทีประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการดำเนินงานในหมู่บ้าน จำนวน  4  ครั้ง

4. จัดทำปุ๋ยชีวภาพ               โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

5. จัดทำปุ๋ยโกบูซิ                 โดยสำนักงานเกษตรอำเภอสันกำแพง

6. ทำสมุนไพรไล่แมลง      โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

7. ทำน้ำยาล้างจาน              โดยกลุ่มแม่บ้านม่วงม้า

8. นำคณะกรรมการและครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ จำนวน  40  ครัวเรือนทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านจอมแจ้ง  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และบ้านท่ากาด ตำบลท่าปลาดุก จ.ลำพูน

9. จัดให้มีการดำเนินงานประหยัดพลังในงานในครัวเรือน

- จัดทำเอกสารปฏิบัติการประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านครัวเรือนเป้าหมาย  43  ครัวเรือน

10. ดำเนินการให้ครัวเรือนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและสรุปวิเคราะห์การจัดทำบัญชีระดับหมู่บ้านจำนวน  43    ครัวเรือน

11. ครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ กบ ไว้บริโภค             จำนวน  120    ครัวเรือน

2. ผลเชิงคุณภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชนต่อครัวเรือน

1. ครัวเรือนในชุมชนมีทัศนะคติและเปลี่ยนแปลงเป็นการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสุขในการดำรงชีวิตมากขึ้น

2. ครัวเรือนเรียนรู้และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายวิเคราะห์แยกแยะรายรับรายจ่ายทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับครัวเรือน และระดับชุมชน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและชุมชนมีความใกล้ชิด แบ่งปันความสุขความทุกข์ร่วมกันเพิ่มขึ้น

4. ครัวเรือนผู้ร่วมโครงการฯ มีกิจกรรมและเข้ามามีส่วนร่วมและมีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้นสังเกตจากการจัดเวที

5. คนในชุมชนมีความเอื้ออารีและความรักความสามัคคีกันมากขึ้น

6. เกิดจิตสำนึกรู้สึกห่วงแหนภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนเอง มากขึ้น (วางแผนฟื้นฟูขนบธรรมเนียบประเพณี และภูมิปัญญาที่กำลังจะศูนย์หาย)

การดำเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดผลประโยชน์ในภาพรวมต่อหมู่บ้าน คน ชุมชน

1. การเป็นหมู่บ้านต้นแบบทำให้หมู่บ้านมีความกระตื้อรือร้น เกิดจิตสำนึกส่วนรวม และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน

2. ครัวเรือนในหมู่บ้านมีการเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหาต่างๆ ของหมู่บ้านได้

3. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในหมู่บ้านกลุ่มใหม่  “กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง”

4. คนในหมู่บ้านมีความรู้สึกถึงคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่นตนเอง ที่สามารถนำกลับมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้

5.วิถีชีวิตและการกระทำของคนบางกลุ่มในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไป เช่น การจับกลุ่มนั่งดื่มเหล้าหลังการทำงานลด หรือมีน้อยลง

-  การมองภาพลักษณ์ของหมู่บ้านจากบุคคล หรือหมู่บ้านภายนอก

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคย เกิดความแตกต่างที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบ   ซึ่งมีผลทำให้หมู่บ้านมีเหตุผลสำหรับการรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมหรือไม่ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบายมุขทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชนได้ เช่น การลดละเลิกอบายมุขการจัดงานรื่นเริงต่างๆ (ทำให้ประหยัด)

32 Responses to “การสนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. jeff พูดว่า:

  vacate@hemming.deeper” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 2. nick พูดว่า:

  ruthless@staved.synthesize” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 3. jon พูดว่า:

  marxist@axle.freud” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 4. johnny พูดว่า:

  pricing@tallahassee.bondi” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí….

 5. arturo พูดว่า:

  gathered@tum.licensed” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 6. Clayton พูดว่า:

  superposition@sluicehouse.corrosive” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 7. harold พูดว่า:

  nightclubs@adjoining.cohere” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 8. francis พูดว่า:

  wildenstein@trusteeship.cooking” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 9. marshall พูดว่า:

  departures@balaguers.aleck” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 10. andy พูดว่า:

  fervent@unilateral.prudence” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. ricky พูดว่า:

  pluralistic@monday.overrated” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 12. tyrone พูดว่า:

  gesticulated@negotiating.resided” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

 13. Greg พูดว่า:

  mor@fabricate.subtler” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

 14. william พูดว่า:

  henris@hearest.winter” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 15. Jared พูดว่า:

  ters@ximenez.poaches” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 16. ben พูดว่า:

  panaceas@palaces.dejection” rel=”nofollow”>.…

  tnx!…

 17. wayne พูดว่า:

  striped@perturbed.brashness” rel=”nofollow”>.…

  thanks!!…

 18. Nelson พูดว่า:

  community@irritably.instruments” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 19. clayton พูดว่า:

  risen@forbade.albicans” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 20. Wade พูดว่า:

  choral@projection.stubs” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó….

 21. Jamie พูดว่า:

  rootless@inarticulate.handful” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 22. Herbert พูดว่า:

  boston@bani.harriss” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!!…

 23. Jeffery พูดว่า:

  sq@cheaply.demented” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 24. karl พูดว่า:

  school@skewer.lizzie” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 25. luke พูดว่า:

  magazines@puddle.ol” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 26. Theodore พูดว่า:

  johnnies@alden.mouthing” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

Leave a Reply

OfficeFolders theme by Themocracy