การเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี 2553 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

By admin, เดือนสิงหาคม 6, 2010

image002

แบบบันทึกองค์ความรู้                        

ชื่อนามสกุล    นางศรีวรรณ์  กาวีผาบ

ตำแหน่ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก    089-xxxxxxx

ชื่อเรื่อง   การเตรียมความพร้อมการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี  2553

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ไม่รับทราบข้อมูลฯ และมาลงทะเบียนไม่ทัน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ   ปี พ.ศ. 2553

สถานที่เกิดเหตุการณ์   อำเภอแม่วาง     จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อเรื่อง 

          ในฐานะที่เป็นนักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ  รับผิดชอบงานด้านเศรษฐกิจ  กรมได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ประจำปี  2553  ในระหว่างวันที่  14-20  มิถุนายน  2553  ข้าพเจ้าได้ปรึกษากับพัฒนาการอำเภอฯ  และคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอแม่วาง  นการขับเคลือนการดำเนินงานอข่ายเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง  ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง  และสามารถมาลงทะเบียนฯ  ได้ทันกำหนดเวลา  ประการแรก  ต้องนำเรื่องแจ้งที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ  ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนมิถุนายน  2553  ประการที่สอง  ทำเป็นหนังสือแจ้งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  รายเดิม  ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ฯ   ประการที่สาม  ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน อำเภอแม่วาง      ประการที่สี่  ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานฯ  เป็นต้น  และจัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  ทั้งรายเดิมและรายใหม่

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-   ประชุมทีมงานฯ  วางแผนการดำเนินงานฯ

-   แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียนฯ

-   จัดทำเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง  ทำความเข้าใจแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP

-   ตรวจสอบความถูกต้องของแบบลงทะเบียนฯและเอกสารประกอบ

-   ดำเนินการรับลงทะเบียน/บันทึกข้อมูล

-   คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ

แก่นความรู้ (Core Competency)

-   สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง

-   หาแนวทางและสร้างความพึงพอใจ

-  เตรียมสถานที่และเอกสารการรับลงทะเบียนฯ ให้พร้อม/เพียงพอ

กลยุทธ์ในการทำงาน

1.  การทำงานเป็นทีม

2.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางฯ  ที่เกี่ยวข้อง

3.  ใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP  เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

1. กระบวนการมีส่วนร่วม

2. หลักเกณฑ์แนวทางการการลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2553

 

บัญชีรายชื่อนักจัดการความรู้ (KM ทีม)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วาง   จังหวัดเชียงใหม่

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1. นายมนตรี  แดนเขตต์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
2. นางกาญจนา  อำพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. นายสนิท  พรมใจ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
4. นางศรีวรรณ์  กาวีผาบ  (ต้นแบบ) นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

OfficeFolders theme by Themocracy