ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณภาพ แม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

By admin, เดือนสิงหาคม 6, 2010

image002

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ – นามสกุล    นางนงเยาว์       ทองสมบูรณ์

ตำแหน่ง    นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

สังกัด      สำนักงานพัฒนาชุมนอำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  สำนักงานฯ 053-929119 /มือถือ 081-xxxxxxx

ชื่อเรื่อง    ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณภาพ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ      วันที่  18  พฤษภาคม 2553

สถานที่เกิดเหตุการณ์      ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง

           ในช่วงระหว่างวันที่ 18 – 25  พฤษภาคม 2553  ข้าพเจ้าในฐานะเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลห้วยแก้ว   ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่กำปอง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยแก้ว  เพื่อเตรียมงานกิจกรรมการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่าย/กลุ่มองค์กรชุมชนดีเด่น   ซึ่งอำภอแม่ออน ได้พิจารณาคัดเลือกบ้านแม่กำปองเข้าร่วมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็น เป็นสุข ประจำปี 2553  และในกิจกรรมย่อยตามโครงการฯ  มีกิจกรรมด้านการเรียนรู้ คือศูนย์เรียนรู้ชุมชน  ซึ่งบ้านแม่กำปองได้กำหนดเป้าหมายในการเตรียมการในการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียนวัดแม่กำปองที่ร้าง มิได้ใช้ประโยชน์มานาน  แล้วนำปรับปรุงใช้เป็นที่ทำการศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปอง  ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน และพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล รวมทั้งภาคีการพัฒนาระดับตำบล  จึงได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ โดยได้กำหนดรูปแบบของศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปอง คือ

       1. การเรียนรู้ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ  ได้แก่

     – เป็นสถานที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์ฯ,กทบ.,กข.คจ.กลุ่มท่องเที่ยวและโฮมสเตย์,กลุ่มหมอนสมุนไพรใบชา หรือสหกรณ์ไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กำปอง จำกัด เป็นต้น

    - เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการกองทุนการเงินของชุมชน

     – เป็นที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)

     - เป็นจุดสาธิตกิจกรรมด้านการเรียนรู้ของชุมชน เช่นการผลิตหมอนสมุนไพรใบชา

     - เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชนของหมู่บ้าน

     – เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน และภายในอกชุมชน เช่นการศึกษาดูงานจากกลุ่ม/องค์กร สถาบันการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานฯ

    2. การเรียนรู้ภายนอกอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ

       – เรียนรู้เรื่องแหล่งพลังงานชุมชน

      – เรียนรู้รูปแบบการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

      - เรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชน

      – เรียนรู้วิถีชีวิตการทำสวนเมี่ยง/กาแฟ

      – เรียนรู้การแปรรูปกาแฟ         

และทีมงานได้กำหนดเป้าหมายแล้วเสร็จ   :  ภายในวันที่  24  พฤษภาคม 2553 เพื่อรองรับการติดตามจากคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดฯ ในวันที่ 26 พฤษภาคม  2553

ซึ่งในเนื้องานการจัดแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกลุ่มกองทุนการเงินภายในชุมชน กำหนดให้มีการแสดงข้อมูลพื้นฐานของแต่ละกลุ่มฯ เช่น ประวัติการก่อตั้งกลุ่ม, โครงสร้างคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ ผลการดำเนินงานของกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีต่อไป  

จึงได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ดำเนินการจัดแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มฯ เพื่อให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์เรียนรู้ชุมชน ,ประโยชน์ที่เกิดจากการเข้ากิจกรรมการประกวดที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนา รวมทั้งได้นำเอาโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มาเป็นแรงจูงใจในการทำงานเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป   

ผลที่เกิดขึ้น 

คณะกรรมการ /สมาชิกของแต่ละกลุ่ม และภาคีการพัฒนา ระดับตำบล มีความตั้งใจในการทำงาน    ร่วมแรง ร่วมใจ และแข่งขันกับเวลาที่มีอย่างจำกัด บังเกิดผลสำเร็จได้ เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ภายใต้การทำงานเชิงบูรณาการ  ก่อเกิดความภาคภูมิใจกับรางวัลแห่งความสำเร็จ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่น”

บันทึกขุมความรู้

-  การมอบหมายงานให้แก่ผู้นำกลุ่ม/องค์กรชุมชน ดำเนินการจัดทำข้อมูลกลุ่มฯ เพื่อนำเสนอผลงาน ณ  ที่ทำการกลุ่มแต่ละกลุ่มฯ  ภายในศูนย์เรียนรู้ชุมชนแม่กำปอง

-     ใช้หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม

แก่นความรู้

 -  เสริมสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน

- กระตุ้นความคิดแก่แกนนำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชนในการดำเนินการพัฒนาภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของสมาชิกของกลุ่มฯ
-  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน โดยให้คำปรึกษา,แนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

แนวคิด/ทฤษฎีที่สอดคล้องกับแก่นความรู้

- ปรัชญาพื้นฐานการพัฒนาชุมชน  ซึ่งเป็นปรัชญาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนถือว่า “คน” เป็นทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ที่มีความสามารถ และพลังอันซ่อนเร้น(Potential Ability)แฝงอยู่   อันได้แก่ พลังความคิด แรงงาน ฝีมือ หรือทักษะ ซึ่งพลังเหล่านี้ถ้าหากได้รับการขุดค้น และนำมาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ก็จะสามารถบันดาลความสำเร็จทั้งปวงให้แก่ชุมชนได้ ฉะนั้นวัตถุประสงค์สำคัญของการพัฒนาชุมชน จึงมุ่งกระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนแต่ละคน หรือแต่ละกลุ่มได้รู้จักใช้ความสามารถของตนเอง ช่วยเหลือตนเอง (Self-Help) และเข้ามามีส่วนร่วม (Participation) ในการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับชุมชน โดยอาศัยความต้องการที่แท้จริง(Felt– Needs)และความคิดริเริ่ม (Initiative)  ของประชาชนในชุมชนเป็นหลักในการดำเนินงาน                      

                                                                                     นางนงเยาว์   ทองสมบูรณ์

                                                                            นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

                                                       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

OfficeFolders theme by Themocracy